Reactie op voorontwerp bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan Hogewegzone Amersfoort

Wij maken bezwaar tegen het feit dat:

 • de MER procedure parallel aan de bestemmingsplanprocedure wordt gevoerd [terwijl de MER procedure en de onderzoeken de finale uitsluiting geven betreffende de uitvoerbaarheid van het onderhavig plan
 • de resultaten van de noodzakelijke en toegezegde onderzoeken ontbreken
 • in de brief SOB/RO/PJZ/3286195 d.d. 30-11-2009 gevraagd wordt om een reactie te geven op het “voorontwerp bestemmingsplan” Hogewegzone terwijl het bijgevoegde plan/rapport de titel heeft  "bestemmingsplan" Hogewegzone, projectnummer 90156 d.d. 22-9-2009. Is er sprake van een voorontwerp?

Groen

Binnen de EHS worden beperkingen en randvoorwaarden gesteld aan ruimtelijke ontwikkelingen. Er dient getoetst te worden of de voorgenomen ontwikkelingen uitgevoerd kunnen worden. Van onderhavig plangebied valt de zone langs het Valleikanaal binnen de groene contour. Deze ecologische verbindingszone is een belangrijke schakel tussen de natuur aan weerszijden van de stad.

 • Gezien het ecologisch belang vernemen wij graag van u op welke manier u voldoende waarborgen heeft voorzien om deze grootschalige bebouwing in dit plangebied te kunnen uitvoeren. [MER art. 2.1]

M.b.t. de groengordel Randenbroek/Schuilenburg wordt vermeld dat deze strook niet als een eenheid wordt ervaren.

 • Vraag: omdat groen vaker het kind van de rekening is, welke maatregelen worden voorzien om hier wel het groen te handhaven?

Binnentuinen

De blokken in het middengebied bieden aan de binnenzijde ruimte voor groene, rustige oases. Afhankelijk van de verdere uitwerking kan bij deze blokken worden gekozen om een collectieve binnentuin te maken waaraan privé terrassen grenzen. Ook kunnen de binnengebieden volledig uitgegeven worden met terrassen en tuinen. Het is afhankelijk van de later uit te werken parkeeroplossing of deze tuinen in de volle grond staan.

 • Betekent deze “onzekere” omschrijving dat er voor een op te lossen parkeerprobleem weer groen opgeofferd moet worden?
Wonen

Het programma Amersfoort vernieuwt is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de woningbouwcorporaties De Alliantie Eemvallei en Portaal. Uitgangspunt is dat de planvorming altijd in nauw overleg met de bewoners en andere partijen uit de wijk plaatsvinden.

 • Op welke manier denkt u dit te realiseren?

De Hogewegzone kan bijdragen aan de doelstelling voor de realisatie van goedkope sociale woningbouw. In het plan wordt bevestigd dat minimaal 30% van de nieuwe woningen in de sociale sector wordt gerealiseerd.

 • Zo op een later tijdstip blijkt dat de exploitatie andere doelstellingen vereist garandeert u dan toch minimaal 30% sociale woningbouw?

De Alliantie Eemvallei is van plan “De Hoven” te slopen. Omdat er veel ongewisheid bestaat over de definitie dat 70% van de bewoners met sloop van hun woningen akkoord moet gaan hebben wij reeds in november 2009 om opheldering gevraagd.

N.a.v. het eerst d.d. 5-1-2010 ontvangen antwoord van de Alliantie Eemvallei citeren wij: naar alle partijen heeft de Alliantie steeds voorgehouden dat de vraag aan de bewoners “gaat u akkoord met de sloopplannen voor uw woning”gesteld wordt op het moment dat ook kan worden aangegeven welk ander perspectief er is voor de bewoners.

Daarbij doelen wij op het feit dat in een dergelijke situatie de bewoner zal moeten gaan beslissen waar de voorkeur naar uitgaat. Is dat nieuwbouw in het gebied waar zij nu wonen, of is dat een andere woning in de wijk, een andere wijk of nieuwbouw in bijvoorbeeld Vathorst.

