Diversen

SGLA-reactie op visie stadhuisgebied, 20 mei 2008

Ruimtelijk

We vinden dat uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan met bouwplannen midden in de historische binnenstad. Het verdichten van dit gebied heeft grote consequenties voor binnenstad bewoners én gebruikers.

Allereerst spreken wij onze verbazing uit over de gedachte dat met deze plannen een “natuurlijke” looproute wordt ontwikkeld naar het Eemplein. We denken dat het een illusie is om te veronderstellen dat mensen die winkelen in de Langestraat en Utrechtsestraat plotseling langs een nieuwbouwproject inde Hellestraat een oversteek maken naar het stadhuis (waar geen winkels zijn) vervolgens langs nieuwbouw appartementen een lange wandeling gaan maken naar het Eemplein. Uit het (recente) verleden zou toch de les geleerd moeten zijn, dat dergelijke looproutes zich niet laten leiden. Het gebied Amicitia, Drakennest en de winkels aan de Stadsring hebben bewezen  dat hier de loop niet in komt. We zien dan ook geen meerwaarde in een dergelijke gedwongen looproute.

Met betrekking tot de bouwblokken hebben wij grote bezwaren tegen:

 1. Het beoogde bouwblok op de hoek Molenstraat/Hellestraat tegenover de Bollebrug.  We vinden dat dit blok te massaal én te hoog wordt en een breuk vormt met tegenover liggende oudere gebouwen zoals het oude stadhuis en de Observant.
 2. Het bouwblok aan Achter Davids Hof. Ook dit blok vinden we (in elke variant) te massaal, niet passend in vergelijk met de historische Binnenstad. Ten onrechte wordt geen rekening gehouden met schaduwwerking van een dergelijk gebouw.
 3. Het bouwblok op de hoek van de Westsingel direct liggend aan de Oude Mannenzaal. Hiermee wordt het vrije doorzicht aan het monument onttrokken. We vinden een dergelijke bebouwing niet passen in het Singelgebied. Ook hier is geen rekening gehouden met schaduwwerking.
 4. De ruimtelijke oplossing voor de verbrede Molenstraat met overkraging van een nieuw gebouw over de Molenstraat lijkt een buitengewoon rare stedenbouwkundige oplossing die het zicht op de architectuur van het Bollebrug complex vervuild.
 5. De beoogde binnentuin van het Pieters Blokland Gasthuis. Door de achteraf ligging vrezen wij dat dit een potentiële hangplek wordt. En hiermee een sociaal onveilige omgeving.
 6. We maken ook bezwaar tegen de schermen achter het Oude Stadhuis. Hiermee wordt een mooie oude locatie van historische waarde aan het zicht onttrokken.
 7. Bij de bebouwing van het Polikliniek gebied pleiten wij in ieder geval voor winkels in de plinten van dit bouwblok, zodat er ook ’s avonds een sociaal veiliger en een aantrekkelijker gebied ontstaat. Voorwaarde is dan wel, dat daar voldoende emplooi voor is.

In plaats van bedoelde schermen, op de overige niet afgewezen plan delen, zijn konings leilinden, zoals bijvoorbeeld het Grote en Klein Spui. historisch verantwoord en een fraaiere toevoeging. Deze voorziene, maar liefst acht meter hoge, houten schermen zullen de loop route Eemplein niet activeren.

Verkeer

Met de beoogde verkeersoplossingen hebben wij eveneens grote moeite. We vrezen dat er snel sprake zal zijn van veel sluipverkeer en dat er een 2e Binnenstadsring zal ontstaan. Ook zal de beoogde grote parkeergarage veel aanzuigende werking hebben.

Het uitgangspunt voor verkeer in de binnenstad is jaren verdeeld geweest in vier kwartieren. Zonder dat je van het ene kwartier in het andere kwartier kon komen. Daardoor was er sprake van min of meer rust op de singels. Alleen de auto route 't Zand naar Singel, via stadhuis, was altijd al open. Door de inrichting van de verkeersroutes in dit plan ontstaat steeds zwaarder  wordende verkeersoverlast via de Singels, Kerkhof naar het Smallepad met tweerichtingen verkeer. Dat betekent dat de 2e  Binnenstadsring een feit aan het worden is.

