Pleitnota Hoorzitting Gemeente i.v.m. Tunnelbak Hogewegzone

Vervolg

Kort gezegd zijn onze bezwaren:

  1. Wij zijn van mening dat de doorstroming niet gewaarborgd kan worden, o.a. doordat een aantal plannen, die van belang zijn voor de doorstroming, nog niet gerealiseerd is en omdat een aantal van deze plannen nog aan twijfel onderhevig is.
  2. De wegaanpassing van de A28 moet opnieuw doorgerekend worden, en het is de vraag wat daarvan de consequenties zijn, o.a. m.b.t. het geluid. Deze wegaanpassing kan ook effecten hebben op de plannen voor de Hogewegzone. Zolang hierover geen duidelijkheid tot stand is gekomen, kan naar onze mening nog niet begonnen worden met de uitvoering van het bestemmingsplan.
  3. Wij maken ons zorgen over de invoegproblematiek van de Operaweg (via de Buurtas) op de Hogeweg.
  4. Ook over het feit of de diverse verkeersstromen elkaar voldoende kunnen zien bestaat de nodige twijfel.
  5. Er is geen worstcase scenario berekend uitgaande van het mogelijk niet doorgaan van bepaalde plannen (bv. de Kersenbaan)
  6. Er is niet berekend wat de effecten zijn indien de aansluiting Hoevelaken niet wordt opgeheven. Duidelijk is dat het openhouden van de aansluiting Hoevelaken op de A1 zal leiden tot vermindering van de doorstroming op de weefvakken tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Hoevelaken in oostelijke en westelijke richting. Deze verminderde doorstroming zal ook terugslaan op het hele knooppunt Hoevelaken en op de aansluiting A28 – Hogeweg.
  7. De gemeente Amersfoort heeft een zienswijze ingediend tegen het Wegaanpassingsbesluit A28, waarbij gevraagd is de aansluiting open te houden. Dan is het niet verantwoord om bij de verkeerskundige beoordeling van het ontwerp voor de tunnelbak, ter plaatse van de kruising Hogeweg- Operaweg, uit te gaan van de veronderstelling dat de aansluiting Hoevelaken op de A1 wordt afgesloten omdat hiermee van een te optimistische verkeerssituatie op de A28 wordt uitgegaan.

Alles overwegend verzoeken wij u de omgevingsvergunning niet te verlenen, dan wel in te trekken.