 • Wij vinden deze gang van zaken niet correct omdat op het door de Alliantie genoemde tijdstip naast de vraag “gaat u akkoord met de sloopplannen voor uw woning”, ook de ultieme vraag gesteld hoort te worden  “of gaat uw voorkeur uit naar het NIET slopen van uw woning”.

 • Graag vernemen wij ook nog of de nu vertrekkende huurders met urgentie een andere woning kunnen krijgen en of nieuwe huurders (blijkbaar zonder tijdelijk huurcontract) óók weer een urgentie. krijgen.

Intensief ruimtegebruik

Om de “intensieve” woonmilieus duurzaam en aantrekkelijk te maken dient de totale leefomgeving [woning en woonomgeving] hoogwaardig te zijn, wat betekent dat optimaal ingezet wordt op o.a.

De aanwezigheid en beleving van groen:

Is het juist dat er tussen de huizenblokken maar zeer weinig groen valt te ontwaren?

 • Een hoogwaardige sociale en sociaalfysieke infrastructuur [veiligheid, service, openbare verblijf- en ontmoetingsplekken
 • Infrastructuur: in het plan hebben wij niet kunnen ontdekken op welke plaats ruimte is gereserveerd waar de bezoekers van het zwembad hun fiets kunnen stallen. Graag vernemen wij waar en hoeveel ruimte u hiervoor heeft voorzien.

Veiligheid, service, openbare verblijf- en ontmoetingsplekken

In het noordelijk deel van de bebouwing aan de buurtas is een hostel voor drugsverslaafden gepland. Deze is naast de begane grond ook op de eerste verdieping mogelijk. Er zijn hier andere maatschappelijke functies toegestaan. Overigens is het ook nog denkbaar dat het hostel voor drugsverslaafden een plaats krijgt in het betreffende bouwblok. Onderhavig bestemmingsplan biedt ook hiervoor mogelijkheden.

 • O.i. is het voorontwerp bestemmingsplan heel duidelijk over het hostel. Dit komt in een woongebouw tegenover het zwembad. Het is een gesloten bouwblok waar verder families met kinderen wonen die kunnen kopen of huren. Wij vinden het onbegrijpelijk dat in een woonblok ook een hostel voor 24 personen is voorzien. Zo het hostel op deze plaats wordt voorzien is het voorontwerp bestemmingsplan niet juist. Wij maken ernstig bezwaar tegen een hostel in een woonblok. Onze voorkeur zou uitgaan naar een andere plaats voor dit hostel, wij verzoeken u hiervoor de opties open te houden.

Zwembad

In verband met de te verwachten bezoekersaantallen is het noodzakelijk voor dit project een MER te doorlopen. In de te doorlopen MER zijn voorwaarden gesteld.

 • Aangezien het resultaat van de MER procedure [art. 3.1], c.q. of aan alle voorwaarden kan worden voldaan, niet ten tijde van de ter inzage legging bekend is, moeten wij ons het recht voorbehouden om in een later stadium onze reactie hierop te geven.

Geconcludeerd wordt dat 50 dB[A] contour van het zwembad op 30 meter van der erfgrens is gelegen, waarbij de gevel van het zwembad als erfgrens wordt beschouwd. Een aantal bestaande woningen aan de noordzijde van het geprojecteerde zwembad bevindt zich binnen deze geluidszone. Nader onderzoek zal daarom moeten plaatsvinden op welke wijze het zwembad op deze locatie op een verantwoorde wijze kan worden ingepast.

 • Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24-11-2009 heeft wethouder Hekman de belofte gedaan dat de laagste kant van het zwembad aan de Spreeuwenstraat gesitueerd wordt. Wij verwachten, en verzoeken u ons te bevestigen, dat deze toezegging in het ontwerp- en het definitieve bestemmingsplan wordt vastgelegd om de bewoners van de Spreeuwenstraat juridische zekerheid te verschaffen. Een stedenbouwkundig plan is geen juridische waarborg.
 • Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen ten aanzien van chloor in het zwembad?
 • In verband met een vrijstellingsbevoegdheid vragen wij u een betere c.q. een definitieve maximale hoogte van het gehele zwembad met de hoogte accenten aan de verschillende zijden van het zwembad op te nemen.