We hebben ook bezwaren tegen de weg over het Kerkhofgebied. Er mochten in het verleden van de Raad geen maatschappelijke voorzieningen komen op het Kerkhofgebied. Nu komt er wel een tweestrooksverkeer .Wat is er in de stellingname van de Raad veranderd?

De Westsingel zou slechts tijdelijk een tweerichtingen verkeersroute zijn. Door deze plannen dreigt dit een permanente situatie te worden, met alle overlast van dien. Overigens vragen wij ons ook af of daarbij wel rekening is gehouden met de komst van de dansgelegenheid aan de Westsingel. Een drukke verkeersroute, ideaal voor sluipverkeer, zal conflictsituaties met zich meebrengen. Een weg voor tweerichtingen verkeer over de Kleine Spui vraagt door het smalle dwarsprofiel ook om moeilijkheden. Het gedeelte Westsingel van de Johanneskerk naar de Varkensmarkt dient afgesloten te blijven. Dit zou alleen open moeten zijn voor het openbaar vervoer en aanwonende/werkende bestemmingsverkeer, en dan wel met expliciete met de uitzondering van aan af rij verkeer van brengen/halen bezoekers van de discotheek. Dus de bestaande situatie gewoon handhaven. Geen doorgaand sluipverkeer.

De werkgroep verkeer binnenstad is in haar recente planvorming in het geheel niet geïnformeerd dat er een twee richtingen doorgaande sluip verkeersroute (de tweede binnenstadsring) over de kwetsbare singels door de binnenstad is gepland. Het lijkt er op dat, de verkeersknip bij de brug van Flehite is tegengehouden, wetende dat het drukke verkeersplan Stadhuisgebied er aan kwam.

De stedenbouwkundige Ruijssenaars heeft aangegeven dat het alsnog aanbrengen van de verkeersknip op de brug voor Flehite voor de verkeersafwikkeling van het stadhuisgebied geen probleem is. Deze verkeersknip kan door middel van beweegbare afsluiting er voor zorgen dat het in / uitgaande bestemmingsverkeer binnen stad geen aan en afrij problemen zal ondervinden.

Een oplossing zou kunnen zijn om Het Kleine Spui, met de klok mee, een richting bestemming verkeer te laten worden. Door de nieuw te maken privé weg over terrein PBGH, die afgesloten wordt met slagbomen, komt er rust in dit gedeelte. Het Kleine Spui is ook een natuurlijke aan/afvoerweg van fiets en voetgangersverkeer Eemplein. Men loopt niet via de verlengde Hellestraat door het sociaal onveilig voelende plantsoen naar het Eemplein. Het Klein Spui zal ook een belangrijke loop (snel)fietsroute worden naar Het Eemplein. Het Kleine Spui is te smal voor twee richting auto’s.

In het kwetsbare Stadhuisgebied zullen ook de afwikkelingen van de drie hoofd verkeer snelfiets routes samen komen.

 • De hoofd snel fiets route komende uit de tunnel Amsterdamseweg 2
 • De hoofd snel fietsroute, via de Meridiaantunnel, komende uit Vathorst 3
 • De hoofd snel fiets route komende van het Jan van Riebeeckpad, einde Meridiaantunnel

Deze snelfiets routes zullen de komende decennia alleen maar drukker worden en het stadhuisgebied steeds verder belasten. Dit bevestigt nog maar eens dat beoogde verkeersaantrekkende werking in feite niet kan.

Verder wordt nergens rekening gehouden met bijvoorbeeld:

 • het tweerichtingsverkeer mogelijk maken op de van Asch van Wijckstraat en de gevolgen die dit zal hebben voor het autoverkeer (richting NS station)
 • het gereedkomen op termijn van het Eemplein en de gevolgen die dit zal hebben voor het autoverkeer (bewoners, bezoekers)
 • het binnenkort gereedkomen van het RACM gebouw met daarin de tentoonstellingsruimte KADE en de gevolgen die dit zal hebben voor het autoverkeer (werknemers, bezoekers)
 • het op termijn realiseren van een groot aantal woningen op de kop Soesterkwartier (Puntenburg) en de gevolgen die dit zal hebben voor het autoverkeer (bewoners, bezoekers)
 • de realisatie van het Handelsgebouw en de gevolgen die dit zal hebben voor het autoverkeer (werknemers, bewoners, klanten van een vergrote Dirk van den Broek

Wat dit allemaal gaat betekenen voor de nu al contentieuze kruising Stadsring, Molenstraat van Asch van Wijckstraat laat zich raden, maar is kennelijk geen punt van overweging. Ook staat nergens  bijvoorbeeld wat er gebeurt met de parkeerplaatsen ondergronds en op maaiveld die nu wel aanwezig zijn in het Polikliniekgebied. Om over details als nieuwe plaatsen voor glas- en papiercontainers of de plaats voor drie Greenwheelauto’s (op maaiveld is een eis) maar te zwijgen.

