Ruimtelijke planvorming lange termijn

Inspreken Hoorzitting Tussenbalans

Vervolg

M.b.t. Vathorst Noord zijn wij geschrokken van het zinnetje op blz. 14: “Door in te zetten op een beperkte groenrecreatieve ontwikkeling van Vathorst Noord met landgoederen en een horeca-invulling op ’t Hammetje kan mogelijk tot een budgettair neutrale ontwikkeling gekomen worden”

Onze schrik zit in de begrippen landgoederen en de budgettair neutrale ontwikkeling. Landgoederen zijn verkapte appartementsgebouwen, zoals iedereen weet, en budgettair neutraal ontwikkelen betekent; Bouwen. Dit terwijl de gemeenteraad tot nu toe altijd heeft besloten NIET te bouwen in Vathorst Noord. Vandaar onze zorg.

Wij koppelen vervolgens die zorg ook aan de afboeking op de grondwaarde in Vathorst West. Wordt de grond hier afgeboekt om op die manier alsnog een mogelijkheid te creëren tot een grondruil met de speculanten in Vathorst Noord en West? U weet dat een aantal ontwikkelaars eind jaren negentig grond hebben gekocht in Vathorst Noord in de veronderstelling daar forse winsten te kunnen maken door te mogen bouwen op die locatie. Tot nu toe heeft de Raad dit weten te voorkomen. Dezelfde partijen hebben echter vlak voor het voorkeursrecht gevestigd werd in Vathorst West ook daar hun slag geslagen, zodat zij ook op die mogelijke bouwlocatie hun posities hebben ingenomen.

Wij vrezen nu dat deze partijen gaan profiteren van de afgeboekte grondwaarde in Vathorst West en hun grondposities in Vathorst Noord aan de Gemeente willen verkopen, met de bedoeling dat zij op die manier alsnog hun profijt kunnen halen ten koste van de financiën van de gemeente Amersfoort (dus ten koste van de burger!)

Misschien zijn wij te argwanend en te bezorgd. Maar wij willen de genoemde aspecten wel boven tafel krijgen.

Daarom een aantal concrete vragen aan u:

  1. Kunt u uitzoeken of het door ons geschetste scenario achter deze passages in de tussenbalans zit?
  2. Kunt u garanderen, dat het door de gemeenteraad eerder genomen besluit dat in Vathorst Noord niet gebouwd gaat worden, gehandhaafd blijft  en er dus ook geen appartementsgebouwen komen onder de noemer landgoederen?
  3. Kunt u aangegeven wat precies die budgettair neutrale ontwikkeling zou moeten inhouden?
  4. Wilt u het idee om achter de vuilnisbelt van Amersfoort te gaan bouwen (Vathorst West)  a.u.b. loslaten, want dat is ons inziens toch geen plek voor een aangename woonlocatie?
  5. Kunt u er voor zorgen dat de grondspeculanten in Vathorst Noord en Vathorst West niet alsnog beloond worden voor hun speculatief gedrag?

Wij zijn benieuwd naar uw antwoorden.