INSPREKEN START KEERKRING 5

Inspreken Startnotitie Keerkring 5, namens SGLA: Peter de Langen

Geachte raadsleden,

In uw eerste vergadering wordt u gelijk geconfronteerd met uw kader stellende taak en uw controlerende taak. Controlerend: U dient te checken of het voorliggende voorstel past binnen het vastgestelde beleid en Kader stellend: u dient de kaders voor dit voorstel vast te stellen. De SGLA heeft uitgebreid meegedaan in de participatie voor de Structuurvisie, een beleidsplan dat door de Raad is vastgesteld. En dus het beleid is waaraan getoetst moet worden. Wij constateren dat het plan niet voldoet aan de Structuurvisie en ook concurrerend is t.o.v. andere locaties.

De Structuurvisie heeft als beleid vastgesteld de maat en schaal van Amersfoort (blz. 23 Amersfoort is stad met menselijke maat) en nader uitgewerkt op blz. 41-43

Hoogbouw en menselijke maat                                       

Bij intensivering blijft de menselijke maat centraal staan. We willen bebouwing en een openbare ruimte die

een prettig verblijfsklimaat heeft. Dat betekent dat we niet in de eerste plaats aan hoogbouw denken. We stellen

voor om in Amersfoort van hoogbouw te spreken bij een gebouw met meer dan 5 lagen, circa meer dan 15 meter

hoog. In de praktijk is er een tendens aar breed bouw. Hoogbouw lijkt tot 8 lagen rendabel te zijn in relatie tot de

bouwkosten en optimaal in verband met duurzaamheid (compactheid van het gebouw). In Amersfoort is te

zien dat de meeste gebouwen tot 8 lagen gaan, waardoor deze gebouwen passen bij de menselijke maat van

Amersfoort. In het kader van de verdichting stellen we voor om deze onder andere te bereiken met hoogbouw van

5 tot 8 lagen of met stadswoningen (zonder of met kleine tuin). Behalve in de historische binnenstad is hoogbouw

als accent op veel plekken mogelijk. Per plek wordt beoordeeld of hoogbouw past. Hoogbouw lijkt minder passend

in het dorps karakter van Hoogland en Hooglanderveen.

 

De doelstelling van de Startnotitie is: “Het creëren van een aantrekkelijke en leefbare ruimte voor Amersfoortse bewoners”. Voor degenen die er straks wonen, gaat dit misschien gedeeltelijk op, maar voor diegenen die op deze geplande massaliteit uitkijken zeker niet. Er zou een oriëntatiepunt nodig zijn aan de Keerkring voor zowel weggebruikers als treinreizigers. Nu hebben de weggebruikers, mochten ze geen verkeersborden kunnen lezen, inmiddels het kersverse oriëntatiepunt Orion en aan de overkant van het Valleikanaal de al jaren de bekende torens. De treinreiziger die vanuit oostelijke richting komt en de torens van Vathorst gemist mocht hebben, wordt alsnog vorstelijk bediend door de hogere bebouwing van de Spoorwegzone aan de Binckesstraat. Ten tijde van de ontwikkeling van de Spoorwegzone als herkenningspunt goed genoeg. De nieuwe bebouwing aan de Keerkring zou een pendant vormen met Orion, maar daar kan alleen sprake van zijn als deze ook aan de Ringweg kwam te liggen, wat niet het geval is.

En dan zou er sprake zijn van een “entreefunctie voor de binnenstad” door de nieuwbouw, maar voor autoverkeer is de binnenstad onbereikbaar via de Keerkring of de Meridiaan. De fietsers die daar wel gebruik van kunnen maken weten ook zonder dit “herkenningspunt” de binnenstad vrij aardig te vinden.

Het begrip “stedelijke ontwikkeling vanuit het stadshart” is ook al niet aan de orde, omdat de noordkant van de binnenstad een totaal andere schaal heeft dan de beoogde bebouwing van Keerkring 5. Wat wel staat te gebeuren is dat de toren die voorzien is in Keerkring 5 dit deel van de binnenstad zal overvleugelen, omdat die van daar uit akelig goed zichtbaar zal zijn.

Het nieuwe plan sluit sowieso niet aan op zijn omgeving: niet op de nieuwe bebouwing van de Keerkring, niet op de Meridiaan, noch op de Hooglandseweg Zuid of de bebouwing van de Spoorwegzone ter hoogte van de Maetsuykerstraat niet op de Schimmelpenninckstraat of de Van Galenstraat.

De ontsluiting gaat plaats vinden via de Keerkring, onderdeel van de snelfietsroute Vathorst. Dit is een fietsstraat, wat in een snelfietsroute al hoogst onwenselijk is, maar deze gaat door dit plan nog eens gekruist worden door de autobewegingen van autobezitters van 254 woningen.

Kortom aan de doelstellingen van de Structuurvisie voldoet dit plan niet.

 

Concurrentie

Een ander aspect is de concurrentie t.o.v. andere plannen. Uit een rapport van het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat sprake is van binnenstedelijke concurrentie (locaties die met elkaar concurreren zoals Hogewegzone t.o.v. Puntenburg Noord en andere locaties). Maar ook met Vathorst Er is een overschot in de regio Amersfoort tot 2017. Voor de hele regio is een aanbod van 8.000 woningen, wat de vraag overschrijdt met 2.300 woningen, en zelfs als de economie plotseling opleeft, blijkt er nog altijd 1.000 woningen teveel aanbod. Dat betekent dat in samenwerking met de regio zeer terughoudend moet worden omgegaan met nieuwe locaties en het bouwtempo gematigd. Voor nader toelichting leest het rapport: http://www.eib.nl/pdf/verkenning_woningbouwprogrammering_regio_amersfoort.pdf

Daarom dient bij elk bouwinitiatief niet alleen vooraf volledig inzicht te zijn in de afname, maar vooral ook in de concurrentiepositie t.o.v. andere locaties.

Leefbaarheid.

Met dit plan komt er in een wijk die al dicht bevolkt is een nog hogere dichtheid. De Koppel heeft met 2717 inwoners op 57 ha een dichtheid van 48 inwoners. Dat is al hoog, maar komt met dit bouwplan op een dichtheid van 58 inwoners per ha. Om nog maar niet te spreken over de 190 inwoners per ha (1,4 ha) op dit terrein. Hogere dichtheden lijden vaak tot problemen in de leefbaarheid. Het lijkt nu i.p.v. het Manhattan aan de Eem een muur om de Koppel te worden. Met een muur die de Koppel afscheid van de rest van de stad.

Het moge duidelijk zijn wij vinden dit een buitengewoon slecht plan. Wij zeggen niet dat er op deze locatie niets gebouwd mag worden. Maar deze aantallen en deze hoogte vinden wij onaanvaardbaar. Ook is niet aangetoond dat hieraan behoefte is.

Wij vragen u daarom dit plan niet te accepteren en de kaders aan te geven waaraan dit moet voldoen. Dus in ieder geval conform de Structuurvisie niet hoger dan 8 bouwlagen.