Groen

foto-stadhuisgebied

Zo zag het Plantsoen West er in 1993 uit.

Wat is er al verdwenen? De twee kloostertuinen van de Observant zijn weg of volgeklinkerd. Twee monumentale bomen in het Annie Brouwersplantsoen (oude beuk o.a.), veel bomen in Plantsoen- West. Veel struikgewas, waaronder ook seringen en jasmijnstruiken in het Plantsoen-West. In de Visie verdwijnen wederom oude en minder oude bomen en bovendien wordt een deel van het weinige groen in de binnenstad weggesaneerd voor de nieuwe uitrijbaan van de vergrote Garage onder het Stadhuisgebied en de aansluitende weg (volgens de visie tweerichtingen verkeer als aansluiting op het Smallepad.

Milieu

We vrezen voor veel milieu overlast (geluid én luchtkwaliteit) door het vele verkeer dat extra door dit gebied zal gaan komen. Daar waar aan de ene kant wordt gepleit voor een autoluwe binnenstad, wordt aan de andere kant, met dit plan, juist meer verkeer in en rond de binnenstad gecreëerd. De haalbaarheid van dit soort plannen staat of valt met de milieuproblematiek. Het is aan te bevelen om voordat men dit soort plannen presenteert men zich eerst inzicht verschaft in de milieu gevolgen. We betreuren dat dit inzicht ontbreekt.

Procedure

Alles overwegende moeten wij constateren dat er een vreemde procedure is gevolgd. Vooral de peiling in de Ronde heeft ons verbaasd. Er was bijna geen fractie te vinden die enig enthousiasme kon opbrengen voor deze plannen. Toch heeft men deze plannen vrijgegeven voor de inspraak, zonder ook maar enig nader kader aan te brengen. We vinden dat de Raad juist in dit soort situaties meer richting zou moeten geven.

Deze plannen zijn nu weer alleen maar een intern project van de gemeente geweest. Er is geen gebruik gemaakt van deskundigheid van bewoners en belangengroeperingen. Waarom is niet gekozen voor een participatietraject? Juist in dit soort binnenstedelijke projecten is uiterste zorgvuldigheid noodzakelijk. Door in een vroegtijdig stadium bewoners en belangengroeperingen te betrekken creëert men meer draagvlak én betere plannen. We betreuren dat hier (weer!) geen gebruik van is gemaakt.

Financiën

We zijn verrast dat er plannen worden gepresenteerd met een dergelijk groot tekort. Elders in de stad worden plannen onder druk gezet met termen als budgettaire neutraliteit e.d. Hier wordt een visie gepresenteerd met een tekort van 5 miljoen euro. Dit zal in de praktijk dan ook betekenen dat er nog meer optimalisatie en massaliteit komt ten koste van kwaliteit. In dit licht is het ook vreemd dat het College een tekort van 6 miljoen bij de Hogewegzone onacceptabel vindt en nu (met een tekort van bijna een zelfde bedrag t.w. 5 mln.) de plannen voor het Stadhuisgebied wel acceptabel vindt!

Conclusie

De SGLA is van mening dat deze plannen een onvoldoende basis zijn vormen voor een goed uitgewerkte visie voor dit gebied. Het gaat uit van verkeerde, niet onderbouwde veronderstellingen, roept op tot sluipverkeer dwars door onze mooie binnenstad en is financieel niet haalbaar. We vinden dat het huiswerk moet worden overgedaan, waarbij we u oproepen om bewoners en belangenorganisaties veel vroeger bij dit soort plannen te betrekken.

Mede namens Stichting Amersfoort Centraal

Mede namens Binnenstad Bewoners Netwerk