Groen/blauwe Structuur

handhavingverzoek Flora- en faunawet en EHS m.b.t. kapvergunning Grebbeliniedijk te Amersfoort, 23 oktober 2006

Aan: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De heer dr. C. Veerman

Betreft: handhavingverzoek Flora- en faunawet en EHS m.b.t. kapvergunning Grebbeliniedijk te Amersfoort, 23 oktober 2006

Mijnheer de Minister,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is een koepelorganisatie van bewonersgroeperingen die zich bezig houdt met bevordering en de bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en de regio. Deze doelstelling is uitgesplitst in een aantal subdoelstellingen, waaronder

  • Meer aandacht voor de wensen van de burgers bij de voor de leefbaarheid belangrijke besluitvorming van de gemeente
  • Behoud en versterking van groen, natuurwaarden, leefruimte  - in relatie tot de dichtheid en de geaardheid van de stedelijke bebouwing - en milieu (groenbeheer, groenbehoud en vermeerdering in en om de stad)

In dit kader hebben wij ook bezwaar aangetekend tegen voorgenomen kap op de Grebbeliniedijk binnen en buiten de bebouwde kom van Amersfoort. Behalve de weg van bezwaar willen wij u beleefd doch dringend verzoeken handhavend op te treden inzake het kappen van honderden bomen op bijna 4 kilometer van de Grebbeliniedijk binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente Amersfoort.

De gemeente Amersfoort heeft op 11 juli 2006 een kapvergunning verleend voor het kappen van 77 solitaire bomen en 20.742 m2 aan boomvlakken. De reden die de gemeente hiervoor opgeeft is ‘achterstallig onderhoud’ op grond van de waterschapskeur. Het merendeel van de bomen is 40 jaar oud. Enkele bomen zijn 50 of 60 jaar oud en een klein aantal is zelfs meer dan 100 jaar oud.

Het handhavingverzoek is gebaseerd op de twee navolgende argumenten:

1.      De vergunning is verleend terwijl het Flora- en faunaonderzoek nog niet was afgerond. Daardoor heeft een goede afweging niet kunnen plaatsvinden. Momenteel vindt nog onderzoek plaats naar de functie van de Grebbeliniedijk voor zwaar beschermde vleermuizen, waarvan 7 soorten de omgeving als leefgebied gebruiken. Onderzoek om uit te sluiten dat het bedoelde dijktraject tevens leefgebied is van enkele andere tabel-2 en -3 soorten, is niet uitgevoerd. Het betreft de volgende soorten die in het verleden op de dijk voorkwamen en soorten die uit de omgeving bekend zijn met habitateisen die ook op het bedoelde dijkvak voorkomen:

  • waterspitsmuis
  • eekhoorn
  • ringslang
  • rugstreeppad,
  • heikikker en
  • poelkikker

Deze soorten worden genoemd in het rapport ‘Beoordeling LNC-waarden Grebbeliniedijk, traject Malesluis –Jachthaven “Eemkruisers” ’ (Bureau Waardenburg, maart 2006). Er is niet gericht naar deze soorten gezocht.

2.         De Grebbeliniedijk maakt, samen met de Eemoever, deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het betreft een ecologische verbindingszone. Voor ingrepen in de EHS geldt het ‘neen, tenzij-afwegingskader’. De gemeente heeft echter nagelaten de noodzaak van de ingreep en de afwezigheid van alternatieven serieus schriftelijk te motiveren. Momenteel is een MER in voorbereiding voor de dijkverzwaring van onder meer het bedoelde dijktraject. Hierin hadden boomsparende alternatieven kunnen worden onderzocht. Deze koppeling is tot op heden niet gelegd. Een compensatieplan ontbreekt tot op heden. Uit de antwoorden op schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad blijkt dat de gemeente de EHS-compensatie waarschijnlijk elders in de gemeente en derhalve niet aansluitend aan het verloren deel van de EHS zal uitvoeren. Dit is in strijd met het uitgangspunt van het compensatiebeleid voor de EHS

Inmiddels is een hoorzitting bij de Gemeente Amersfoort gehouden, waarbij wij ook gepleit hebben voor handhaving van de bomen. De pleitnota voegen wij hierbij. Tevens zijn bijgesloten onze statuten.