Het nieuwe zwembad is bedoeld voor prestatiesport. In het  “Sportfondsenbad” kunnen de inwoners van Amersfoort ook genieten van  “ aquadroom en speelvoorzieningen voor de jeugd”.

 • Waarom is de combinatie van prestatiesport en “een aquadroom en speelvoorzieningen” niet mogelijk? O.i. hoort bij de ambitie van sportstad dat bestaande faciliteiten gehandhaafd moeten worden. Het zwembad aan de Hogeweg was toch bedoeld als vervanging van het Sportfondsenbad?

Parkeren[MER 3.1]

Langs de buurtas krijgt het zwembad een entree. Het parkeren vindt verdiept plaats deels onder het plein, uit het zicht.

 • I.v.m. de te verwachten bezoekersaantallen en het ontbreken van de MER rapportage de vraag: hoeveel parkeerplaatsen kunnen verdiept deels onder het plein gerealiseerd worden?

Gelet op de komst van het stedelijk zwembad in combinatie met de nieuwe sporthal Schuilenburg zijn er mogelijkheden voor de toevoeging van diverse sportfuncties in combinatie met ondergeschikte horeca en detailhandel. Daarnaast is een zelfstandige horecavoorziening toegestaan tot een maximum van 500m2. Hierbij valt te denken aan een restaurant.

 • In combinatie met ondergeschikte horeca en detailhandel en een toegestane horecavoorziening tot een maximum van 500 m2, bijv. een restaurant: welke invloed hebben deze voorzieningen op de benodigde parkeerplaatsen?

Bezoekers van de voorzieningen kunnen eveneens parkeren in het openbaar gebied. Hiervoor worden parkeerplaatsen langs de buurtas gerealiseerd. Mocht dit nodig zijn, dan kan een deel van het bezoekers parkeren inpandig worden opgelost.

 • Op grond waarvan wordt gesteld “mocht dit nodig zijn” en waar wordt dit dan deels inpandig opgelost?

Parkeren voor bewoners en werknemers zal inpandig worden opgelost, zoveel mogelijk uit het zicht binnen de bouwblokken. Het betreft verdiepte of halfverdiepte gebouwde parkeergarages.

 • Voor zover wij hebben kunnen constateren wordt in het stedenbouwkundig plan uitgegaan van een parkeernorm van 1,5 per woning terwijl dit volgens de Parkeernormen Amersfoort 2009 1.7 per woning zou moeten zijn. Welke parkeernormen gelden voor dit voorontwerp bestemmingsplan?

Voor de overige functies ¨maatschappelijke functies zwembad” wordt ook geparkeerd in de te realiseren gebouwde parkeervoorzieningen.

 • Parkeergarage niet openbaar en niet bedoeld voor bezoekers hoe werkt dat? Bovendien is in onderhavig plan onduidelijk hoe parkeren qua exploitatie en parkeeroverlast voor de direct aangrenzende straten wordt geregeld. Hoe wordt parkeren qua exploitatie geregeld?

Verkeer [MER 3.1]

Nota ruimte: het nationaal ruimtelijk beleid voor steden en netwerken richt zich op voldoende ruimte voor wonen, werken en mobiliteit en de daarbij behorende voorzieningen, groen, recreatie, sport en water. In het beleid en de uitvoering daarvan is het van belang dat er een goede koppeling en bundeling plaatsvindt tussen verstedelijking, economie, infrastructuur, groen, recreatie, natuur, milieu en veiligheid.

 • Gegeven het feit dat de MER rapportage en de nog uit te voeren belangrijke onderzoeken ontbreken, valt er met dit voorontwerp bestemmingsplan niet te controleren of er sprake is van “dat het van belang is dat er een goede koppeling en bundeling plaatsvindt tussen verstedelijking, economie, infrastructuur, groen, recreatie, natuur, milieu en veiligheid.
 • Graag vernemen wij ook van u hoe een veilige verkeersafwikkeling en ontsluiting op de buurtas met op- en afritten is gewaarborgd?

