Ziekenhuislocaties

Ingesproken tekst in cie. Economische Zaken dd. 28 februari 2005 over de modellenstudie ziekenhuislocaties

Ingesproken tekst in cie. Economische Zaken dd. 28 februari 2005 over de modellenstudie ziekenhuislocaties

Groen als natuurwaarde of woonkwaliteit ?

Het feit dat het behoud van groen zo verdedigd wordt, komt voort uit het belang dat gehecht wordt aan de waarden voor dier en plant en daarmee dus aan het belang voor de mens zowel milieuhygienisch, als recreatief. Het verdwijnen van groen aan de Maatweg heeft de discussie over nieuwe kansen voor het Heiligenbergerbeekdal in een stroomversnelling gebracht. Daar bouwen in het groen, bij de Elizabeth terug geven van groen. Het verbaast de SGLA daarom in hoge mate, dat er niet vanuit de natuurwaarde en gebruikswaarde voor de wandelaar is ontworpen, maar dat de woonomgeving voor de nieuwe bewoner uitgangspunt is geweest voor de ontwerpen. Rood voor groen is niet geintroduceerd om ruimtelijk te wonen, maar opgevoerd om een voorgestane groene ontwikkeling financieel mogelijk te maken. Hier wreekt zich het feit dat er nog geen structuurplan voor dit hele gebied is gepresenteerd, met daarin een duidelijke visie op een groene ontwikkeling.

Verspreid bouwen in een groen gebied tast niet alleen de natuurwaarde, maar ook de gebruikswaarde voor de wandelaar aan, terwijl de natuurwaarde in al zijn facetten toch het centrale punt in de discussie is geweest. Harde bebouwing die een gebied doorsnijdt, herstelt niet een verbindingszone, maar blokkeert deze. De opzet gebieden maximaal groen te houden is niet ingegeven om mensen ruim in het groen te laten wonen en deze kwaliteit als uitgangspunt te nemen. Met de stedelijke invulling voor het Elizabeth, en bij een van de ontwerpen voor Kop Schothorst  wordt uitgegaan van de toekomstige bewoners en wordt in feite de discussie 180 0 gedraaid. Uitgangspunt dient te zijn het vergroten van de natuur-, en gebruikswaarde voor mens, dier en plant. Dit uitgangspunt dient gehanteerd te worden als bebouwing onvermijdelijk is.

De wandelaar

De schetsen geven vooral beelden vanuit het platte vlak. Dat komt heel groen over, maar wat voor groen is dit, wat ervaart de wandelaar. Een slingerpaadje in een weliswaar groen woongebied tussen of langs een wooncomplex, is natuurlijk iets anders, dan lopen in een park, in een aaneengesloten stuk. Als een dergelijk plaatje van bijvoorbeeld de Eemgaarde in Dorrestein zou worden gemaakt, is er ook veel groen te zien. Maar wie loopt er voor of achter langs dit complex/Eemgaarde. De gebruikswaarde van dit groen is voor de wandelaar nihil.

Verkeer

Welke gevolgen het wonen heeft voor de infrastructuur is niet aangegeven, maar iedereen kan zich een voorstelling maken, dat er naar deze wooncomplexen ook wegen leiden en er bezoekersparkeren moet worden gerealiseerd. Voor het parkeren van de bewoners zelf  wordt uitgegaan van ondergronds parkeren. Dit laatste is mooi streven, maar zelfs bij een plan als CSG-Noord, waar dit een harde randvoorwaarde was, lijkt dit niet te gaan lukken. Zodra de markt mee mag praten, gaan er andere zaken spelen. Hoe hard worden deze kaders straks door u als raad gehanteerd?

Plannen haalbaar praten is gemakkelijker dan haalbaar maken. Ook dit pleit daarom om vooral aan de rand te blijven, waardoor aanpassingen niet direct opnieuw een aanslag op het groen zullen betekenen.

Elizabethlocatie

Het stedelijk ontwerp laat zien, wat er mogelijk is. Het zet aan tot een discussie en in die zin zijn deze schetsen als modellenstudie erg nuttig. Een algemeen bezwaar voor de twee ontwerpen op deze locatie is dat het groengebied teveel verrommeld wordt. De SGLA pleit nadrukkelijk voor een aaneengesloten groengebied met eventuele lage bebouwing langs de Heiligerbergerweg. Voor alles dient de natuur een nieuwe kans te krijgen. Bebouwing moet daaraan ondergeschikt gemaakt worden. Wij missen voor deze groene long een gedragen en gedegen structuurplan.

Tegelijkertijd is duidelijk dat er aanmerkelijk minder woningen gebouwd zouden hoeven te worden, dan voorgesteld in deze ontwerpen. In een veel eerder stadium is er al voorgesteld om de zwarte driehoek tegen de A-28 aan te benutten voor woningbouw en dit geld te gebruiken ter compensatie van de ziekenhuislocatie. Het verbaast de SGLA, dat deze locatie niet is meegenomen in de modellenstudie en betrokken bij de financiele haalbaarheid.

De Kop van Schothorst

Dit gebied is uit het Strplan Maatweg gehaald, maar duikt nu ineens op in de modellen studie. Ook hier geldt dat eerst een visie op het groen geformuleerd zou moeten worden en pas vandaar uit verder gekeken zou moet worden.

Lichtenberglocatie

Het is zeer frappant dat de ontwerpen van zowel de bewoners, als van de heer Khandekar in hoofdlijnen zo op elkaar lijken. Of juist niet omdat hier gewerkt is met algemene stedenbouwkundige principes. Als het gaat om het creeren van draagvlak dan vinden wij dat het groen houden van de strook langs de Jacob Catslaan als kader zou moeten worden meegegeven. De zichtlijn op de kerk vinden wij een waardevol gegeven. Vanuit historisch perspectief spreekt een hoog gebouw op deze locatie ons aan. Boven op de berg schijnt ooit een soort vuurtoren gestaan te hebben als baken voor de omgeving, vandaar de naam Lichtenberg. Die functie mag wat ons betreft behouden blijven. Het ziekenhuis is van grote afstand zichtbaar en het uitzicht vanuit het gebouw bijzonder.

In de bewonersvariant is een hooggebouw opgenomen, dat opnieuw als baken kan dienen. Door op de bovenste verdieping een restaurant in te richten kunnen niet alleen bewoners, maar ook anderen genieten van het uitzicht en kan Amersfoort er een nieuwe trekker bij krijgen. Wij pleiten daarom voor de bewonersvariant.

Samenvattend

1. Duidelijk is dat er eerst een groenvisie met natuurwaarde en gebruikerswaarde geformuleerd dient te worden, voordat er een stedelijk concept ontwikkeld wordt. Uitgangspunt hierbij moet zijn, dat gebieden niet verbrokkeld worden.

2. De driehoek bij de A-28 is ten onrechte niet meegenomen in de financiele haalbaarheid.

3. Ondergronds parkeren prima, maar dan een marktconform plan maken met een hoge realiteitswaarde, waarin ondergronds parkeren een harde randvoorwaarde is.

4. Als er iets te kiezen valt, kiezen wij voor de Lichtenberg voor de bewonersvariant.