Inspreektekst SGLA bij BP Westelijke Ontsluiting

Door:    Peter de Langen

d.d.:      20 september 2016

Geachte Raadsleden,

Heeft inspreken vanavond nog zin? Een vraag die ons door diverse bewoners en bewonersorganisaties is gesteld. Er wordt dan bij gezegd dat de coalitiepartijen toch al hun standpunt hebben bepaald en daar niet van af te brengen zijn. “De coalitieafspraken zijn blijkbaar belangrijker dan de inhoudelijke inbreng van insprekers” krijgen wij te horen. Eerlijk gezegd, wij weten niet wat wij hierop moeten zeggen. U wel?

De SGLA wil toch nog een paar zaken onder de aandacht brengen.

  1. In onze zienswijze hebben wij al aangegeven dat de cijfers, die dienen als input voor het verkeersmodel, niet correct zijn. Sommige cijfers zijn gebaseerd op plannen die niet bestaan en niet zijn onderbouwd door een bestemmingsplan. (bv. Vathorst West en Kop van Isselt). Diverse uitspraken van de Raad van State hebben bevestigd, dat dergelijke informatie geborgd moet zijn in verband met rechtszekerheid. Wij zijn van mening, dat door deze o.i. onjuiste cijfers, de feitelijke basis en dus de nut en noodzaak van het bestemmingsplan vervalt. De gevolgen kunt u raden.

  2. Wij kregen kortgeleden bericht van Rijkswaterstaat, dat er nieuwe verkeerscijfers (prognoses) zijn, die leiden tot aanpassing van het ontwerp. Hierover is vanavond ook een bijeenkomst. De aangepaste prognose heeft ook impact op het verkeersmodel voor de Westelijke Ontsluiting.

  3. Wij hebben in onze zienswijze ook verwezen naar de gevolgen van deThematische Structuurvisie Kantoren van de Provincie Utrecht. Voor Amersfoort geldt een forse afname van kantoren met alle gevolgen van dien op de cijfers voor het verkeersmodel.

  4. Ook op andere punten is de borging nog niet geregeld, denk daarbij aan de zgn. compensatie in Soest. Er is alleen een toezegging van B&W Soest, maar er is nog niet voldaan aan alle andere voorwaarden. Er is dus geen zekerheid dat deze zgn. compensatie ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd (pg. 16 Zienswijzenota).

Wij zijn van mening dat aangetoond kan worden, dat de feitelijke nut en noodzaak voor de Westelijke Ontsluiting niet aanwezig is of kan worden onderbouwd.

Tot slot. Het hebben van een tunnelvisie heeft College en Raad de laatste tijd weinig goeds gebracht, denk aan de Provinciale Ondertoezichtstelling en het Datalek. Het is daarom nu tijd de rechte weg te kiezen en de juiste route te nemen: De bewonersvariant!

Dank voor de aandacht.