Ziekenhuislocaties

Reactie conform artikel 10 inzake Bestemmingsplan Maatweg 2007

Reactie conform artikel 10 inzake Bestemmingsplan Maatweg 2007

Amersfoort, 7 juli 2006

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij geven wij onze reactie op het Bestemmingsplan Maatweg. In het algemeen moeten wij constateren dat met onze reactie t.b.v. het Structuurplan weinig is gedaan. We zullen vanuit onze zorg voor dit gebied reageren op het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan. De komst van het ziekenhuis wordt door ons niet ter discussie gesteld, wel (nadelige) gevolgen ervan. Voor het Huis van de Watersport ligt dat anders.

De SGLA kan zich verder goed vinden in de vragen, opmerkingen en voorstellen van de Stichting Hamseweg Zuid/Groot Weede en zijn met hen benieuwd naar de antwoorden.

Wij willen reageren op de volgende onderwerpen:

1.       Verkeer

2.       De procedure

3.       Kop van Schothorst en Balladelaan

4.       Bescherming ecologische waarden

5.       Luchtkwaliteit

6.       Dijkverbetering

7.       Economische uitvoerbaarheid

8.       Afwijkingen Ziekenhuis t.a.v. Structuurplan

9.       Voorschriften en plankaart

1. Verkeer

Wat betreft verkeer wil de SGLA ingaan op de volgende onderdelen:

Algemeen

Verkeersafwikkeling voorterrein ziekenhuis

Spoedeisend vervoer

Fietsverkeer

Openbaar vervoer

Parkeren.

Verkeersafwikkeling Kop van Schothorst

Verkeersveiligheidsaudit

‘Verkeer’de volgorde

Algemeen

De SGLA heeft van meet af aan gepleit om eerst het verkeer op te lossen en dit als harde randvoorwaarde voor een stedelijke invulling mee te geven. De Maatweg neemt namelijk een te vitale plaats in de hele verkeerskundige structuur voor wat betreft de bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen w.o. het centrum. De inrichting van het ziekenhuisterrein en de Maatweg e.o. zijn daarom essentieel in de beoordeling van dit bestemmingsplan en de onderliggende concretisering. Achteraf aanpassen is gezien de complexiteit nauwelijks mogelijk.

Na enige aandrang, mede door een aangenomen motie vanuit de Gemeenteraad, is er t.b.v. verkeer daarom een participatiegroep in het leven geroepen. In deze werkgroep zijn in de eerste fase mogelijke knelpunten geïnventariseerd. Van een exacte aanbeveling c.q. invulling kon nog geen sprake zijn, omdat actuele verkeerscijfers ontbraken. Wel is er op basis van inschatting een eerste advies uitgebracht.

Een jaar later is er een vervolg gegeven aan dit proces. In deze tweede fase was meer sprake van informatie en consultatie, dan van participatie. Vrij onverwachts lag er een stedenbouwkundig ontwerp, dat letterlijk en figuurlijk te weinig ruimte bood om tot verbeterde verkeersvoorstellen te komen, zoals voorstellen ter verbetering van de veiligheid en om de doorstroming op de Maatweg beter te garanderen.

Het verbaast ons dan ook niet dat er zo’n verdeeld advies is uitgebracht. De SGLA heeft geen keus kunnen maken voor welk inrichtingsmodel dan ook, omdat op zo’n beperkte ruimte detaillering doorslaggevend kan zijn en deze detailleringgegevens ontbraken c.q. nog steeds ontbreken. Uiteindelijk is de invloed van de participatiegroep op de verkeersoplossingen van weinig betekenis geweest. Ineens lag er een verkeersplaatje en dat was het. Jammer voor een proces dat zo goed was ingestoken. Jammer, dat verkeer toch weer ondergeschikt is gemaakt aan andere doelen dan een goede verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.

Niet overgenomen standpunten van de SGLA in het uitgebrachte advies aan het college zijn verwerkt in deze reactie. Het betreft ons standpunt inzake het voorterrein van het ziekenhuis en de haltering van het OV aan de Maatweg. Nu het advies van de werkgroep inzake het handhaven van het fietspad aan de oostzijde niet is overgenomen, ook hierover onze reactie.

