Puntenburg

Ingesproken in commissie Economische Zaken op 21 maart 2005 over Herontwikkeling Puntenburg

Ingesproken in commissie Economische Zaken op 21 maart 2005 over Herontwikkeling Puntenburg

Door: Roelie Norp

 

In 1988 schreef de OCA de gemeenteraad een brief, waarin zij zei bereid en in staat te zijn tot het aangaan van realiseringsovereenkomsten. We zijn nu 17 jaar verder en het proces is nog niet ten einde. De grootschaligheid en het te massale bouwprogramma blijkt minder marktconform, dan ons steeds is voorgehouden. De uitkomst van het hele proces schuift steeds meer in de richting van de wensen van de bewoners, zoals deze vanaf het begin geklonken hebben.

 

Herontwikkeling

Voor ons ligt een plan dat vooral flexibel wil zijn en een minimum en maximum programma opneemt. Wij kunnen ons in een dergelijke methodiek vinden, omdat hiermee beter op de markt geanticipeerd kan worden. Duidelijk is geworden dat de OCA minder vanzelfsprekend heeft afgenomen en gerealiseerd dan ons en u is voorgehouden. Nu blijkt eens te meer dat onze bezwaren indertijd ten onrechte zijn afgewezen.

 

Coördinatieplan

Bij het Coordinatieplan is gewerkt met een heel gedetailleerd plan. Een plan dat direct zou worden afgenomen en uitgevoerd. Deze gedetailleerdheid kwam ook voort uit het feit dat elke toenmalige participatiebijeenkomst weer opnieuw een nog weer groter bouwvolume te zien gaf, waardoor de behoefte ontstond zaken te gaan dichttimmeren.

Het liep uiteindelijk allemaal anders. In dit proces en de hoofdlijnen van het plan kunnen wij ons vinden.

 

Echt nieuw voor ons was, dat in de kennismakingsronde van de heer Khandekar met alle partijen, de heer Khandekar ook de bewonersgroep betrok. Aan ons stelde hij de vraag, wat wij goed vonden aan het Coordinatieplan en wat niet en waar wij aan gehecht waren. Pas na deze ronde heeft de heer Khandekar de opdracht aanvaard. In zijn planopzet vonden wij een aantal zaken terug die wij van belang vonden.

 

Bijvoorbeeld meer stedelijk, dan hoogstedelijk waar het de woningen betreft en een open en groen gebied in het midden. Daartegen was voor ons bebouwing in de Brouwerskom, nu niet direct onze eerste keus. Ook niet ongenoemd willen wij laten, de wijze waarop de heer Khandekar en ambtelijke ondersteuning ons informeert en betrekt. Het maakt ook dat wij plannen een kans willen geven, alhoewel er ook nog duidelijke zorgpunten zijn.

Zo maken wij ons zorgen over het bouwen in de Brouwerskom, verkeer en parkeren.

 

Wij hebben ons niet meteen willen verzetten tegen bebouwing in de Brouwerskom om de stedenbouwkundige met deze nieuwe visie een kans te geven.

Sociale veiligheid als alibi om in de kom te kunnen bouwen vinden wij niet sterk, omdat wij bang zijn voor een verlengde tunnelwand. De enige schets die opgenomen is in de nota Herontwikkeling Puntenburg, betreft de Brouwerskom. Het plaatje op zich spreekt ons aan, maar het is een schets. De hoogteverschillen tussen de bestaande woningen en de tunnelingang maken dat een ontwerp geen gemakkelijke opgave is.

Onduidelijk is hoe de bereikbaarheid (voordeuren, bewoners, auto's, enz.) gerealiseerd wordt en met welke effecten. Het ontwerp zelf en de effecten zijn bepalend voor ons eindoordeel. Wij vinden daarom dat voor dit deel van het plan pas een definitieve keus gemaakt kan worden, als er een echte uitwerking is. Wij vragen u daarom nadrukkelijk of u als commissie / raad voor wat betreft dit onderdeel, pas wil instemmen als een ontwerp voldoende inzicht geeft in de bereikbaarheid van de woningen en de gevolgen positief beoordeeld kunnen worden. Het gaat ons dan om de bereikbaarheid van Station-noordzijde vanuit de tunnel via een looproute, het zicht op de tunnel in overeenstemming met de suggestie die in de schets wordt opgeroepen, woningen ipv voorzieningen als gevolg van een te hoog geluidniveau of te hoge kosten om deze voldoende te reduceren, enz.

 

Parkeren

Er is afgezien van ondergronds parkeren. De parkeernorm is iedereen een parkeerplaats op eigen terrein en bezoekers parkeren in het openbaar gebied. Op zich al heel krap bemeten, maar een gevolg van een overladen bouwprogramma. Een rechtvaardiging hiervoor zou verder kunnen zijn de nabijheid van het station. Zaak is wel dat woningen en geparkeerde voorziening dan onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld worden.

Vanaf het begin is er al gesteld, dat dit bouwprogramma alleen kan door het invoeren van belanghebbenden parkeren. Amersfoort geeft geen parkeervergunning als er op eigen terrein geparkeerd kan worden.

Het mogen loskoppelen van woning en parkeermogelijkheid betekent dat er veel meer vergunningen moeten worden gegeven dan op grond van deze plannen nu wordt gesuggereerd. Omdat er straks op basis van deze plannen realiseringsovereenkomsten afgesloten gaan worden, vragen wij u hier heel nadrukkelijk om deze onlosmakelijkheid op te nemen in elke overeenkomst die zich aandient.

 

Verkeer

Onze zorg gaat uit het profiel Puntenburgerlaan, de Groningerstraat en Mondriaanlaan. Er vindt het nodige kruisende verkeer plaats naar en van de parkeerdekken in de binnenterreinen. Hierdoor ontstaat veel kruisend verkeer tussen geparkeerde auto's en over fietspaden. M.n. het eerste gedeelte van de Groningerstraat vanaf de rotonde kan tot verkeersonveilige situaties leiden.

Als wij het hebben over de rol van de raad, zouden plannen verkeerstechnisch veel nadrukkelijker getoetst moeten worden aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Er wordt wel opgemerkt dat de verkeersinrichting moet voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig, maar als het er op aankomt, wordt ook heel gemakkelijk gezegd: Het zijn maar richtlijnen.

Omdat wij echt bevreesd zijn voor zeer verkeersonveilige situaties op bovengenoemde wegen, vragen wij aan u of er een verkeersaudit kan worden aangevraagd, zodat er een objectief oordeel ligt over de voorgestane situatie. Bedacht moet worden, dat naast deze herontwikkeling er ook nog een ontwikkeling met een verkeersaantrekkende werking komt op het terrein van de heer Vahstal.

 

Wij zijn blij dat het fietspad door het beetje groen dat er nu is, is komen te vervallen.

 

Resumerend

1- pas instemmen met invulling Brouwerskom als duidelijk is wat de gevolgen zijn van een ontwerp, voor wat betreft ontsluiting woningen en bereikbaarheid, looproute vanaf de tunnel naar station, zicht op de tunnel enz.

2- parkeren: parkeervoorziening op eigen terrein onlosmakelijk regelen bij koop en verkoop woningen.

3- maken van een verkeersaudit.