Diversen

Brief naar Gemeenteraad Forum CSG 15 nov2014

Aan de leden van de gemeenteraad

15 november j.l. vond een forumdiscussie plaats over de ontwikkeling van het CSG-gebied. Na bijna dertig jaar ontwikkelen is het CSG-project vrijwel afgerond, slechts het Trapezium en twee open plekken aan het Eemplein wachten nog op een invulling. Wanneer deze invulling plaatsvindt, is nog ongewis. Het motto van de forumdiscussie was: Het CSG-project: geslaagde of gesneefde ambities. Een verslag van de bijeenkomst vindt u bijgesloten.

Het SGLA-bestuur biedt u het verslag aan omdat het een voorbeeld zou kunnen zijn voor wijze waarop een project, dat de stad jarenlang heeft beziggehouden, kan worden afgesloten. Te vaak wordt er na afsluiting van een project niet teruggeblikt en worden vragen onbeantwoord zoals: is de uitvoering eigenlijk wel gerealiseerd zoals dat bij de oorspronkelijke besluitvorming voor ogen stond, hoe is het project in de stad ‘geland’, werden burgers en betrokken organisaties voldoende bij de ontwikkeling en de voortgang betrokken, heeft de uitvoering van het project binnen de vooraf gestelde financiële kaders plaatsgevonden en – in het bijzonder – wat kunnen de raad en de stad leren uit de voortgang van uitvoering en het uiteindelijke resultaat.

Nu de uitvoering van de CSG-plannen kort voor zijn afronding staat, is er sprake van vragen die nog niet zijn beantwoord. Is het oorspronkelijke aantal woningen gerealiseerd, en zo nee: waarom niet en hoe is de gemeenteraad bij het afwijken van de geplande opgave betrokken? Heeft de financiering plaatsgevonden overeenkomstig de oorspronkelijke opzet en zo nee: waarom niet, hoe zijn tekorten gedekt en welke invloed heeft dit gehad op de prioriteiten binnen het totale gemeentelijke beleid zoals dat de raad voor ogen stond? De discussie die in november plaatsvond, legde nog openstaande vragen bloot. Beantwoorden van deze vragen kan lessen voor de toekomst opleveren

Projectevaluaties vinden tot nog toe veelal uitsluitend plaats indien problemen zijn opgetreden, met name op het financiële vlak. Een recent voorbeeld is het Eemhuis. Hiernaar is op verschillende manieren onderzoek verricht, maar over de ontwikkeling van het gehele Eemplein heeft geen evaluatie plaatsgevonden. Dit, hoewel er best aanleiding toe kan zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de ambities, de uiteindelijke functie, het parkeerbeleid etc. Veel van deze ervaringen zouden een rol kunnen spelen bij toekomstige projecten. En er zijn uiteraard meer voorbeelden, bijvoorbeeld op het terrein van de stadsvernieuwing, het verkeer in onze stad, het beheer van de openbare ruimte, ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting en dergelijken.

Uiteraard heeft de Rekenkamer op dit punt een taak. Maar de capaciteit en werkwijze van de Rekenkamer staan een structurele procedure bij het afsluiten van een project in de weg. Op dit punt zou de gemeenteraad nadere initiatieven moeten nemen.

Het bestuur van de SGLA zou graag met leden van de gemeenteraad van gedachten willen wisselen over het bovenstaande. Het SGLA-bestuur is bereid om het bovenstaande voorstel, in nauw overleg met de gemeenteraadsleden en anderen in de stad, verder uit te werken. Het zou jammer zijn indien ervaringen die bij het werken in de stad worden opgedaan, onvoldoende aandacht krijgen. Zowel de raad als de burgers in de stad kunnen bij een goede beleidsevaluatie alleen maar winnen!