Inspreken Ronde over Ontwerpbestemmingsplan Hogewegzone, 30 november 2010

  1. Wij zijn blij met de aanpassingen m.b.t. het zwembad. Wij moeten ons nog een beeld vormen van hoe de voorgestelde aanpassingen in de Verbeelding (plankaart) worden verwerkt.
  2. Waar wij ons grote zorgen over maken is de verkeersafwikkeling. Volgens de MER is alles positief en daarom zouden wij ons geen zorgen hoeven te maken. Echter, in de MER is rekening gehouden met een aantal plannen, dat nog niet rechtsgeldig is, waaronder de Kersenbaan. Het is zeer waarschijnlijk, dat bewoners voor dit plan wederom naar de Raad van State gaan en zal er nogmaals een inhoudelijke beoordeling moeten plaatsvinden. En hoewel er zicht is op verbreding van de rijkswegen A28 en A1, is de besluitvorming hierover nog niet genomen. Het is ook zeer de vraag of dat het geval zal zijn als het definitieve bestemmingsplan u ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dit betekent dat de doorstroming op de Hogeweg dus niet gegarandeerd kan worden Door het ontbreken van dit soort besluiten, kan er geen sprake zijn van een voldoende planologische onderbouwing als onderlegger voor het bestemmingsplan. Wij vragen ons dan ook serieus af, of de Raad van State dit bestemmingsplan, alleen al op deze gronden, zal vernietigen. Wat ons betreft moet er absolute zekerheid bestaan over dit soort aspecten, voordat het plan definitief kan worden. Waarom is dit zo belangrijk? Als de snelwegenproblematiek niet is opgelost, zal de Hogeweg blijven vastlopen [conclusie volgens het rapport van Grontmij] en wordt niet voldaan aan uw eigen eis c.q. randvoorwaarde dat het verkeer op de Hogeweg beter moet doorstromen.
  3. Wij hebben een overzicht gemaakt van de verkeersaantallen op basis van de MER gegevens. Daaruit blijkt dat door zowel de Hogewegzone plannen als de reguliere groei de toename van het verkeer groot is. Wanneer één van de onderliggende berekeningen gaat afwijken, heeft dat grote gevolgen. Vandaar onze zorg.
  4. De wijze waarop via de op- en afritten van ongelijkvloerse kruising het verkeer moet invoegen op de Hogeweg vraagt o.i. om problemen. Wij zien vooral in de spits hier moeilijke situaties ontstaan. Er zijn al een aantal oplossingen de revue gepasseerd, maar wij vinden dat dit nog steeds niet afdoende is geregeld. Daarmee komt ook de doorstroming op de Hogeweg onder druk te staan. Tevens is ons nog steeds niet duidelijk waar de bussen geparkeerd moeten worden. In het plan is sprake van elders. Maar waar is elders? Bovendien is de noodzakelijke parkeerregulering ook nog een dubieus item. Wij vragen u nog eens apart en exclusief de verkeersproblematiek op concreet niveau te behandelen.
  5. De bouwhoogte aan het Valleikanaal wordt planologisch onderbouwd met de zgn. Valleikanaalvisie. Deze visie kan niet als onderbouwing aangemerkt worden omdat ten tijde van De Zilvermeeuw de nooit vastgestelde Valleikanaalvisie al eens gerechtelijk onderuit is gehaald.
  6. Wij hebben nog diverse kanttekeningen zoals u hebt kunnen lezen in de Inspraak- en vooroverlegnota’s en omwille van de korte inspraaktijd verwijzen wij u daar naar.

Wij verzoeken u dit plan niet overhaast vast te stellen en de genoemde aspecten eerst nog beter uit te werken en op zijn consequenties te bezien. Dit te meer omdat bij vaststelling termijnen gaan lopen en u de regie kwijt raakt.

Lees hier het interview met de SGLA-voorzitter over dit onderwerp.

Klik hier voor de bijlage verkeersintensiteit Hogeweg (EXCEL bestand).