Ziekenhuislocaties

Onderwerp: zienswijze op ontwerp Structuurplan Maatweg en reactienota

Aan de gemeenteraad van Amersfoort

Amersfoort, 24 mei 2004

Onderwerp: zienswijze op ontwerp Structuurplan Maatweg en reactienota

Geachte raad,

De vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort wil hierbij haar zienswijze geven op het Ontwerp Structuurplan Maatweg.

Onze zienswijze richt zich op:

 • Behandeling van de Raadscommissie op de reactienota en voorontwerp structuurplan Maartweg op 15 april 2004
 • Het zichtbaar maken van duale systeem van planvorming
 • Stedenbouwkundige visie
 • Verkeer
 • Ecologie
 • Financiën en samenhang met de andere ziekenhuislocaties.
 • Ad 1. Behandeling van de Raadscommissie van de reactienota en voorontwerp structuurplan Maatweg op 15 april 2004

  De SGLA is zeer teleurgesteld over de wijze waarop u als raad het voorontwerp structuurplan en de reactienota heeft behandeld. De raad vond het nog te vroeg om duidelijke keuzes te maken, daarmee de suggestie wekkend, dat alles nog maar even laten wat door het college is voorgesteld, geen keuze inhoudt. Hiermee heeft de gemeenteraad geen recht gedaan aan de nieuwe duale werkwijze Raad in het kader van de Ruimtelijke Ordeningsprocedures zoals vastgesteld in september 2003. In deze nieuwe werkwijze is vastgelegd dat de Raad de kaders meegeeft aan het college en vervolgens deze hieraan toetst. We moeten helaas anders constateren. Er waren zelfs partijen geen keuzes wilden maken, omdat "het toch nog wel een keer terug komt" Op deze wijze neemt u als raad uw eigen werkwijze niet serieus noch de insprekende burgers. De SGLA is hierover ernstig teleurgesteld. Het houdt in feite in dat de inspraakreacties nog eens moet worden ingediend, alleen nu als zienswijze. Moeten wij er nu op vertrouwen dat een ingediende reactie wel een serieuze behandeling krijgt?

  Een ander aspect is dat door nu geen richtinggevende uitspraken te doen, het risico groot is, dat in een later stadium zaken niet meer kunnen of door tijdgebrek er wederom geen zorgvuldige behandeling plaats vindt. De nieuwe werkwijze is er nu juist op gericht om dat soort problemen te voorkomen.

  Ad 2. Het zichtbaar maken van duale systeem bij de planvorming

  De SGLA handhaaft (noodgedwongen) haar eerdere zienswijze op dit onderwerp. Enerzijds omdat in de reactienota op dit punt geen dan wel onvoldoende antwoord is gekomen, anderzijds omdat door de behandeling zoals hierboven beschreven, ook de Gemeenteraad geen antwoord heeft gegeven op dit onderdeel. In de reactienota (blz. 38) wordt zelfs gesuggereerd dat het structuurplan past binnen de gestelde randvoorwaarden zoals door de gemeenteraad is meegegeven. De SGLA is en blijft het hiermee om de onderstaande redenen oneens.

  Op 30 januari 2001 heeft de raad besloten het M.O.B. - terrein aan te wijzen als nieuwe ziekenhuislocatie en hiervoor een aantal randvoorwaarden meegegeven. In het voorontwerp wordt in heel algemene termen een hoofdstuk gewijd aan de randvoorwaarden. De SGLA vindt het storend dat deze randvoorwaarden niet expliciet en volledig genoemd worden. Daarnaast zijn ook in andere stukken randvoorwaarden gesteld: B&W nota 687794 d.d. 16-01-2002: "geen medewerking te verlenen aan bebouwing op het terrein van De Schans". In de randvoorwaarden van 30 januari 2001 wordt over het gebied grenzend aan de wijk Schothorst weliswaar gesproken over een ruimtelijk-functionele afronding van de wijk, maar dit wordt geplaatst in de "potentie dat dit gebied geschikt om een eigen karakteristiek te ontwikkelen met als thema water en ecologie. In de conceptstructuurvisie is hiervan weinig terug te vinden. De SGLA is van mening dat bij het nieuwe duale stelsel, duidelijk en herkenbaar tot uitdrukking moet komen, wat binnen de opgedragen randvoorwaarden van de raad valt en waar sprake is van bestuurlijke vrijheid cq voorstellen. Als de raad een toetsende rol heeft, moet duidelijk zijn, waaraan getoetst moet worden en waardoor beoordeeld kan worden of zaken conform, of wellicht zelfs in strijd zijn met vastgesteld beleid cq randvoorwaarden, dan wel anderszins discussie behoeven. Door dit onderscheid duidelijk als randvoorwaarde bij nieuwe plannen op te nemen, kan de burger beter het politieke besluitvormingsproces begrijpen en scheelt in het nazoeken. Geconstateerd moet worden, dat de raad ingestemd heeft met het locatie voorstel voor het Ziekenhuis op het MOB-terrein en daarbij bebouwing bij de Schans uit te sluiten. Daarbij is in de betreffende Raadsvergadering nadrukkelijk toegezegd dat het niet de bedoeling is om het gebied de Maatweg vol te bouwen.