Voorliggend bestemmingsplan maakt de herstructurering van een binnenstedelijke locatie in Amersfoort mogelijk. Met de sloop en nieuwbouw wordt beoogd de gewenste doorstroming op de woningmarkt te genereren.

Om het eenzijdig woningaanbod te doorbreken en te veranderen. Met het plan wordt eveneens bijgedragen aan de leefbaarheid van de aanpalende woon wijken Liendert en Schuilenburg.

Tegenwoordig vormt de Hogeweg de belangrijkste toegangsweg voor de historische binnen stad van Amersfoort vanaf de A-28. De aanpak van de Hogewegzone, met een betere bereikbaarheid van de stad Amersfoort tot gevolg, past goed in de doelstellingen van het Nationaal Verkeer/ en vervoersplan.

 • Een betere bereikbaarheid van de stad Amersfoort is uiteraard een loffelijk streven. Echter: ook in dit verband speelt het ontbreken van de MER/rapportage een belangrijke rol. Het verkeerskundig rapport van de Grontmij d.d. 18-4-2007 heeft al aangetoond dat “de geschetste doorstroming van het autoverkeer op de Hogeweg alleen realiseerbaar is als de A-28 in staat is het verkeersaanbod te verwerken. Zolang dit niet het geval is zal terugstuwing van verkeer op de Hogeweg stagnatie tot gevolg hebben met alle gevolgen van dien”.
 • Tijdens het participatieproces is vaak gewezen op de risico’s van het weefvak bij de ontsluiting van de Operaweg richting A-28. Noch op de plankaart noch op de getoonde maquette is goed zichtbaar of dit probleem nu daadwerkelijk is opgelost. Dit is voor ons een punt van grote zorg en wij verzoeken u ons over de door u als correct bevonden oplossing helderheid te verschaffen.
 • Bij de verkeerstudies die als onderligger voor dit voorontwerp bestemmingsplan zijn gebruikt, is steeds uitgegaan van een doorstromende A28. Wij zijn en blijven van mening dat, zolang dit niet het geval is, dit plan in deze vorm niet kan worden gerealiseerd. De planning zoals deze tot nu toe wordt aangehouden is dan ook niet realistisch. We verzoeken u om een nieuwe realistische planning aan te geven.
 • Of het plan eveneens bijdraagt aan de leefbaarheid van Liendert en Schuilenburg is o.i. mede afhankelijk van een mogelijk te hoge bebouwingsdichtheid, infrastructuur, milieu, veiligheid en een tekort aan parkeergelegenheid in de Hogewegzone. Hoe denkt u hierover?

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan [2005] Stilstaand verkeer is slecht voor de luchtkwaliteit. Met de toenemende ontwikkelingen in de stad ligt hier een opgave om een efficiënt verkeer- en vervoerssysteem in te richten voor alle modaliteiten. De gemeente wil de beschikbare verkeersruimte op het wegennet optimaal gaan benutten. Dit houdt in dat gekeken wordt naar een slimmere indeling van de bestaande rijstroken en ook, waar dit winst voor de totale afwikkeling oplevert, kunnen extra opstelstroken op kruispunten met verkeerslichten worden toegevoegd. Beoogd wordt een optimale doorstroming op de Hogeweg. Door de gemeenteraad zijn onder meer de verkeersdoorstroming op de Hogeweg, de invloed van de A-28 en de geluid- en luchtkwaliteitnormen als kader gesteld voor de verdere planuitwerking. Deze zaken zullen onderzocht worden in het kader van de MER-procedure.

 • Het aspect “ Verkeer en vervoer” is onderdeel 4.2 van de ontbrekende MER rapportage en daarom behouden wij ons het recht voor in een later stadium hierop onze reactie te geven.

