SGLA heeft bezwaar tegen structuurplan Maatweg en wijst bebouwing Kop van Schothorst af.11 maart 2003

PERSBERICHT 11 maart 2003

SGLA heeft bezwaar tegen structuurplan Maatweg en wijst bebouwing Kop van Schothorst af.

De SGLA heeft in het kader van de inspraak over het structuurplan Maatweg een schriftelijke reactie ingediend. De SGLA vindt het onbegrijpelijk dat het structuurplan Maatweg volstrekt afwijkt van de randvoorwaarden die de Gemeenteraad had gesteld aan de locatie voor het nieuw te bouwen ziekenhuis. Die randvoorwaarden waren o.a.dat de ecologische inpasbaarheid de leidraad moest vormen, er beperkingen aan het aantal hectares bebouwing zou worden gesteld en dat het uitsluitend om het MOB terrein zou gaan. In het plan is hier volledig van afgeweken op de volgende punten. De plannen gaan veel verder dan alleen het MOB terrein, ook de Kop van Schothorst en De Schans worden in de plannen betrokken en krijgen behoorlijk veel bebouwing. De plannen zijn in strijd met eerder vastgesteld beleid op gebied van ecologie, zoals Streekplan, Provinciaal Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Natuur en Landschap. De SGLA stelt daarom ook voor eerst nog een apart ecologisch onderzoek te laten plaatsvinden. De Groen Blauwe structuur zou in dit gebied leidend moeten zijn, maar is nog steeds niet vastgesteld.

Hoewel de Gemeenteraad meer de regie in handen zou moeten hebben, blijkt in de praktijk dit dualisme nog niet te functioneren en gaat het College van Burgemeester en Wethouders nog steeds haar eigen gang. De SGLA hoopt dat de Gemeenteraad alsnog haar eigen uitgangspunten hanteert en het huidige structuurplan Maatweg in deze vorm afwijst.

De SGLA vraagt zich ook af of het niet verstandig is om alsnog te kijken of het ziekenhuis niet in Vathorst kan worden gebouwd. Zeker nu blijkt, dat er voor kantorenlocaties en bedrijventerrein nog steeds geen gegadigden kunnen worden gevonden.

De SGLA heeft ook op andere punten nog bezwaren tegen dit plan:

1. De procedure. Nu het College van B&W een eigen plan heeft voorgelegd, had de procedure ook anders moeten lopen. Het MOB-terrein met de ziekenhuislocatie als gevolg van de Raadsuitspraken had getoetst kunnen worden aan de randvoorwaarden door de Raad gesteld. De overige plannen. Kop van Schothorst en de Schans, zouden apart moeten zijn voorgelegd met de melding dat dit om een volstrekt nieuw initiatief ging. Hier moet de "of-vraag"nog beantwoord worden

2 Verkeer. Er zijn nog veel onduidelijkheden op het gebied van Verkeer. De SGLA heeft hierbij een groot aantal kanttekeningen en vraagpunten. De SGLA stelt voor hiervoor een aparte werkgroep in het leven te roepen.

3. De Bebouwing Kop van Schothorst wijst de SGLA af. De argumenten hiervoor zijn onduidelijk en niet in lijn met de randvoorwaarden vanuit de Raad. Het groen in deze buurt wordt uitermate gewaardeerd en het volbouwen daarvan is een ernstige aantasting op de leefbaarheid van deze toch al kwetsbare buurt.

4. De financiƫle paragraaf vindt de SGLA slecht onderbouwd. De SGLA is van mening dat de kosten voor deze locatie moeten worden verhaald op de initiatiefnemer in dit gebied, namelijk het Ziekenhuis.

Klik hier voor de volledige SGLA-reactie op het voorontwerp-structuurplan Maatweg