Ziekenhuislocaties

Inspreken in commissie ECO 15 april 2004 door SGLA

Inspreken in commissie ECO 15 april 2004 door SGLA (Peter de Langen)

Betreft Ontwerp structuurplan Maatweg

Geachte Raadsleden,

We willen over dit onderwerp u kort een aantal zaken voorleggen. We hebben al een schriftelijke reactie gegeven op het ontwerp structuurplan Maatweg en zullen n.a.v. de reactienota en de ter visie legging zonodig ook nogmaals formeel en schriftelijk inspreken.

Kaderstelling rond het structuurplan Maatweg

In het structuurplan wordt gedaan alsof de kaderstelling door de Raad (in de vorige periode) al is gedaan. En vooral de uitbreiding van de locatie voor het ziekenhuis met de bebouwingsvoorstellen voor de kop van Schothorst, wordt in dat licht geplaatst. De SGLA heeft dat in haar ingediende reactie al bestreden.

In de randvoorwaarden (van 30 januari 2001) wordt over het gebied grenzend aan de wijk Schothorst, weliswaar gesproken over een ruimtelijk-functionele afronding van de wijk, maar daarbij werd gesteld dat,  dit gebied geschikt is, om een eigen karakteristiek te ontwikkelen met als thema water en ecologie. Hier is niet gedacht aan bebouwing, althans dat blijkt nergens uit.

De SGLA is van mening dat bij het nieuwe duale stelsel, duidelijk en herkenbaar tot uitdrukking moet komen, wat binnen de opgedragen randvoorwaarden van de raad valt en waar sprake is van bestuurlijke vrijheid cq voorstellen. Dus duidelijk aangeven wat uit de koker van het college komt en wat vanuit de Raad. Dat onderscheid maakt het proces ook voor de burger inzichtelijker en maakt ook de toetsing voor de raad beter mogelijk. En als de raad een toetsende rol heeft, moet duidelijk zijn, waaraan getoetst moet worden.

Geconstateerd moet worden, dat de raad heeft ingestemd met het locatie voorstel voor het Ziekenhuis op het MOB-terrein en daarbij bebouwing bij de Schans heeft uitgesloten. Daarbij is in de betreffende Raadsvergadering nadrukkelijk toegezegd dat het niet de bedoeling is om het gebied de Maatweg vol te bouwen.

De SGLA vraagt zich af wat de waarde van het dualisme is nu er blijkbaar toch sprake is van ouderwetse politiek waarbij het College de gehele groene long van de kop van Schothorst  betrekt. Het nu voorliggende structuurplan zou opnieuw opgesteld en beperkt moeten worden tot de randvoorwaarden die bij het aanwijzen van de Ziekenhuislocatie zijn vastgesteld, namelijk bouw van het Ziekenhuis op het MOB-terrein.

Ø     We verzoeken de Raad hierover een duidelijke uitspraak te doen.

Ecologie in het gebied

In onze schriftelijke reactie op ontwerp structuurplan hebben wij onze zorg uitgesproken over de ontwikkelingen in het gebied en gevraagd om een ecologische inventarisatie. Deze ligt er nu, maar wij hebben nog niet de gelegenheid gehad om hier uitvoerig naar te kijken. We kregen namelijk pas afgelopen vrijdag de stukken. Wel hebben we al geconstateerd dat de ontvangen stukken niet volledig waren. De even pagina ’s ontbraken. Je zou bijna denken dat daar dan wel de meest essentiële informatie op stond. Wat we in ieder geval wel weten is dat er hoe dan ook habitat verloren gaat. En juist in de kop van Schothorst wonen ook bijzondere vogels en vlinders. Een belangrijke randvoorwaarde die we nog missen in het hele plan, is de gelijktijdigheid. Als er gebouwd moet gaan worden, dan ook snel de ecologische aspecten aanpakken + ontwikkelen.

Ø     Dit zou in ieder geval als extra randvoorwaarde nog meegegeven moeten worden.

Stedenbouwkundige visie

We blijven pleiten voor een bouwhoogte van het ziekenhuis van maximaal 4 lagen (conform de eigen wensen) uit respect voor de omgeving. We zijn ook tegen een extra landmarken op deze locatie. Ik verwijs daarvoor graag naar onze schriftelijke reactie.

Verkeer

Wij maken ons ernstige zorgen over de verkeersafwikkeling bij het nieuwe ziekenhuis. We hebben voorgesteld om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen waarbij ook bewoners worden betrokken. We hebben van de wethouder inmiddels een toezegging gehad dat hij hiervoor actie zal ondernemen. We verwachten dus op korte termijn daarvoor ook een uitnodiging. We denken dan aan een platform zoals we dat nu ook hebben bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Birkhoven Bokkeduinen.

Het rapport dat bij de stukken zat geeft wel informatie, maar weinig toetsbare conclusies. Daarover kunnen we dus nog geen oordeel vellen.

Waterplan

We zijn verbaasd dat er nog geen visie ligt over hoe om te gaan met het huis van de watersport. Er zijn toch nieuwe ontwikkelingen, zoals de plannen voor de Eemhaven. En er is toch een behoorlijke tijd verstreken sinds het ontwerp structuurplan is gemaakt. De SGLA vindt dat die visie er moet komen, waarbij moet worden gekeken hoe de binnenstad betrokken kan worden bij de Eemhaven, waarbij de watersport een duidelijke rol kan én moet spelen.

Ø     Die visie zijn we heel benieuwd naar

Samenhang andere ziekenhuislocaties

In de inmiddels vastgestelde Groen Blauwe Structuur heeft de raad, in meerderheid, aangegeven, dat de drie ziekenhuislocaties gezamenlijk budgettair neutraal ontwikkeld moeten worden. Een inzicht in die samenhang ontbreekt volledig. Dat betekent ook dat we geen zicht hebben op de consequenties die dat nog kan hebben. We vinden dat die samenhang niet mag ontbreken en de burger recht heeft om te weten waar die aan toe is.

Ø     Dat zou dus nog moeten worden toegevoegd

Procedure

We vragen ons ook af hoe de procedure nu verder zal gaan. Worden er straks op basis van een vastgesteld structuurplan al bouwvergunningen afgegeven, of wordt op basis van het structuurplan een bestemmingsplan gemaakt. Graag hierop nog een duidelijk antwoord.

Zoals gezegd, wij zullen op basis van het ter visie leggen van het al dan niet aangepast structuurplan verder reageren. Wel zien we graag een duidelijk antwoord van de Raad op de vraag over de kaderstelling met betrekking tot de bebouwing van de kop van Schothorst, de samenhang met de andere ziekenhuislocaties. Idem over de bouwhoogte van het ziekenhuis in relatie tot de omgeving.