  De SGLA vraagt zich af wat de waarde van het dualisme is nu er blijkbaar toch sprake is van het betrekken van de gehele groene long bij de kop van Schothorst. Het nu voorliggende structuurplan zou opnieuw opgesteld en beperkt moeten worden tot de randvoorwaarden die bij het aanwijzen van de Ziekenhuislocatie zijn vastgesteld, namelijk bouw van het Ziekenhuis op het MOB-terrein.

  Ad 3. Stedenbouwkundige visie

  De SGLA vindt dat in de reactienota op het voorontwerp structuurplan Maatweg onvoldoende ingegaan is op de ingediende bezwaren op dit punt. De SGLA ziet zich dan ook genoodzaakt haar bezwaren te handhaven.

  Accent

  Het ziekenhuis heeft in een openbare raadsbijeenkomst op 3 juli 2000 aangegeven een locatie nodig te hebben: 65.000 m2 ziekenhuisgebouw, gebouw van 4 verdiepingen, 1100 parkeerplaatsen en ca 10 ha terrein. Ook tijdens de eerder genoemde raadsvergadering werd gesproken om uit respect voor het open landschap een bouwhoogte van maximaal 4 bouwlagen te houden met het nadrukkelijke verzoek om tot een zorgvuldige inpassing te komen. Nu blijkt dat voor het contrast tussen het landschap en het ziekenhuis wordt gekozen inclusief een accent van 9 bouwlagen. Het is al vaker gebleken dat de raad kiest voor een harmonieuze inpassing en dat de tegenstelling, het contrast de insteek wordt. In relatie tot deze randvoorwaarde zou het ziekenhuis ca 10 HA nodig hebben. De SGLA pleit ter voorkoming van een dominante stedelijke bebouwing in dit open landschap om alles achterwege te laten, dat een respectloze inbreuk hierop maakt.

  Landmark

  In het voorontwerp wordt gepleit voor toevoeging van accentbebouwing in een groene setting, omdat dit het gebied als stadsentree zou versterken. In een eerdere visie op de Kop van Schothorst is er sprake van dat dit plangebied een gebied is met een unieke ligging t.o.v. het centrum en dat het heel veel potenties en hoogwaardige landschappelijke kwaliteiten bezit en dat met name de groenrecreatieve relatie tussen stad en landschap tot stand zou moeten worden gebracht. Het verbaast de SGLA dat ter wille van het genereren van financiën, de visie weer zo snel omslaat in iets totaal anders: namelijk bouwen. Met de reeds bestaande landmark van 16 bouwlagen en daarnaast een van 8 bouwlagen, zou het hoogwaardig ontwikkelen en benutten van landschappelijke kwaliteiten van dit gebied meer voor de hand gelegen hebben. Er is op verzoek van het verzorgingshuis Birkhoven gezocht naar een geschikte locatie om nieuwbouw te plegen, maar dat bleek op deze locatie niet haalbaar. Nu lijkt het erop dat deze locatie gewoon als woningbouwlocatie wordt geconfisceerd. Een landmarkfunctie-discussie, al of niet in samenhang met stadsrandparkeren, is voor Schothorst, gezien het feit dat de 16 hoge Vuurtoren en de 8 hoge Balladeflat ook al voor dit argument zijn gebruikt, niet van toepassing.

  Als de Groenblauwe Structuur, het Landschapsbeleidsplan, de Nota Buitenkans en de ecologische structuur van dit gebied serieus worden genomen, vragen deze een andere invulling, dan wat wordt voorgesteld. Hierbij moet ook bedacht worden, dat de stedelijke bebouwing in Schothorst van een hoge dichtheid is, omdat het wijkgroen centraal geclusterd is. Het ligt daarom meer in de lijn om eindelijk eens invulling te gaan geven aan het versterken van landschap en natuurontwikkeling. De voorgestelde bebouwing in de Kop van Schothorst wordt door het SGLA dan ook afgewezen

  Ad 4. Verkeer

  De beantwoording in de reactienota heeft onze eerder uitgesproken zorgen niet kunnen wegnemen. We zijn wel blij met de toezegging van de wethouder Verkeer, dat over de nadere invulling een verkeerswerkgroep zal worden geformeerd, waarbij de uitwerking gezamenlijk kan plaatsvinden samen met bewoners en groeperingen. De SGLA wil graag aan een dergelijke verkeersgroep meewerken. Onze eerder ingediende zorgpunten worden hieronder nogmaals weergegeven.

  Verkeersregulering

  Een gedegen oplossing voor het verkeer lijkt nog een moeilijke opgave. Midden tussen de kruispunten Hamseweg en Bunschoterstraat, die met verkeerslichten worden geregeld, komt op een afstand van nog geen 0,7 km afstand een rotonde. Deze rotonde vormt de entree naar het ziekenhuis (voor fietsers en voetgangers, 'halers en brengers' en auto's richting parkeerplaats, goederentransport) en wordt ook de noodentree voor het ambulance vervoer. Deze maakt ook nog onderdeel uit van een belangrijke doorgaande route naar het centrum van de stad. Verder wordt over de Maatweg ook een (H)OV-lijn gedacht. Geen geringe opdracht om zowel de doorstroming als de veiligheid te garanderen. Dit overziend roept bij de SGLA de vraag op of hier wel voor een rotonde gekozen moet worden. De SGLA heeft hier zeer grote twijfel over.