Verkeersafwikkeling voorterrein ziekenhuis

In dit bestemmingsplan wordt de verkeersafwikkeling niet goed inzichtelijk gemaakt. Het ziekenhuis is niet meer dan één bestemmingsvlek op de kaart. Toch is de verkeersafwikkeling van het ziekenhuis essentieel voor de doorstroming op de Maatweg en vice versa. Wij gaan daarom uitgebreid in over de gekozen oplossing op eigen terrein, omdat dit alles te maken heeft met de haalbaarheid en uitvoering van het hele plan.

Ziekenhuisterrein

Voor de ingang van het ziekenhuis wordt al het verkeer afgewikkeld, via een zogenoemde ‘ovonde’, en twee directe toegangen, één voor auto’s naar de bezoekersparkeergarage en één voor fietsers en voetgangers. “Ovonde” staat voor een uitgerekte rotonde. Hier is dat niet het geval. Op een rotonde is namelijk alleen sprake van éénrichtingsverkeer, maar in dit geval wordt op een gedeelte van de zogenaamde ‘ovonde’ ook twee rijrichtingen toegestaan. De naamgeving doet dus iets anders vermoeden, dan het geval is. Door het ontbreken van gedetailleerde gegevens omtrent de inrichting van het ziekenhuis-voorterrein is niet alles goed te beoordelen. Datzelfde zal echter niet alleen voor ons gelden, maar ook voor anderen.

Zo is het plan moeilijk te beoordelen, omdat de vormgeving te globaal is en krijgen wij de indruk dat het voorterrein te minimaal is. Door het ontbreken van een nadere detaillering is het te vroeg om nu al tot een verantwoorde beoordeling en dus keuze te kunnen komen. Zo gaan wij er bijvoorbeeld vanuit dat de vormgeving minimaal afgestemd moet zijn op brandweervoertuigen, maar of dit ook het geval is, valt nergens uit af te leiden.

Door de gekozen oplossing ontstaan op het voorterrein van het ziekenhuis de volgende knelpunten:

 • Aan de zijde van de Maatweg kruist de ovonde de in- en uitgang van de parkeerkelder onder het ziekenhuis. Dit kruispunt wordt onder andere belast door autoverkeer dat de parkeergarage voor het personeel verlaat: personeel op weg naar huis. Dit verkeer moet voorrang verlenen aan het verkeer op de in- en uitrit alvorens het linksaf de uitrit kan oprijden naar de verkeerslichten voor links en rechtsaf op de Maatweg. Echter dit voorrang verlenen kan alleen veilig gebeuren wanneer men de in- uitrit over voldoende afstand kan overzien en dat is nu juist hier totaal onvoldoende.

 • In tijd gemeten heeft men naar beide richtingen nauwelijks 30 meter overzicht ofwel slechts een paar seconden tijd om zowel naar links als naar rechts te kunnen beoordelen of men de oversteek naar de uitrit kan wagen en dat is veel te kort om de handeling verkeersveilig uit te kunnen voeren. Bovendien is de opstelruimte voor het verkeerslicht bij de uitrit voor de Maatweg dusdanig beperkt dat mogelijk een viertal  wachtende auto's voor dat verkeerslicht de doorgang voor de auto's uit de parkeergarage al blokkeert. Kortom: hier is sprake van zowel een verkeersveiligheidsprobleem alsook van een afwikkelingsprobleem.

 • Op het moment dat een goede verkeersafwikkeling op het voorterrein van het ziekenhuisterrein stagneert, heeft dit gevolgen voor de verkeersafwikkeling op de Maatweg.

 • Fietsers en voetgangers worden direct van het kruispunt op de Maatweg naar de hoger gelegen entree van het ziekenhuis geleid. Aangezien het ziekenhuis op een soort terp wordt gebouwd, moet daarbij een hoogteverschil ten opzichte van de Maatweg worden overbrugd van 4,25 meter! Dit is een veel te groot hoogteverschil over een veel te korte afstand. Het probleem dat hieruit voortkomt voor voetgangers en fietsers lijkt niet te worden herkend.

