Diversen

SGLA-reactie op visie Amersfoort 2030, maart 2008

We zijn het eens met de constatering dat er geen ruimte meer is voor grootschalige uitbreidingslocaties. We vinden het ook vreemd dat u als raad toch geen duidelijke uitspraken doet. U zegt geen uitbreidingslocaties meer te willen, maar u sluit het niet uit. Sterker nog in 2015, op het moment dat nog volop wordt gebouwd, wilt u alsnog bekijken of er uitbreidingslocaties gevonden moeten worden. Tegelijkertijd zegt u dan dat het daarvoor op te offeren groen moet worden gecompenseerd in de bestaande stad. Maar waar dan? U wilt ook inbreiden en terwijl met het huidige beleid ook al veel groene plekken worden opgeofferd. En investeren in een echte grote groene locatie komt ook maar niet van de grond. Uw visie geeft dus geen duidelijkheid, maar schept veel verwarring op dit punt. Vaker dan ons lief is missen wij een integrale aanpak van alle op stapel staande groene en rode uitbreidingsplannen in Amersfoort.

Al eerder, te weten tijdens de bespreking van de plannen van de NV Utrecht, hebben wij onze toekomstvisie aan u voorgelegd:

“De SGLA vindt dat Amersfoort al uit zijn voegen barst. Wij zien Vathorst West en Noord niet als mogelijke uitbreidingslocaties. West toevoegen zou betekenen dat de verkeersontsluiting opnieuw tot problemen zou leiden, en Noord zou moeten worden bestemd voor recreatie zonder extra bebouwing. Afgezien nog van de problematiek dat bij dergelijke uitbreidingen ook veel extra voorzieningen nodig zijn. Hoogland West, Stoutenburg en Bloeidaal hebben een grote ecologische waarde en zijn ongeschikt voor uitbreidingslocaties. Uiteraard geldt dit ook voor de bossen in  Birkhoven, Nimmerdor, Klein Zwitserland, Park Randenbroek, Park Schothorst, Waterwingebied etc. Kortom de koek is op! “

Ook over de mogelijkheid van inbreiden zijn we somber. We zijn daar niet op voorhand tegen, in tegendeel, veel plannen van Amersfoort Vernieuwt kunnen we delen. Maar dan wel vooral vervangende nieuwbouw en aanvulling door veel meer eengezinswoningen en laagbouw. De hoogte in willen gaan, sluit niet aan bij de behoefte in de markt en al helemaal niet bij de schaal van Amersfoort. Daar waar vroeger veel extreme hoogbouw in Puntenburg was gepland, is daar nu op terug gekomen. De plannen worden aangepast, volgens de stedenbouwkundige op de schaal en maat van Amersfoort. Door een aanpassing van genoemd plan zijn de woningen nu wel te verkopen.

De SGLA vindt dat Amersfoort juist het karakter van een grote stad op dorpsniveau moet behouden. Het is een kracht om juist niet te willen concurreren met andere grote steden, maar kiezen voor het eigen karakter. Door het huidige karakter van Amersfoort zijn de verbindingen in de stad nog snel te maken en dat kan de leefbaarheid ten goede komen. Bewoners voelen zich op veel fronten betrokken bij de stad en bij hun wijk. Door te veel inbreiden en de hoogte in te willen gaan, wordt het risico van onpersoonlijke wijken vergroot. De voorbeelden uit het verleden (Bijlmer!) zijn bekend.

In onze visie zou Amersfoort  in 2030 een stad moeten zijn met ongeveer 150.000 inwoners. Nog veel meer investeren in woningbouw zou niet meer mogen plaatsvinden. De onbeheerste groei zou ons inziens moeten worden afgeremd door het temporiseren van bouwen en geen nieuwe grote bouwlocaties aan te wijzen. Een punt dat uw raad eerder zélf óók heeft aangegeven. Wel investeren in vernieuwing, renovatie en vergroening van de stad. Op deze manier worden de problemen die bij een grote stad horen in de hand gehouden. Ook wordt op die manier ingespeeld op de bevolkingsdaling zoals die door Leo Klinkers van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid wordt voorspeld. Citaat: “Nederlandse gemeenten moeten hun bouwplannen drastisch bijstellen. Ze zijn gebaseerd op groei, terwijl de bevolking alleen nog maar zal afnemen”  (AD 11 februari 2008)

U zegt in uw visie (punt 6) ook: "Groen draagt o.a. aantoonbaar bij aan gezondheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit." Is daar geld voor? De breuk met het verleden is hier dat we inzien dat groen geld oplevert. "Slechte gezondheid, slechte leefbaarheid en slecht milieu dat kost allemaal handen vol geld. Met goed groen kunnen we die kosten voorkomen". Dat is iets wat we van harte ondersteunen, maar we zouden hier wel graag ook nu al wat meer van willen merken!

Op het onderwerp de geboorte van de brede woonwijk valt nog wel wat af te dingen. Het terug willen brengen van de kruidenier in de wijk etc. lijkt niet erg realistisch. Hier is de wet van vraag en aanbod nog steeds van toepassing. De kans dat dergelijke kleinschalige bedrijvigheid het hoofd boven water kan houden lijkt klein.

Om deze reactie niet te lang te maken, willen we u nog een wijzen op onze inbreng voor deze gemeenteraad. Bij aanvang van deze gemeenteraadsperiode schreven wij u een brief op 16 maart 2006. Daarin gaven wij op veel onderwerpen een inbreng. Wellicht kunt u deze brief gebruiken om uw visie op 2030 bij te schaven.  Voor de goede orde voegen wij die bewuste brief wederom bij.

We waarderen het zeer dat u blijft nadenken over de toekomst van onze prachtige stad Amersfoort.