  In het voorontwerp staat dat door van de Maatweg een 50-km weg te maken, dit een positief effect heeft voor de fiets- en voetgangersoversteken. Die vanzelfsprekendheid lijkt ons hier niet erg op zijn plaats, gezien de geschetste situatie. Als bekeken wordt hoeveel verkeer zich hier letterlijk in allerlei bochten moet wringen, leidt dit niet zonder meer tot een veilige inrichting. Tenslotte, ook als 50-km-weg, blijft deze weg een belangrijke verbinding met het centrum van de stad.

  De SGLA constateert dat verkeer nog wel eens sluitpost is bij het maken van stedelijke plannen. De SGLA pleit ervoor goede en duurzaam veilige verkeersoplossingen als randvoorwaarden mee te geven bij de stedenbouwkundige opzet en uitwerking.

  OV

  De SGLA is het volstrekt oneens dat de afstand tussen de halte en de entree van het ziekenhuis 200 m kan bedragen. Volgens de SGLA is het ziekenhuis typisch een voorziening waar de bus dicht bij de entree moet halteren, zoals dat ook voor een stationsingang geldt. De SGLA heeft nog nooit gehoord, dat bij stations ook een dergelijke redenering wordt toegepast. Ook bij stations kan halteren op 200 m afstand tijdverlies een factor zijn. Bovendien trekt een ziekenhuis (en polikliniek) relatief meer mensen aan met een zwakke gezondheid, dan een station. Aangezien een dergelijke redenering bij een station niet wordt gehanteerd, moeten we dat bij het ziekenhuis zeker ook niet doen.

  Stadsrand parkeren

  Uit het voorontwerp blijkt ook dat er 200 parkeerplaatsen worden ingericht t.b.v. het zogenaamde stadsrand parkeren. Om stadsrand parkeren tot een succes te maken zijn randvoorwaarden nodig, zoals een goed en een aansluitend openbaar vervoer (tot hoe laat en frequentie). De vraag is of hier al voldoende onderzoek naar gedaan is en welke randvoorwaarden worden meegegeven die dit tot een succes kunnen maken. In dit geval daarom toch nog de vraag of hier ingezet wordt op stadsrand parkeren of een carpoolplaats.

  Kop Schothorst

  Mocht woningbouw in de Kop Schothorst doorgang vinden, dan verwijzen wij voor wat betreft de verkeersoplossing naar onze inbreng bij het voorontwerp bestemmingsplan Schothorst-Zielhorst. De SGLA vindt dat voor wat betreft de ontsluiting van dit gebied een oplossing via de Paladijnenweg en de Maatweg tegen elkaar moet worden afgezet.

  Ad 5. De ecologie

  We hebben kunnen constateren dat er nu een inventarisatie ligt over de ecologische aspecten. Een belangrijke randvoorwaarde bij de ontwikkeling van deze locatie zou moeten zijn dat er sprake moet zijn van gelijktijdige ontwikkeling van zowel de ecologische ontwikkeling als de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Hierdoor wordt voorkomen dat de habitat in dit gebied langdurig wordt verstoord. De SGLA pleit ervoor om dit als belangrijke randvoorwaarde op te nemen.

  Ad 6. Financiën en samenhang met de andere ziekenhuislocaties.

  Uit de financiële paragraaf wordt de financiering niet duidelijk. Er wordt alleen duidelijk dat de kosten geraamd worden op 3,5 tot 4 miljoen Euro en dat de inrichtingskosten op het terrein van het nieuwe ziekenhuis daar niet in zijn meegenomen. Bij dit laatste moet de vraag gesteld worden of dit kosten zijn, die door de gemeente gedragen moeten worden of door het ziekenhuis.

  In de inmiddels vastgestelde Groen Blauwe Structuur heeft de raad aangegeven, dat de drie ziekenhuislocaties gezamenlijk budgettair neutraal ontwikkeld moeten worden. Een inzicht in die samenhang ontbreekt volledig. Dat betekent ook dat we geen zicht hebben op de consequenties die dat nog kan hebben. We vinden dat die samenhang niet mag ontbreken en de burger recht heeft om te weten waar men aan toe is. Juist t.b.v. die samenhang zijn kaders nodig, kaders die inzicht geven in de gevolgen van een budgettair gebied. Dit zou dus nu ook moeten zijn toegevoegd.

  Tot slot

  De SGLA hoopt dat haar zienswijze bij vaststelling van het Structuurplan tot aanpassingen in de procedure en planopzet zal leiden. Voor de goede orde melden wij hierbij ook zonodig gebruik te willen maken van de hoorzitting.

  Met vriendelijke groet,

  namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

  P.L. de Langen, voorzitter

  R. Norp-Kruiderink, vice-voorzitter