 • Onduidelijk is waar de fietsenstalling voor personeel en bezoekers is gesitueerd en om welke aantallen fietsstallingsplaatsen het gaat.

Het heeft er veel van weg, dat dit voorterrein niet vanuit een goede verkeerskundige oplossing is ontworpen, maar teveel het resultaat is van een stedenbouwkundig concept op een te beperkte ruimte. Wij maken ons grote zorgen over de verkeersafwikkeling op het voorterrein van het ziekenhuis en daarmee op de verkeersdoorstroming op de Maatweg. Stagnatie op de Maatweg moet voor alles voorkomen worden, omdat hiermee ook de bereikbaarheid van het centrum en andere stedelijke voorziening in het geding is, maar ook sluipverkeer bevorderd wordt.

Spoedeisend vervoer

De SGLA vindt dat spoedeisend ambulance vervoer niet in een file of opstopping terecht mag kunnen komen en pleit voor een aparte toegang voor spoedeisend ambulance vervoer. Er moet o.i. een toegang komen die een alternatief kan vormen voor de Maatweg, zeker bij grote drukte. Een dergelijke oplossing missen wij tot nu toe. Spoedeisend ambulance vervoer tussen al het andere bezoekende verkeer te laten rijden mag geen punt van discussie zijn: dat dient kost wat kost voorkomen te worden. Spoedeisend verkeer gebruik te laten maken van de ‘ovonde’ versterkt ons bezwaar tegen de ‘ovonde’. Dit zal de onveiligheid op de ‘ovonde’ vergroten en de doorstroming aldaar verminderen dan wel blokkeren, wat zijn weerslag zal hebben op de Maatweg. (Het gaat hier niet om 1 of 2 spoedeisende ambulances per dag.)

Conclusie:

Wij vinden dat voordat er definitieve besluiten genomen worden, het verkeer d.m.v. een onafhankelijk onderzoek bekeken en beoordeeld dient te worden. Om verder geen tijd meer te verliezen en gezien de beperkte ruimte van het voorterrein, kunnen wij ons voorstellen dat in dit onderzoek ook alternatieven worden meegenomen.

Fietsverkeer

In het bestemmingsplan, zowel in de toelichting als op de plankaart, ontbreekt een duidelijk beeld over een fietspadenstructuur. Zij vallen ook niet eenduidig onder een verkeersbestemming. De fietspaden kunnen zowel onder de bestemming groenvoorzieningen, verblijfsdoeleinden als verkeersdoeleinden vallen. Dit betekent dat er in dit voorontwerp geen zekerheid bestaat over het netwerk van fietsvoorzieningen. Wij zijn van mening dat de fietsvoorzieningen nauwkeurig moeten worden vastgelegd, zowel op de kaart als aan de hand van een beschrijving.

Wij zijn verder van mening dat:

 • Het fietspad aan de oostzijde van de Maatweg tussen de Hamseweg en de Bunschoterstraat gehandhaafd moet worden. Het fietspad aan de westzijde is geen volwaardig alternatief omdat veel doorgaande fietsers dan gedwongen worden zowel de drukke Maatweg twee maal te kruisen, alsook de toegang (en) naar het ziekenhuis.    Het is een slechte zaak, dat een aanbeveling van de participatiegroep zomaar ineens komt te vervallen.  Zowel in de aanbeveling in het advies van juni 2005, als van mei 2006 was het handhaven van dit fietspad in het advies opgenomen.

 • De situatie voor de fietsers op de Schans bij de aansluiting op de Maatweg moet verkeersveiliger worden ingericht op het moment dat het ziekenhuis in gebruik wordt genomen, omdat er dan zowel een toename van  (vracht)autoverkeer als van fietsverkeer valt te verwachten. Dit moet uitgewerkt worden en getoetst worden aan de ruimtelijke mogelijkheden.

 • Ook de fietsroutes binnen de kop van Schothorst moeten worden vastgelegd.

