Ziekenhuislocaties

Ingesproken in commissie Economische zaken 21 maart 2005 over modellenstudie ziekenhuislocaties

Ingesproken in commissie Economische zaken 21 maart 2005 over modellenstudie ziekenhuislocaties

Geachte Raadsleden,

De SGLA stelt vast dat voor twee gebieden die een belangrijke bijdrage leveren of kunnen leveren aan de natuurwaarde en waarover ook in die termen altijd gesproken is, deze natuurontwikkeling niet als uitgangspunt is genomen om tot een mogelijk stedenbouwkundig concept te komen. De plannen gaan uit van een stedenbouwkundige visie waarbij de natuur ondergeschikt is. De SGLA betreurt dit. Wij willen wel die inhoudelijke discussie nog een keer onder uw aandacht brengen, door per gebied aan te geven wat volgens ons belangrijk is.

MAATWEG

Op dit moment wordt bij het Valleikanaal een ecologisch plasdras gebied ontwikkeld. De kop van Schothorst sluit daarop aan. Om een waardevol ecologisch gebied echt te ontwikkelen is een aansluiting van de kop van Schothorst op het Valleikanaal gebied noodzakelijk en bebouwing dwars door het waardevolle gebied heen is dan ook onwenselijk. We begrijpen dan ook niet, hoe het College u kan voorstellen om te kiezen voor model 1. De SGLA pleit er voor nu eerst een milieustudie te doen en de waarde van het gebied te bepalen. Zo heeft er nog geen toetsing plaatsgevonden aan de Flora en Fauna wet, voor zover ons bekend, en dat zou eerst moeten gebeuren.

Bij de nota Woningbouwlocatie Binnenstedelijk Gebied viel deze locatie als bouwlocatie af, omdat een groene long die zover de stad binnendrong van belang gevonden werd. Nu wordt zonder enige onderbouwing omtrent de natuurwaarde dit gebied voorzien van een stedenbouwkundige ontwerp. Het is én blijft ongelooflijk dat de gemeente zo slordig met groengebieden om gaat. De Kop van Schothorst heeft veel potentie als groen en natuurgebied. En dat was ook het kader dat de Raad aan het College ooit heeft meegegeven. In die eerdere visie op de Kop van Schothorst is er sprake van dat dit , ik citeer “plangebied een gebied is met een unieke ligging t.o.v. het centrum en dat het heel veel potenties en hoogwaardige landschappelijke kwaliteiten bezit en dat met name de groenrecreatieve relatie tussen stad en landschap tot stand zou moeten worden gebracht ”. Dat was de boodschap van uw raad. Nu gaat u klakkeloos mee met het College om juist hier geld te willen verdienen. Wij begrijpen dat niet!

We vragen ons ook af hoe u dat wilt uitleggen.

Als u desondanks hier wilt gaan bouwen, moet u zich in ieder geval bewust zijn van de natuur waarde van dit gebied. Dat betekent, dat voor u keuzes gaat maken voor een stedenbouwkundig model, u eerst moet kijken naar de natuurwaarde. En dan bepalen welke randvoorwaarden daaruit moeten worden meegegeven. Uitgangspunt moet zijn dat er een model komt dat minimale schade toebrengt aan de natuurontwikkeling. Dat bent u de bevolking in ieder geval verplicht.

LICHTENBERG

De gemeenteraad roept vaak haar inwoners op om zich meer met de stad te bemoeien. U wilt graag initiatieven vanuit de bevolking. De SGLA vindt dat u dan ook, als die initiatieven worden geboden, u deze initiatieven een kans moet geven. Kies vanuit dit breed uitgedragen beleid dan onomwonden voor het bewoners model en ga vervolgens samen met die bewoners de plannen op een haalbare en acceptabele manier uitwerken. Belast een dergelijk initiatief niet met een andere stedenbouwkundige model. Gewoon samen met bewoners het plan verder uitwerken, vraagt lef. Het is nu aan de Raad om lef te tonen.

BEEKDAL

Dan de meest gevoelige locatie. Wij blijven er op hameren, eerst een visie op m.n. het groen ontwikkelen, dan komen met verdere invullingen.

Eerst had er de visie moeten zijn. Daar wachten wij nu inmiddels al een paar jaar op. En ook hier zijn bewonersinitiatieven. De Stichting rond het Beekdal heeft al twee jaar geleden samen met Utrechts Landschap een groene visie voor dit gebied ontwikkeld. De bewonersinitiatieven liggen dus voor het oprapen. Ook hier zou moeten gelden, kijk wat er ligt en ga samen verder kijken hoe je dat kunt ontwikkelen.

In de vorige commissie vergadering gaf u aan dat de opbrengsten als gevolg van bouwen in de zogenaamde Zwarte Driehoek, zouden worden aangewend voor het onderhoud van het groen. Dat mag misschien waar zijn, maar als het over aantallen woningen ging, is de Zwarte Driehoek voor het eerst genoemd als alternatief om het Elisabeth-terrein zoveel mogelijk groen te houden.

Tot onze grote verassing komen wij deze locatie nu plotseling tegen in de plannen voor Binnenstedelijke vernieuwing. En lezen wij niets meer over onderhoud groen of compensatie woningaantallen. Op die manier wordt de druk op de grondexploitatie voor de drie ziekenhuislocaties dus nodeloos onder druk gezet. Uit eerdere plannen is wel eens berekend dat daar 160 woningen gebouwd kunnen worden. Dan heeft u er nog maar 40 nodig om het bouwvolume, dat het College nu voorstelt, te halen.

En als u nu echt wilt kiezen voor een groene long in Amersfoort, dan hebben we nog een suggestie. In de vorige raadsvergadering heeft u besloten om het Sportfondsenbad aan de Bisschopsweg niet te handhaven. U heeft al eerder gezegd, dat u het bad kunt financieren zonder een verplicht bouwvolume. Deze locatie zou dus meegenomen kunnen worden in de exploitatie van het Beekdal.

U ziet ook hier geldt, het wachten is en blijft op het structuurplan waar een visie in wordt neergelegd op het Beekdal i.p.v. permanent geconfronteerd te worden met deel oplossingen. Kortom waar een wil is, is een weg! U heeft nu de gelegenheid om te laten zien welke waarde u hecht aan een groene, bewoonbare en leefbare stad.