SGLA heeft forse bezwaren tegen invulling bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen,april 2003

PERSBERICHT april 2003

SGLA heeft forse bezwaren tegen invulling bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen

De SGLA constateert dat het baggerdepot maatschappelijk onaanvaardbaar wordt gevonden vanwege de aanwezigheid van aangrenzende woonwijk. Desondanks wordt in het bestemmingsplan de mogelijkheid opengehouden om naast het baggerdepot nóg een woonwijk te bouwen als aanvulling. De gemeente wilde zelf een bestemmingsplan maken, zodat zij zelf invloed op de nadere invulling en detaillering kon hebben. De SGLA is verbaasd waarom dan nu niet is aangegeven waar de gemeente het baggerdepot exact wil hebben en er geen gedetailleerd bestemmingsplan en plankaart is gemaakt.

De SGLA constateert dat het bestemmingplan op veel punten van het aanwijzingsbesluit van de provincie Utrecht. In de inspraakreactie is daar uitvoerig op ingegaan. De SGLA heeft grote problemen met deze gang van zaken, omdat er nu geen enkele rechtszekerheid ontstaat en het onduidelijk is, wat het eindresultaat uiteindelijk uit zal zijn. De SGLA vraagt zich af welke consequenties aan deze planopzet zijn verbonden, bijvoorbeeld dat de Provincie toch zelf het bestemmingsplan gaat uitwerken, waardoor er van enige invloed van de Gemeente uiteindelijk helemaal geen sprake meer is.

De SGLA maakt ook bezwaar tegen de nota uitgangspunten Vathorst-West en Noord. In deze nota wordt aangegeven, dat het gebied Vathorst West (dat nu via een wijzigingsbevoegdheid deel uitmaakt van dit bestemmingsplan) een mogelijkheid krijgt van gemengd programma met woningbouw, bedrijfsterrein en park. Op deze wijze wordt wel heel erg impliciete besluitvorming gepleegd, zonder een duidelijke vorm van inspraak over programma van eisen of kaderstelling. De SGLA maakt ernstig bezwaar tegen deze handelswijze. Temeer omdat de mogelijke bebouwing van Vathorst West indertijd als mogelijk alternatief naar voren werd gebracht als de baggerspecie zou uitblijven. Nu is het dubbelop.

De SGLA wijst nog meer bebouwing van Vathorst af. De SGLA had in het verleden al forse bedenkingen tegen het grote woningbouwprogramma in Vathorst. Nog meer bebouwing kan alleen maar leiden tot nog meer verkeersproblemen. In het bestemmingsplan ontbreekt ook elke nadere onderbouwing van de keuze voor verdere bebouwing, zoals haalbaarheid, verkeer, milieu en uitvoerbaarheid. Bebouwing van Vathorst West is ook in strijd met het huidige streekplan.

De SGLA is van mening dat indien niet het volledige gebied behoeft te worden gebruikt voor de baggerspecie er een aparte bestemmingsplanprocedure moet worden gevoerd voor eventuele nieuwe of andere bestemmingen. Een wijzigingsbevoegdheid geeft teveel rechtsonzekerheid naar de burger en is daarom, in de ogen van de SGLA, onjuist. De opgenomen wijzigingsbevoegdheid is ook in strijd met het aanwijzingsbesluit zelf. De SGLA vindt dit ook in strijd met eerdere Raadsuitspraken, zoals gedaan in het Raadsprogramma 2002-2006 en het Stadsperspectief, waarin geen verdere stadsuitleg meer wordt voorzien.

De SGLA maakt bezwaar tegen elk van de voorschriften die impliciete besluitvorming van nog meer woningen en bedrijven mogelijk maakt. De SGLA verzoekt daarom in haar inspraakreactie dit soort voorschriften daarom te schrappen uit het bestemmingsplan.

Concluderend

De SGLA betreurt de aanwijzing van de Provincie en de uitspraak van de Raad van State over de baggerberging. De SGLA hoopt dat de Provincie en de Gemeente zich maximaal zullen blijven inzetten om tot alternatieve verwerking te komen, zoadat dit gehele bestemmingsplan uiteindelijk geen werkelijkheid zal worden. De SGLA handhaaft de ingediende bezwaren en verwacht dat deze bezwaren zullen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Klik hier voor meer informatie over de baggerberging