 • Wij betwijfelen of de oversteekbaarheid van de Maatweg ter hoogte van de Ringweg Koppel wel kan voldoen aan de eiser vastgelegd in het Fietsstimuleringsplan. Wellicht moet dit leiden tot een tweede 'rechtsaffer' voor het autoverkeer vanaf de Ringweg Koppel richting Maatweg + over zekere lengte te verdubbelen van de afrijstrook.

Openbaar vervoer

Met betrekking tot het openbaar busvervoer de volgende opmerkingen:

 • Met de locatie van de halteplaatsen langs de Maatweg ter plaatse van het ziekenhuis is naar wij aannemen in het plan geen rekening gehouden. Is hier t.z.t. dan een bestemmingswijziging voor nodig?

 • Wij zijn van mening dat het openbaar vervoer vóór de ingang van het ziekenhuis moet stoppen. Dit is een essentieel onderdeel van het bevorderen van het openbaar vervoer. Bovendien is een loopafstand van 80 meter, zeker voor (tijdelijk) gehandicapten inclusief de barrière van verkeerslichten, onwenselijk.

 • Wij vinden een halteplaats aan de Maatweg met de begroeiing doorlopend tot aan de entree, niet sociaal veilig en daarmee sociaal onacceptabel.

 • Het is onduidelijk hoe de buslijn over de Hamseweg in de toekomst het ziekenhuis kan aandoen, zoals dat in de beschrijving wordt gesteld.

Parkeren

Zoals al eerder door de SGLA is aangegeven, zou deze locatie gecombineerd kunnen worden met stadsrand parkeren. Als dat geen optie is, vragen wij naar de toegepaste parkeernorm mede in relatie tot een mogelijk multifunctioneel gebruik.

Een parkeergarage van 8 bouwlagen vinden wij wel erg kolossaal. Wij pleiten er niet voor deze parkeergarage in de ecologische natuurzone te plaatsen, alleen staat deze parkeergarage nu wel erg dominant in het vizier. Uit de gekozen vormgeving blijkt dat het hier niet om een architectonisch hoogstandje gaat..

Verkeersafwikkeling Kop van Schothorst

De Kop van Schothorst zal worden ontsloten via de Paladijnenweg. Deze weg is in principe niet geschikt om veel verkeer te verwerken. De weg leent zich ruimtelijk niet voor gebiedsontsluitingsweg waar een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt. Deze weg moet naar onze mening gecategoriseerd worden als een erf toegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur, ook al omdat de weg intensief wordt gebruik door fietsers (aanwezigheid scholen) en grote snelheidsverschillen hier dus zeker moeten worden vermeden. Commerciële activiteiten in de Kop van Schothorst zijn op grond van de verkeersaantrekkende werking daarom al ongewenst, laat staan als daar zo als nu door de planopzet nog eens extra verkeer bijkomt.

Verkeersveiligheidsaudit

Verder vragen wij nadrukkelijk voor het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit. Het halteren van de bus aan de Maatweg, het willen laten vervallen van het fietspad aan de oostzijden, de vormgeving van de verkeersvoorzieningen op het voorterrein van het ziekenhuis, wel of geen extra aantakkingen op de Maatweg, enz. zijn voor ons redenen een onafhankelijk oordeel te vragen dmv een verkeersveiligheidsaudit.

‘Verkeer’de volgorde

Uit Raadsinformatiebrief dd 31 mei 2006:

“De komende periode zal nader onderzoek plaatsvinden naar de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. Het onderzoek zal zich richten op de daadwerkelijke snelheidswinst, de verkeerstechnische mogelijkheden en beperkingen, de effecten op de verkeersdoorstroming op de Maatweg, de veiligheid voor de verschillende verkeersdeelnemers op het terrein van het ziekenhuis en op de Maatweg en op de mogelijkheden voor een goede ruimtelijke inpassing. Als uit het onderzoek blijkt dat een aparte toegang voor de ambulance de voorkeur verdient, zal dit in een volgende fase in het bestemmingsplan nog mogelijk kunnen worden gemaakt”.

