Ziekenhuislocaties

Ingesproken tekst in cie. Economische Zaken dd. 13 september 2004 over de Ziekenhuislocaties

Ingesproken tekst in cie. Economische Zaken dd. 13 september 2004 over de Ziekenhuislocaties

De SGLA is geschrokken van de berichtgeving over het akkoord over de drie ziekenhuislocaties. Allereerst over het grote geldbedrag dat hierbij is betrokken én het grote financiële risico dat hiermee wordt gelopen. En daarna ook vooral over de inhoudelijke invulling van de drie locaties.

  1. De financiële consequenties

Het is onvoorstelbaar dat de gemeente Amersfoort voor 60 miljoen het Rijk (WVS én defensie) financiert en tegelijkertijd ook regiogemeenten voor niets een grootschalige gezondheidsvoorziening krijgen. In feite is een ziekenhuis een taak van de rijksoverheid. Het is vreemd dat de gemeente daar zoveel geld in steekt vooral als ook gaat om sloopkosten en boekwaarde van gebouwen. Argumenten dat de gemeente de her ontwikkeling zoveel mogelijk in eigen hand wil houden snijdt geen hout, als dergelijke grote financiële bedragen uit de exploitatie van het gebied moet komen en het grote financiële risico’s met zich meebrengt. Je kunt hier alleen nog maar spreken van rood voor geld, met groen als sluitpost.

  1. De inhoudelijke invulling van de drie locaties.

Inhoudelijk heeft de SGLA grote problemen met dit voorstel. Als u akkoord gaat met dit voorstel, dan stelt u en kader zonder dat de inspraak daarover is afgerond. U bent immers nog bezig met een structuurplan Maatweg, u hebt immers de structuurvisie Randenbroek nog steeds niet afgerond. En bij de vaststelling van het bestemmingsplan Berg heeft u gezegd, dat u  zelf, als Raad, eerst de kaders wilde vaststellen voor de locatie De Lichtenberg. Daarvoor is zelfs een motie aangenomen. En nu krijgt u een voorstel voorgelegd waarbij u besluit om de ontwikkelingspotenties voor De Lichtenberg op 150 woningen en voor de Elizabethlocatie zelfs op 400 appartementen vast te leggen. Over de Maatweg wordt niet gesproken, maar daarvoor wordt in het structuurplan een voorschot genomen door de kop van Schothorst vol te bouwen. Overigens is ook dat niet in overeenstemming met eerder door u meegeven kaders.

Geachte Raad, als u dit voorstel op deze manier vaststelt dat gaat u een gigantisch risico aan én onthoudt u de bewoners een groene long in de stad. Daarnaast lapt u de inspraakafspraken aan uw laars. De SGLA heeft echter nog de hoop dat u als gemeenteraad nu het heft in handen neemt en duidelijk maakt waarvoor u gekozen bent. Nee tegen volbouwen, nee tegen slecht onderbouwde financiële risico’s en nee tegen procedurele wanorde.

De keus voor een nieuwe ziekenhuislocatie is gedaan op basis van argumenten, die in dit plan niet zijn terug te vinden. Motiveringen en toetsingskaders worden op deze manier rituelen. Aan u als raad vragen wij: stel eerst uw eigen randvoorwaarden en uitgangspunten vast, voordat u dit besluit op deze manier neemt.