Inbreng in de Ronde Hogewegzone m.b.t. planning in relatie A28 problematiek, 20 mei 2008

In de aan u getoonde modellen is modeltechnisch de keuze gemaakt dat de A28 in 2020 geen capaciteitsproblemen vertoont. Dit is geoperationaliseerd door al het doorgaande verkeer op de A28 uit het model te halen. (zie advies Grontmij). Grontmij zegt letterlijk: “ Bij de geschetste verkeerskundige situaties moet daarom altijd bedacht worden dat die situatie alleen optreedt indien de A28 inderdaad in 2020 voldoende capaciteit heeft voor het dan geldende verkeersaanbod en dat terugstuwing van stagnerend verkeer naar de Hogeweg niet zal optreden “. En als slotconclusie: “De geschetste doorstroming van het autoverkeer op de Hogeweg is alleen realiseerbaar indien de A28 in staat is het verkeersaanbod te verwerken. Wanneer dit niet het geval is, zal terugstuwing van verkeer op de Hogeweg stagnatie tot gevolg hebben, met alle negatieve consequenties van dien.”

We zijn van mening dat zolang er geen grootschalige oplossingen, zoals spitsstroken en/of verbreding is gerealiseerd er geen doorstroming op de Hogeweg zal optreden, zeker niet als veel verkeersbewegingen worden toegevoegd door hoge bebouwingsaantallen en verkeersaantrekkende activiteiten zoals een zwembad en overige voorzieningen. De broodnodige grootschalige oplossingen vereisen dat de gemeente bij het Rijk gaat lobbyen en dat er afspraken in de begroting van Rijkswaterstaat worden vastgelegd.. Groot was dan ook de verbazing dat vorige week tijdens uw bespreking van de kadernota of jaarrekening wethouder Luchtenveld u vertelde dat er met betrekking tot de aanpak van de A28 vooralsnog sprake is van een mondelinge afspraak. Ergo: er nog niet één handtekening is gezet. Dat terwijl de hele planning van de Hogeweg daarop gestoeld is en aannames gekoppeld zijn aan de verwachting dat er al wel afspraken zijn met RWS.

We willen u in herinnering roepen dat door de Raad van State de exploitatie van Vathorst werd stilgelegd totdat er duidelijke én schriftelijke afspraken kwamen over voldoende verkeersaansluitingen rond de snelwegen. En nog loopt het verkeer daar vast!

Kortom, zolang niet gegarandeerd is dat de Hogeweg niet nog meer vastloopt (één van uw eigen voorwaarden) is bebouwing van de Hogewegzone ons inziens niet mogelijk. En dus is een planning zonder dat zicht is op echte oplossingen voor de A28 problematiek een illusie! Het zou het College sieren als zij u daarover ook correct informeert. En het zou een voorwaarde en harde eis van uw Raad moeten zijn, eerst een oplossing voor de A28 problematiek voordat bebouwing hier mogelijk kan zijn. Dat versterkt  uw onderhandelingsmogelijkheden naar het Rijk.