Met bovenstaande tekst uit de Raadsinformatiebrief van 31 mei 2006 blijken onze bedenkingen door het college te worden gedeeld. Verkeer is duidelijk nog niet opgelost. Er gaat zelfs de komende periode nog op de verkeerssituatie gestudeerd worden. Uitgangspunt is op dat moment wel het stedenbouwkundig concept, waardoor er deels al sprake is van een onomkeerbare situatie. Dit betekent dat andere en wellicht betere verkeersoplossingen geblokkeerd kunnen zijn. Hier wordt een omgekeerd proces gevolgd, precies een proces zoals wij dat als SGLA hadden willen voorkomen, namelijk eerst verkeer oplossen en dan pas een stedenbouwkundig ontwerp.

De raadsinformatiebrief doet bij ons de vraag rijzen hoe onze zienswijze op het punt van verkeer beoordeeld moet worden: ondersteunt het college de SGLA of ondersteunt de SGLA het college of maakt het niet uit, maar is dit de erkenning dat verkeer nog onvoldoende is opgelost?

2. De procedure

We maken bezwaar tegen de voorgestelde procedure om een Algemene verklaring van geen bezwaar aan te vragen met toepassing van artikel 19.2 WRO voor de uitvoering van grote delen bestemmingsplan. Wij vinden dat geen sprake dient te zijn van het aanvragen van een Verklaring van geen bezwaar als een aantal essentiële problemen die ook nog eens een relatie hebben met andere delen van het plan nog niet goed zijn geregeld. Ons bezwaar richt zich hierbij vooral op de nog onduidelijke en ons inziens niet adequate verkeersafwikkeling op het voorterrein van het ziekenhuis en de weerslag hiervan op de Maatweg.

Juist bij de bestemming van een ziekenhuis mag verkeer (dus goede bereikbaarheid) geen punt van discussie meer zijn bij het aanvragen van een dergelijke verklaring. Indien op basis van dit bestemmingsplan een Algemene Verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven, blokkeert dit de discussie over een betere verkeersoplossing en doet de stad zichzelf te kort.

Wij hebben van meet af aan gepleit om eerst tot een goede verkeersafwikkeling te komen, voordat er sprake zou zijn van enige nadere invulling. Nu blijkt dat over verkeer nog de nodige vragen zijn, kan van een versnelde procedure geen sprake zijn.

3. Kop van Schothorst en Balladelaan

 • Uitwerking Raadsbesluit

Op 5 april 2005 is met algemene stemmen in de Gemeenteraad van Amersfoort amendement A4.b2 aangenomen, waarin wordt gesteld dat “De verdere planontwikkeling m.b.t. de Kop van Schothorst ter hand moet worden genomen op basis van:

1. Respect voor de natuurwaarde (zoals verwoord in model 2)

2. Ruimtelijke kwaliteit (relatie met de wijk Schothorst en nieuwe ziekenhuis, zoals verwoord in model 1) en daarbij samen met bewoners en belanghebbenden, de plannen verder uit te werken, zonder nu al de voorkeur uit te spreken voor één model als randvoorwaarde.”

We constateren dat het voorontwerpbestemmingsplan op blz. 23 de onjuiste uitgangspunten noemt. Hier wordt geschreven dat de verdere planontwikkeling ter hand moet worden genomen op basis van model 1. Ook wordt hier alleen gesproken over het betrekken van omwonenden. Overige belanghebbenden, zoals de SGLA, Fietserbond, 3VO etc., worden niet genoemd. In het voorontwerp is model 1 opgenomen en model 2 niet.

Het is ook wrang als op blz. 24 gezegd wordt: “Bij de herinrichting van het gebied zal tenslotte aandacht moeten worden besteed aan de ecologie” Hieruit blijkt duidelijk dat niet het respect voor de natuurwaarde uitgangspunt is, maar dat ecologie gezien wordt als een soort sluitstuk waar ook nog enige aandacht aan moet worden besteed. We constateren dat in dit voorontwerp niet voldaan wordt aan de kaders door de raad gesteld. We maken hiertegen bezwaar en verzoeken dan ook deze kaders te respecteren conform het Raadsbesluit van 5 april 2005.

