Diversen

SGLA-inbreng in De Ronde evaluatie De Raad

  • Het Plein: overwegend zeer positief vanwege met name de mogelijkheid om in contact te komen met raadsleden. Aandachtspunt: de ontmoeting tussen burgers en volksvertegenwoordigers moet wel voorop staan. Nu komt het wel eens voor dat als je een raadslid die met een ander raadslid in gesprek is wilt aanspreken je het gevoel hebt dat je hun conversatie verstoort. Misschien kunnen raadsleden hier alert op zijn? Verder hadden wij gehoopt dat Het Plein ook nieuwe bezoekersnaar het stadhuis zou trekken. Is dat ook gebeurd? Zo nee zijn hier nog idee‘n voor? Een pluspunt is ook dat Het Plein doorloopt en de informele sfeer gedurende de hele avond intact blijft.
  • De Ronde: Positief is de overzichtelijkheid en duidelijkheid wanneer welk onderwerp aan bod komt. Echter de grote tijdsdruk op zowel insprekers als raadsleden ervaren wij en nadrukkelijk ook onze leden als negatief. Tweeof drie minuten inspreektijd is echt te kort. Ook pleiten wij voor het handhaven van de 2e termijn voor insprekers! Nu ben je, nadat je ingesproken hebt, als inspreker eigenlijk overbodig. In plaats van een onderwerp door te schuiven vinden wij dat het in één zitting behandelen van het onderwerp de voorkeur verdient. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden wanneer blijkt dat over een onderwerp meer informatie nodig is. Meer onderwerpen die tegelijk in simultaanvergaderingen behandeld worden is soms lastig vooral als ze een onderlinge samenhang (blijken te) hebben. Gezien de wekelijkse frequentie is de voorbereidingstijd voor de burger wel erg kort geworden en er is veel minder tijd om te lobbyen of de achterban te mobiliseren. Verder zou het handig zijn d.m.v. een lijstje meer inzicht te krijgen m.b.t. welke fractiewoordvoerders het onderwerp behandelen. Nu is het niet altijd helemaal duidelijk aan wie men een mail kan sturen.
  • Het Besluit: soms een beetje de nachtkaars van de avond. Het zou wellicht minder vaak gehouden kunnen worden?
  1. Hoe nu verder? Met vergaderingen is het een beetje zoals met asfalt: hoe meer je er van hebt hoe vaker en intensiever het gebruikt wordt..... De SGLA zou ook graag een iets lagere vergaderfrequentie zien bijvoorbeeld 1 maal per 14 dagen maar wel vasthouden aan de vaste dinsdag, zonder uitloop naar de donderdag, zodat de duidelijkheid van een vaste avond in de week blijft. Misschien kunnen Ronde en Besluit om en om gehouden met wel iedere keer Het Plein. Heel belangrijk is de vroegtijdige beschikbaarheid op internet van ‡lle stukken (ook de actuele moties, ook de B&W lijsten!) bij voorkeur 2 weken vooruit. De verslaglegging van alle onderdelen van De Raad is nu nogal versnipperd. Meer op dossier ordenen zou veel schelen. Een aantal keren was één onderwerp op dezelfde avond in Ronde en Besluit, dit moet voorkomen worden. Tot slot zou het zinvol zijn als er iets meer aandacht was voor de concrete afhandeling van de inspraak: wat gebeurt er mee? Een terugkoppeling naar de inspreker tot door bijvoorbeeld de griffie of het presidium?