Milieu

 • Lucht [MER 4.3]
 • Milieubeleidsplan Amersfoort 2009-2011. Het project Hogewegzone wordt zelf in het plan expliciet genoemd bij het aspect luchtkwaliteit. Het doel van de gemeente is bij dit milieuaspect om “ langs stedelijke wegen” geen bewoners bloot te stellen aan onaanvaardbare luchtverontreiniging. De luchtkwaliteit in de omgeving van knooppunt Hogeweg/Rijksweg A-28, is verkeerstechnisch gezien het drukste punt van Amersfoort en dit punt wordt nauwlettend gevolgd. Behalve de buitenluchtkwaliteit vereist ook de binnenlucht in het kader van de gezondheid bijzondere aandacht bij ruimtelijke planvorming. Uit een onderzoek blijkt dat in 2006 [de huidige situatie] voor zowel NO2 jaargemiddeld als PM10 etmaal gemiddeld overschrijdingen optreden als gevolg van de achtergrondconcentratie en de bijdrage van het wegverkeer op de relevante wegen. In 2020 wordt in alle jaren, in zowel de autonome ontwikkeling als in de verschillende planvarianten van de Hogewegzone, de grenswaarde van NO2 jaargemiddeld overschreden. De voorgenomen ontwikkeling leidt hiernaast tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Het nog uit te voeren luchtkwaliteitonderzoek dient over overschrijdingen uitsluitsel te geven en zal te zijner tijd in het oriënterend onderzoek luchtkwaliteit MER worden betrokken.
 • Omdat de Luchtkwaliteit conform art. 4.3 van de MER-procedure nog niet nader onderzocht is [de MER rapportage ontbreekt],  behouden wij ons het recht voor in een later stadium hierop onze reactie te geven.
 • Geluid [MER 4.3]
 • Conform de wet Geluidhinder moeten ruimtelijke plannen beoordeeld worden op de te verwachten geluidhinder. Geconcludeerd kan worden dat uit al verrichte onderzoeken blijkt dat de geluidsbelasting bij een deel van de woningen de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt. Op vier plaatsen is echter sprake van overschrijding van de maximale geluidshinder. Er zijn echter wel diverse maatregelen denkbaar in de bron of in de overdracht om de geluidshinder terug te brengen. In een nader akoestisch rapport op basis van de nieuwe Wet geluidhinder en de meest recente verkeersgegevens zal de geluidsbelasting voor het voorliggende uitgewerkte stedenbouwkundig plan in beeld moeten worden gebracht. Uit onderzoek moet blijken of er daadwerkelijk sprake is van akoestische belemmeringen bij onderhavig plan. Het onderzoek wordt te zijner tijd verwerkt in deze paragraaf.
 • Omdat de Geluidhinder conform art. 4.3 van de MER procedure nog niet nader is onderzocht [de MER rapportage ontbreekt], behouden wij ons het recht voor in en later stadium hierop onze reactie te geven.
 • Bodem
 • Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor de toevoeging van functies waar langdurig of frequent mensen verblijven, moet aangetoond zijn dat de bodem en het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Om die reden dient voor het plangebied een bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Dit bodemonderzoek zal nog moeten plaatsvinden en de resultaten worden te zijner tijd verwerkt in dit bestemmingsplan.
 • Omdat het bodemonderzoek nog moet plaatsvinden c.q. het resultaat van dit onderzoek ontbreekt, behouden wij ons het recht voor in een later stadium hierop onze reactie te geven.
 • Flora en Fauna [MER art. 4.4]
 • Er worden voornamelijk nadelige effecten verwacht op zoogdieren en vogels. Het plangebied wordt als foeragegebied gebruikt door de gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en de Rosse vleermuis. De inrichtingsplannen leiden zodoende niet tot schade aan de foerageer- en migratiemogelijkheden van vleermuizen. Vervolgstap: er dient echter wel zorgvuldig met in het bijzonder vleermuizen en vogels omgegaan te worden.
 • Indien de sporthal gesloopt wordt zullen de aangetroffen vaste verblijfplaatsen van de “ gewone dwergvleermuis” verdwijnen.
 • Voor de sloop van de sporthal dient in het kader van de Flora en Fauna wet een ontheffing annex artikel 75 te worden aangevraagd. Ten aanzien van vleermuizen wordt een vervolgonderzoek aanbevolen.
 • Het aanbevolen vervolgonderzoek ten aanzien van vleermuizen ontbreekt nog en dientengevolge behouden wij ons het recht voor in een later stadium hierop onze reactie te geven.
Juridische aspecten