 • Kop van Schothorst

In het Structuurplan was sprake van bebouwing aan de zijde van de Maatweg, zijnde één gebouw van 9 hoog. Nu staan op kaartje figuur 28, blz. 41 maar liefst 3 hoogte accenten. We blijven van mening dat een hoogte accent van 9 bouwlagen op deze plek niet wenselijk en niet nodig is. Het argument dat dit de herkenbaarheid van de stad ten goede komt, is erg gezocht. Door de vele hoogte accenten die elkaar hier opvolgen, wordt dit argument onbruikbaar en raken mensen eerder gedesoriënteerd!

Op zichzelf zijn we blij met het behouden van de laanstructuur van de oude Hooglandseweg en de watergang. We vinden echter de bebouwing op de deze locatie veel te dicht tegen deze bomenstructuur wordt aangelegd. Hierdoor gaan de goed bedoelde ecologische effecten weer verloren. We vrezen ook dat dit nadelige gevolgen heeft voor aanvliegroute vleermuizen! Dat was ook de reden waarom model 2 (waarbij de huizen achter de bomenrij waren gelegen) door de Gemeenteraad als uitwerkingsmodel voor de natuurwaarde werd verkozen.

We maken ons zorgen over de passage op blz. 10 onder paragraaf 2.3. Flora en Fauna. Hier wordt gezegd “Deze vliegroute zal in de plannen voor de locatie Kop Schothorst worden ingepast. Indien dit niet mogelijk is, dient een ontheffing te worden aangevraagd voor de Flora- en Faunawet” Wij gaan er vanuit dat het gewoon mogelijk moet worden gemaakt en dat geen ontheffing zal worden aangevraagd gezien het strengste beschermingsstramien. Daarnaast vinden deze passage haaks staan op alle andere passages in het bestemmingsplan waar juist het behoud van de laanstructuur wordt aangegeven.

We blijven van mening dat eigenlijk dit gebied niet bebouwd zou moeten worden, zeker gezien de grote ecologische waarde. Als er toch gebouwd moet worden, dan wel met vol respect voor de natuurwaarde, zoals door de gemeenteraad ook als kader is meegegeven. In de verdere uitwerking worden wij dan ook graag betrokken. We constateren overigens dat het aantal woningen nu op 100 uitkomt. In de modellenstudies waren dat er respectievelijk 86 of 87. Wij vragen ons dan ook af of er wel ruimte is voor 100 woningen.

 • Balladelaan

De doorsnijding van de bomenrij langs de rand van het gebied Balladelaan aan de kant van Schothorst met een hoogte accent in bebouwing vinden wij een slecht uitgangspunt. Dit is ook in tegenspraak met het ecologisch belang van deze bomenrij en de uitspraak over het belang hiervan. We verzoeken het bebouwingsplan hierop aan te passen.

We maken ons ook zorgen over de dichtheid van het woningbouwprogramma (100 appartementen), commerciële programma en de geplande detailhandel. Dit leidt tot nog meer dichtheid in een wijk die al behoorlijk dicht bebouwd is. Daarnaast komen ook in de kop van Schothorst nog eens 100 woningen Over de gevolgen van dit programma voor de leefbaarheid lezen wij niets.

4. Bescherming ecologische waarden

Met betrekking tot de begrenzing van de EHS wordt gesuggereerd op blz. 28 dat de grenzen van de EHS niet bekend zouden zijn, omdat dit op de streekplankaart niet zou zijn aangegeven. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de EHS overgenomen is uit het Natuurgebiedplan Eemland. Op blz. 29 staat dat in dat plan nu juist de begrenzing EHS is vastgesteld. We zijn van mening dat het dus wel degelijk duidelijk is wat de begrenzing van de EHS is en verzoeken dit op de plankaart ook duidelijk aan te geven. We willen op deze plaats bestrijden dat de gemeente terecht gebruik maakt van het “het nee tenzij principe”. Van dat principe mag gebruik gemaakt worden als er sprake is van groot openbaar belang of wanneer er geen reële alternatieven zijn, waarna dan met gebruikmaking van het compensatieprincipe gebouwd mag worden in de EHS. Wellicht zou dat nog opgaan voor het ziekenhuis, maar wij betwijfelen toch zeer of dit ook gebruikt kan worden voor het Huis van de Watersport en de Kop van Schothorst.

