Ruimtelijke planvorming lange termijn

Inspreken structuurvisie

Vervolg

  • Overheidsparticipatie: Hoe zorgen we ervoor dat bij de toetsing toch niet het belang van de markt prevaleert boven het belang van de bewoners.
  • Uitnodigingsplanologie: Hoe voorkomen we dat de markt wel reageert op “makkelijk” te ontwikkelen locaties (lees veel verdienen) en niet reageert op moeilijk inpasbare locaties, waardoor verpaupering kan ontstaan. Hoe weegt het belang van de wijken en bewoners mee.
  • Uitgangspunten: Voor elke ruimtelijke ontwikkeling in de stad gelden 4 uitgangspunten (zie pg. 2) Hoe worden die getoetst en door wie? Welke rol is er voor de burgers in de stad weggelegd. Kan HNS hierop van toepassing zijn? Welk uitgangspunt heeft voorrang of gelden alle vier de uitgangspunten voor elke ontwikkeling?
  • De negen Amersfoortse principes: Wij zijn op zichzelf blij met de nadere uitwerking en ook dat deze in voorbeelden zijn uitgewerkt. Tegelijkertijd geldt ook hier dezelfde zorg. Die zorg wordt versterkt als gezegd wordt: “deze principes gelden voor bepaalde plekken in meer of mindere mate”. Wie bepaalt dat?

Ons voorstel zou zijn dat bij elke toekomstige ontwikkeling duidelijk wordt aangegeven hoe die toetsing plaatsvindt (dus een lijstje met uitgangspunten en principes voor elke locatie) met tevens de vermelding hoe de onderlinge belangen (markt t.o.v. bewoners) zijn gewogen en door wie. Wilt u dit voorstel overnemen?

Tot slot de genoemde locaties. Wij verzoeken u zich duidelijk uit te spreken tegen bouwen op de locaties Kop van Schothorst (ecologie en verkeer) en Valleikanaal (ecologie).

De SGLA ziet ook geen redenen om Vathorst West nog te bebouwen. Uit de verkenningen tot nog toe blijkt dat alle ontworpen varianten een tekort van minimaal 18 miljoen laten zien en het is ongewenst om zo'n excentrisch gelegen wijk in verregaand uitgeklede vorm te ontwikkelen. Wij hebben ook veel vraagtekens bij de genoemde intensivering van de Stichtse Rotonde.

Als laatste nog iets over de behandeling in deze Ronde. Wij vinden het jammer dat u dit belangrijke onderwerp niet in een soort Ronde Tafel conferentie bespreekt. U hebt meerdere sessies gehad over ruimtelijke invulling en kwaliteit. De structuurvisie moet daarop antwoord geven en door dit op een wat ontspannen manier te bespreken kan dat wellicht tot betere resultaten leiden. Maar u kunt dat alsnog doen.

Als u nog vragen heeft n.a.v. deze 2 minuten ben ik graag bereid die te beantwoorden.