Zienswijze Zangvogelweg 140

Gemeenteraad Amersfoort

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreft: Zienswijze Zangvogelweg 140

Amersfoort, 14 juli 2020

Geachte Gemeenteraad,

De SGLA heeft grote moeite met dit plan. Wij zijn van mening dat er een beter plan ontwikkeld kan worden als wordt geluisterd naar de bewoners in de omgeving. Zij hebben een alternatief waarbij het aantal woningen gehandhaafd wordt, maar het volgens henzelf, voor bewoners wel aantrekkelijker wordt.
Dit plan is al lang bekend bij u als Gemeenteraad, u heeft hierover zelfs een petitie ontvangen, maar u heeft tot nu toe niet laten blijken hiernaar te willen luisteren. Wij vinden dit onbegrijpelijk. Als de woningbouwopgave het belangrijkste argument is om hier te bouwen, waarom dan niet luisteren naar bewoners? Een win-win situatie. Het aantal woningen kan gerealiseerd worden én bewoners zijn akkoord. Wat wilt u nog meer?

Wij stellen dan ook vragen bij de belangenafweging tot nu toe. Gelukkig kan het nog worden hersteld. Wij verzoeken de Gemeenteraad het bestemmingsplan niet op deze wijze vast te stellen en alsnog het plan van bewoners in het bestemmingsplan vast te leggen.

Opmerkelijk vinden wij dat het aantal verdiepingen van het lage gebouw op voorstel van de gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is teruggebracht van tien naar zeven bouwlagen, met als argument dat het gebouw qua maat en schaal niet in overeenstemming is met de achterliggende woonbuurt. De commissie schrijft dit in haar advies van 19 november 2018. Het is voor ons onverklaarbaar waarom dat dan niet zou gelden voor de toren van 60 meter hoog.

Nadere toelichting op onze bezwaren

In het ontwerp lezen wij het volgende:

Door te intensiveren en door hogere bebouwing mogelijk te maken, kan […] woon- en werkruimte worden geboden met bijbehorende voorzieningen en groen.

In voorliggend plan wordt ons vooral duidelijk hoe wordt bijgedragen aan het creëren van woon- en werkruimte, het creëren van nieuwe voorzieningen blijft ons inziens onderbelicht. Het veranderen van de bestemming ‘maatschappelijk’ ten gunste van ‘wonen’, alsmede opheffing van een bushalte, kunnen zelfs worden uitgelegd als het inperken van ruimte voor voorzieningen.

Hierdoor kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat platweg medewerking wordt verleend aan de wensen van de projectontwikkelaar, de belangen van inwoners van Amersfoort onvoldoende worden geborgd in het plan en de leefbaarheid van het gebied wordt aangetast. Een dergelijke optimalisatie richting een enkel belang, te weten dat van de projectontwikkelaar, geeft geen blijk van begrip voor de multidimensionaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen en van de rol van de gemeente in het beschermen van algemene en bijzondere belangen. De ontwikkelaar van het stedebouwkundig plan, IMOS in opdracht van Profund/Schoonderbeek, geeft dit ook toe: “Omdat de herontwikkeling van de Zangvogelweg 140 een particulier initiatief is, zijn de ruimtelijke randvoorwaarden het resultaat van een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaar en gemeente.” Het is duidelijk dat de belangen van huidige omwonenden daaraan onderschikt waren. (zie https://imoss.nl/amersfoort-ruimtelijke-onderbouwing-herontwikkeling-roc-zangvogelweg-vastgesteld/ )


Wij vragen u om bij vaststelling van het plan nader toe te lichten welke belangen van omwonenden worden verwezenlijkt met het bestemmingsplan en hoe tot een selectie van deze omwonendenbelangen is gekomen. Daarnaast vragen wij u om duidelijk te maken welke voorzieningen de hoogbouw in dit plan mogelijk maakt.

Uit de toelichting bij het plan blijkt voor ons onvoldoende welke ruimtelijke problemen bestaan ter plaatse en hoe het voorliggende plan bijdraagt aan een oplossing daarvan. Daarnaast hebben wij in het plan en de toelichting niet kunnen vinden welke wensen omwonenden hebben geuit, hoe daar mee om is gegaan en hoe deze wensen zijn geïnventariseerd.