Met betrekking tot de omvang en situering Huis van de Watersport in de ecologische zone hebben we de volgende opmerkingen:

De voorgestelde vestiging van het Huis van de Watersport is nu opgenomen pal in de ecologische verbindingszone. We constateren dat de omvang van het ontwerp van het Huis van de Watersport erg groot is, 4 bouwlagen van maximaal 4 meter is wel erg ruim bemeten. In artikel 6 lid 1b volgnummer 2 wordt mogelijk gemaakt dat hier voorzieningen ten behoeve van de sport en recreatie, inclusief de daarbij behorende horeca, verkeers- en parkeervoorzieningen kunnen komen. In dat zelfde artikel worden nota bene juist de natuur- en landschapwaarden mogelijk gemaakt. Kunt u uit leggen hoe dit met elkaar kan worden verenigd? Kunt u aangegeven op welke grond het “nee tenzij principe” hier van toepassing is? Wij zijn van mening dat een dergelijke voorziening niet in de EHS thuis hoort. We vragen ons ook af of inmiddels het Ziekenhuis wel bereid is om grond af te staan voor deze voorziening. Gezien de fase van bestemmingsplan had dit toch duidelijk moeten zijn. We constateren verder dat de bereikbaarheid nog niet is opgelost, hetzelfde geldt ook voor het parkeren. Inzicht in omvang van verkeersgegevens ontbreekt.Tot slot vragen wij ons af wat de gevolgen zullen zijn voor de hier aanwezige natuur- en landschapswaarde én hoe zich dat verhoudt tot de hier gewenste extensieve recreatie.

Met betrekking tot het coachpad, fiets- wandelpaden (blz. 57) verwijzen naar onze bezwaren zoals we die hebben ingebracht in het kader van artikel 10 overleg bij het bestemmingsplan Buitengebied West. Voor de goede orde hierna herhaald en ingevoegd:

2.3.5 Recreatie

De tracés voor de fietspaden. De SGLA vindt dat het fietspad langs de Eem vanaf de Bunschoterstraat snel moet afbuigen naar de Coelhorsterweg. En een coachpad in het verlengde daarvan vinden we zeer ongewenst, om twee redenen. Ten eerste leidt dit tot verstoring van het rustgebied van het wild in het gebied Weerhorst/Coelhorst, en ten tweede nodigt het de fietser uit om het coachpad te volgen en dan is het nog maar een klein stukje over het wandelpad tot de nieuwe fietsbrug naar Soest, zodat feitelijk een bijna geheel doorlopende fietsroute ontstaat. Dit gaat ten koste van de rust in dit gebied.

Nu is het gebied Coelhorst/Weerhorst nog gesloten voor wandelaars inclusief honden. Bij het open stellen van het gebied kan dit tot problemen leiden voor het wild dat daar zijn rustgebied heeft. Een punt van zorg vormt dan het opgeschrikte wild dat in de Eem kan verdrinken door loslopende honden. Wij vinden dat het gebied verboden zou moeten zijn voor honden of dat het aanlijnen van honden moet worden gehandhaafd.

Voor het inpassen van nieuwe fietspaden dient ecologie als uitgangspunt een harde randvoorwaarde te zijn, i.p.v. inpassing in het groen. Zeker nu de Eem is aangegeven als ecologische verbindingszone.”

Met betrekking tot de situering van het Ziekenhuis op de plaats van het voormalige MOB-terrein willen wij opmerken, dat juist dit MOB terrein grote ecologische waarde heeft. De indeling en invulling overziend, vragen wij ons af waarom dit niet eerder een punt van discussie is geweest. Dit gebied is van minder ecologische belang, en dan zou juist het MOB terrein beter kunnen aansluiten op als ecologische verbindingszone. Nu de verkeersoplossingen nog een probleem zijn, en onderzocht moeten worden, zouden wij het een goede zaak vinden als alsnog onderzoek wordt gedaan om het ziekenhuis op te schuiven naar de noordkant.

