Bijdrage SGLA Hoorzitting Hogewegzone, dinsdag 12 april 2011

1. Planologische onderbouwing.

De SGLA is van mening dat de planologische onderbouwing van dit ontwerpbestemmingsplan niet correct is. De MER is gebaseerd op een aantal nog uit te voeren plannen, die niet onherroepelijk zijn c.q. zelfs nog niet gestart zijn. Sommige plannen zijn nog in behandeling bij de rechter. De Raad van State heeft al eerder laten blijken dat de volgtijdelijkheid van bestemmingsplannen belangrijk is. Bij een ontwerpbestemmingsplan dat gebaseerd is op plannen die planologisch nog niet goedgekeurd zijn, is geen sprake van een goede ruimtelijke onderbouwing. Op basis daarvan verwachten wij, dat als u dit ontwerpbestemmingsplan nu doorzet, de Raad van State dit plan zal vernietigen. Wij vragen u daarom het College te adviseren dit ontwerpbestemmingsplan op dit moment niet verder in procedure te brengen en te wachten tot duidelijk is of alle andere voorziene plannen al dan niet doorgaan.

2. Verkeersoplossing

Wij maken ons zorgen over de gekozen verkeersoplossingen als het gaat om

  • De ongelijkvloerse kruising van de Hogeweg met betrekking tot het op een relatief kort stuk gedwongen te zijn om voor te sorteren. Bovendien is het de vraag of de verkeersstromen vanuit het centrum en de Operaweg  voldoende zicht hebben op elkaar.
  • Het bovenstaande geldt ook voor de ontsluiting van de buurtas op de Hogeweg.
  • De oversteekbaarheid van de Hogeweg bij het Valleikanaal door het ontbreken van een brug die, tegen eerdere afspraken in, niet is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.
  • Verkeer dat op de Hogeweg gehinderd kan worden door een wachttijd/rij op de Operaweg. (zie MER)
  • De aanleg van de buurtas in 2012 waarvoor het de bedoeling is dat het verkeer op de Hogeweg, via noodwegen met slechts één rijstrook, Amersfoort in- en uit gaat. In 2012 zal de A28 nog niet zijn verbreed. Dit heeft tot gevolg dat doorstroming van het verkeer op de Hogeweg niet gegarandeerd kan worden.

Wij vragen u daarom een second opinion te laten uitvoeren ten aanzien van de gekozen oplossingen waarbij ook gekeken wordt naar een worse case scenario zo de plannen, zoals bv  De Kersenbaan etc., niet doorgaan.

3. Programma, in het bijzonder de hoogbouw.

Wij vinden de in het plan opgenomen hoogbouw bij het Valleikanaal van 65 meter en 68 meter, en bij de buurtas van 68 meter absoluut niet passen bij de Maat en Schaal van Amersfoort. Daarnaast is het nu voorziene bouwprogramma voor appartementen o.i. veel te ruim bemeten en markttechnisch niet haalbaar en de komende jaren niet weg te zetten, en dus ongewenst. We vinden een maximale bouwhoogte aan het Valleikanaal van 40 meter (10-13 bouwlagen) en aan de buurtas van 25 meter (7-8 bouwlagen) acceptabel. Met deze hoogtes ontstaat een te prefereren overgang naar de [oude]binnenstad van Amersfoort. Wij kiezen hierbij voor het model van maximaal 2 torens [of andere vorm van bebouwing] aan de Liendertse kant en maximaal 2 [conform de Liendertse kant] aan de kant van Schuilenburg, waarbij veel groene ruimte tussen de gebouwen vastgelegd moet worden om de ecologische waarde van het Valleikanaal voldoende te waarborgen, zoals vastgelegd in het 3e model op blz. 28 van de toelichting. Wij vragen de Raad ons hierin te steunen.

4. Rechtszekerheid als basis voor een bestemmingsplan.

In onze zienswijzen hebben wij op een aantal punten aangegeven, dat het plan onvoldoende rechtszekerheid biedt, vanwege het feit dat teveel flexibiliteit in het plan is opgenomen. Wij verzoeken de Raad aan het College in overweging te geven dat een bestemmingsplan in het algemeen, maar dit ontwerpbestemmingsplan in het bijzonder, rechtszekerheid moet bieden. Wij verzoeken u om de regels die te veel aan onduidelijkheden onderhevig zijn aan te passen.

Wij hopen op uw steun voor genoemde “hete hangijzer onderwerpen”, zodat het niet nodig is om het uiteindelijke bestemmingsplan aan de Raad van State voor te leggen.. Nadere vragen beantwoorden wij graag.

Klik hier voor een videoverslag van deze hoorzitting.