Het bestemmingsplan Zangvogelweg 140 heeft een verbrede reikwijdte. Uit de toelichting blijkt onvoldoende welke verbrede reikwijdte nodig, of nuttig, was voor realisatie van de met het plan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat gekozen is voor planvorming onder werking van de Chw vanwege de procedurele verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Dit gaat ons inziens wel ten koste van de rechtsbescherming van belanghebbenden.
Wij vragen u om bij vaststelling van het plan nader toe te lichten waarom gekozen is voor verbrede reikwijdte, naast een uitleg dat het ook mogelijk is om hiervoor niet te kiezen. Voor zover de motivatie voor deze keuze niet opweegt tegen de vermindering van rechtsbescherming verzoeken wij u om die rechtsbescherming via een andere weg te herstellen, bijvoorbeeld middels een extra bovenwettelijke inspraakavond, waaraan de gemeenteraad zich op voorhand verbindt aan de uitkomst.

In het ontwerpplan hebben wij niet kunnen vinden op welk type huishoudens de in het onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) beschreven woningbehoefte betrekking heeft. De SGLA ervaart een verschuiving richting kleine huishoudens, zoals alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Amersfoort, zoals heel Nederland vergrijst, daardoor zijn het demografisch gesproken, bijna alleen de leeftijdsgroepen boven de 65 die groeien. Het is onduidelijk hoe dit bouwprogramma bijdraagt aan het realiseren van woonwensen van oudere inwoners. Hierdoor blijven grotere huizen noodgedwongen bezet en is er weinig sprake van doorstroming.

Een mismatch tussen vraag en aanbod in woningtype kan marktverstorend werken. Daarnaast kunnen huishoudens door gebrek aan passende woonruimte gedwongen worden een grotere woning aan de woningvoorraad te onttrekken dan strikt noodzakelijk is, met negatieve gevolgen voor grotere huishoudens. Tenslotte kan een mismatch tussen vraag en aanbod in woningtype leiden tot leegstand, met zeer nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied.

Wij vragen u bij de vaststelling van het plan per type huishoudens nader toe te lichten welke vraag wordt voorzien en in welke mate het voorliggende plan hier een antwoord op tracht te geven.

In het ontwerp lezen wij dat aan de verwachte parkeerdruk wordt tegemoetgekomen door 2/3e in een ondergrondse parkeergarage en 1/3e op het maaiveld te realiseren. Wij geven u in overweging om dit uit te breiden naar 100% parkeren in een ondergrondse parkeergarage, inclusief bezoekersparkeren, omdat parkeren op maaiveld een zeer laagwaardige vorm van ruimtegebruik is. Geparkeerde auto’s staan voor meer dan 90% stil, terwijl zij niets toevoegen aan waarde voor het plangebied.

De ruimte die bespaard wordt met ondergronds parkeren kan worden ingezet om de leefbaarheid van het gebied te vergroten, bijvoorbeeld met groen of extra voorzieningen. Deze zaken laten zich vooralsnog lastiger ondergronds realiseren dan parkeergelegenheid.

Wij vragen u het plan afwijkend van het ontwerp vast te stellen, waarbij geen parkeerruimte wordt geboden op het maaiveld, waardoor de projectontwikkelaar genoodzaakt wordt om voldoende parkeerruimte ondergronds te realiseren.

Wij lezen in het ontwerpbestemmingsplan niets over effecten van het voorliggende ontwerp op het bredere verkeersnetwerk. De verkeerseffecten van een school en die van een woontoren vindt de SGLA op voorhand niet vergelijkbaar. De SGLA is van mening dat voor de Ringweg Kruiskamp en de Hogeweg, mede gezien de lopende ontwikkeling van het Hogekwartier, een significante toename in verkeersdruk te verwachten is. Onduidelijk blijft in hoeverre deze verkeersdruktoename de leefbaarheid van grotere delen van (de binnenstad van) Amersfoort zal beïnvloeden.

Wij vragen u bij vaststelling van het bestemmingsplan te beschrijven welke ontwikkelingen op het bovenliggende verkeersnet worden voorzien, door de ontwikkeling van Zangvogelweg 140 zoals deze nu is beschreven, en welke effecten op de doorstroming en leefbaarheid worden voorzien als gevolg van deze ontwikkeling

Tenslotte vonden wij in het plan geen bijlage met overzicht van de ontvangen vooroverlegreacties en gemeentelijke reactie.

Wij verzoeken u deze bijlage toe te voegen en het ontwerpbestemmingsplan opnieuw voor 6 weken ter inzage te leggen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Peter de Langen, voorzitter                                                              Daan van Valkenburg, bestuurslid