5. Luchtkwaliteit

In het plan wordt aangegeven dat er geen problemen zijn te verwachten voor de luchtkwaliteit. We plaatsen hierbij toch wel wat kanttekeningen. De toename van het verkeer op deze locaties zal o.i. toch gevolgen hebben en we vragen ons af welke die nu precies zijn.

6. Dijkverbetering

We hebben bedenkingen over de kaalslag die gepland is m.b.t de dijken. Gesproken wordt over het kappen van bijna alle bomen. Weliswaar heeft dat niet volledig betrekking op dit plangebied, maar toch. Uit de tekst op blz. 44 blijkt dat er ook alternatieve mogelijkheden zijn voor beveiliging van het achterliggende gebied, zoals beweegbare kering in de randmeren en/of damwanden bij de dijk zelf. We vinden dat getracht moet worden om de natuurwaarde op de dijk zoveel mogelijk te bewaren door naar alternatieve mogelijkheden te zoeken.

7. Economische uitvoerbaarheid

We constateren dat een financiële onderbouwing volledig ontbreekt. In paragraaf 6.6. blz. 64, 65 wordt aangegeven dat een raming is gemaakt. Deze raming is echter niet in het bestemmingsplan opgenomen, waardoor geen inzicht wordt gegeven in de haalbaarheid van het bestemmingsplan als geheel. Wij maken hiertegen bezwaar. Temeer daar steeds is aangegeven dat de locatie Kop van Schothorst één van de drie locaties is (samen met de nog te ontwikkelen locaties Lichtenberg en Elizabeth) die gezamenlijk budgettair neutraal ontwikkeld moeten worden. Nu staat te lezen dat de locatie Kop van Schothorst minimaal budgettair neutraal wordt ontwikkeld, en dat mogelijke winst bestemd is voor ecologische ontwikkelingen in het bestemmingsplan Maatweg. Onduidelijk is welke bedragen meetellen om een uitspraak te kunnen doen over het nakomen van wel of geen budgettaire neutraliteit. Onduidelijk is ook waaruit de ecologische ontwikkelingen worden betaald. Is deze afhankelijk van de mogelijke ‘winst’ van Kop Schothorst? Wat is in dat geval de haalbaarheid van een ecologische ontwikkeling?

We verzoeken om alsnog een deugdelijke financiële onderbouwing aan het bestemmingsplan toe te voegen. Tevens verzoeken wij om hierbij inzicht te geven in de onderlinge budgettaire verhouding tussen de drie ziekenhuislocaties.

8. Afwijkingen Ziekenhuis t.a.v. Structuurplan

Er wordt heel wisselend gedacht over het ontwerp. Wat ons wel verbaasd is dat visies en inzichten kunnen veranderen met de waan van de dag. Moest de bebouwing eerst vooral niet detoneren met de omgeving, een open landschap, toen werd alsnog voor meer hoogte gepleit en nu worden wederom de vastgestelde kaders niet gerespecteerd.

9. Voorschriften en plankaart

Wij maken bezwaar tegen de volgende voorschriften:

Ø      Artikel 6 lid 7 Binnenplanse anticipatie

Het gaat om meer dan een bouwplan dat past in een ontwerp-uitwerking, het gaat om de beoordeling of een aantal zaken dan ook zijn opgelost. Een zorgvuldige procedure is dan op zijn plaats. Kortheidshalve verwijzen wij naar wat wij hierover hebben gezegd onder het kopje procedure.

Ø      Artikel 9 Natuurgebied

Bezwaar: tegen lid 4 onderdeel ontsluiting gemotoriseerd verkeer, enz. Juist in dit natuurgebeid horen dergelijke ontsluitingen niet thuis.

Ø      Staat van Inrichting voor bedrijfsdoeleinden

In een gebied wat al zwaar belast wordt, vinden wij het ongewenst om een ruime staat van inrichtingen op te nemen. Wij pleiten er voor om alleen 1 en 2 bedrijven toe te staan, eventueel gekoppeld aan een wijzigingsbevoegdheid. Hierdoor kan meer gestuurd worden.

We hopen dat u het bestemmingsplan wilt aanpassen met de genoemde punten.