De toelichting op dit voorontwerp bestemmingsplan heeft geen rechtskracht maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van dit plan. De toelichting van dit voorontwerp bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten [helaas dus niet] en de beleidsuitgangspunten die aan het voorontwerp bestemmingsplan ten grondslag liggen.

N.B. een stedenbouwkundig plan is geen wettelijk toetsingskader. Het is een kwestie van er geloof in hebben dat alles binnen de geschetste proporties blijft. Het stedenbouwkundig plan c.q. voorontwerp bestemmingsplan is geen strak omlijnd plan maar geeft nog ruimte voor zaken als aantal woningen en parkeerproblemen. Ook staat in de stukken dat het onzeker is of de brug over de Hogeweg wordt gerealiseerd?

 • Zo de brug over de Hogeweg wordt gerealiseerd komt er dan een veilige oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgangers? Omdat een niet strak omlijnd plan [geen duidelijke kaders] waar je maar geloof in moet hebben ter visie is gelegd valt er op dit plan niet adequaat te reageren.
Economische uitvoerbaarheid

De Wet RO bepaalt dat de gemeenteraad een exploitatieplan moet vaststellen voor gronden waarop een aangewezen bouwplan is voorgenomen, tenzij de kosten anderszins verzekerd zijn. Het bestemmingsplan Hogewegzone voorziet in aangewezen bouwplannen. In het kader van de ontwikkeling van de Hogewegzone zijn in het traject van planvorming tussen de Alliantie Eemvallei en de gemeente diverse financiële afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in verschillende documenten [o.a. afspraken op hoofdlijnen] verwoord en onderdelen zijn opgenomen in de projectovereenkomst.

Echter: er is op het moment van ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan nog geen sprake van “ finale” afspraken over de realisatie van het bestemmingsplan. Daar gaat de komende maanden aan gewerkt worden. Het resultaat zal zijn beslag moeten krijgen in een overeenkomst van grondexploitatie. Een dergelijke overeenkomst biedt inzicht in de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

Zolang die overeenkomst van grondexploitatie er niet is zal de uitvoerbaarheid mede moeten blijken uit het exploitatieplan. Aan het exploitatieplan gaat de komende maanden gewerkt worden. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat het plan niet kostendekkend zal zijn en dat in de risicoanalyse ook het in de hand houden van oplopende kosten opgenomen moet worden.  Het ontwerp exploitatieplan zal tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.

 • Mede omdat het ernaar uitziet dat het plan niet kostendekkend zal zijn lijkt het ons noodzakelijk dat in de risicoanalyse ook het in de hand houden van oplopende kosten wordt opgenomen.
 • Slechts financiële afspraken op hoofdlijnen en een exploitatieplan waaraan de komende maanden gewerkt gaat worden? Hoe moeten wij dit interpreteren?

Plankaart en Regels

We hebben de plankaart en regels niet nader becommentarieerd. We zijn van mening dat dit plan onvoldoende van voldoende waarborgen is voorzien, en dat de beoordeling hiervan niet opportuun is. Aangezien de milieugrenzen nog niet helder zijn, kan het zijn dat de plankaart nog op alle fronten gewijzigd moet worden.

We behouden ons het recht voor om pas nadat alle onderzoeken en de MER rapportage is ontvangen, alsnog ook de deze onderdelen van commentaar te voorzien.

We vinden dat de Gemeente door het voorontwerpbestemmingsplan nu al ter inzage te leggen, onnodig de procedure druk oplegt. We maken dan ook ernstig bezwaar tegen dit voorontwerpbestemmingsplan.