Baggerberging

SGLA inspraakreactie bij Hoorzitting Bestemmingsplan Baggerberging, 18 augustus 2003

SGLA inspraakreactie bij Hoorzitting Bestemmingsplan Baggerberging, 18 augustus 2003

Algemeen.

De SGLA heeft grote bezwaren tegen de procedure waarbij hoorzitting, inspraak in de commissie en behandeling van het bestemmingsplan tegelijkertijd en op zo’n korte termijn voor de raadsvergadering wordt gehouden. Een eerste contact met raadsleden (volksvertegenwoordigers) over dergelijke belangrijke zaken pas op de valreep organiseren vindt de SGLA geen recht doen aan de rol van raadsleden. De SGLA had daarom een voorstel gedaan hiervoor meer tijd te nemen. Temeer daar het raadsvoorstel in de vakantietijd is toegezonden. Het gewijzigde raadsvoorstel is ons zelfs pas afgelopen zaterdag toegezonden. Het voorstel in onze zienswijze om meer recht te doen aan de rol van de raad is in de reactie nota op een wel zeer kort door de bocht manier afgedaan. De SGLA vindt de huidige manier van behandelen een voorbeeld van een haastje-repje cultuur en onzorgvuldig bestuur. Er is veel te weinig tijd tussen de hoorzitting, de behandeling in de commissie en de uiteindelijke besluitvorming in de gemeenteraad. Een belangrijk onderwerp als dit vraagt om meer serieuze aandacht en afstemming.

Nieuwe ontwikkelingen en afspraken met de Provincie

Op zich zelf is de SGLA tevreden met het schrappen van de wijzigingsbevoegdheid. Dit sluit aan bij ons bezwaar hiertegen. Het is jammer dat het College dat zelf niet eerder heeft bedacht en beter heeft geluisterd naar de ingebrachte bezwaren en zienswijzen. Het is overigens maar de vraag of nu de wijzigingsbevoegdheid wel helemaal van tafel is. Formeel wel, deze staat niet meer in het bestemmingsplan. Maar in de bestuursovereenkomst is nu geregeld dat de Provincie via het Streekplan een afwijkingsbevoegdheid krijgt en is er sprake van een Reductiebesluit. En daarmee is de vraag terecht of de inwoners van Amersfoort nu niet van de regen in de drup komen. Welke mogelijkheden heeft de inwoner, c.q. indieners van zienswijzen nu juridisch nog. Wat is nu een mogelijkheid om juridisch bezwaar te maken tegen de voorgenomen invulling van Vathorst West en Noord? In het voorstel Ontwikkelingen Vathorst, dat vanavond later op de agenda staat, wordt dit proces niet geregeld. Wel refereert het College aan een mandaat door de Raad gegeven en daarmee te willen doorgaan, maar in dat mandaat is niet geregeld dat er een baggerberging én een woonwijk zou komen De SGLA maakt zich daarom nu grote zorgen over dit proces.

Daarnaast is nu duidelijk afgesproken in een gezamenlijke overeenkomst met Smink dat de baggerberging er komt. Weliswaar is er ook nog een aparte overeenkomst met de Provincie waarin de afwijkingsbevoegdheid wordt geregeld, en het zoeken naar alternatieven, maar tegelijkertijd wordt gezegd dat in zo’n geval overleg met Smink nodig is. En dat zal dan ongetwijfeld gepaard gaan met financiële consequenties. En of dan de Raad bereid is om die te nemen, daar zet de SGLA grote vraagtekens bij. We constateren dat daarmee in feite nog steeds én een baggerberging én een nieuwe woonwijk kan worden gerealiseerd. Van het zogenaamde tweesporenbeleid is dus niets meer over. Het is gewoon én/én. We vragen aan de gemeenteraad hierover nu eens duidelijk te zijn. Neemt u uw eigen uitspraken over het niet meer realiseren van extra uitbreidingswijken nu wel of niet serieus. Neemt u uw eigen afspraken over het twee sporen beleid wel serieus: liever woningen dan bagger. Beide is nooit eerder aan de orde geweest. Alle commotie is ontstaan over de komst van de bagger zo vlak bij een woonwijk. En niet over nóg een woonwijk bij de bagger, waarover het nu feitelijk wel om gaat.

Wel is in ieder geval duidelijk dat er nu in het kader van het bestemmingsplan geen besluiten worden genomen over de Vathorst West. We constateren dat daarmee onze bezwaren voor dit moment dus gegrond verklaard worden. We vragen ons af welke procesafspraken er precies gemaakt zijn met de provincie. Kan dat toegelicht worden?

Reactie op afhandeling zienswijzen

1. Woningbouw niet i.p.v. de baggerberging, maar naast de baggerberging

De SGLA heeft in haar zienswijze bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop het College in dit bestemmingplan is omgegaan met de vraag van de gemeenteraad om een alternatieve invulling. De SGLA heeft tegelijkertijd uitgebreid en onderbouwd duidelijk gemaakt tegen extra woningen in Vathorst te zijn. We zijn verbaasd te constateren dat er sprake blijkt te zijn van een volkomen nieuwe strategie. In de reactienota wordt nu onverbloemd toegegeven dat er sprake is van het nastreven van mogelijkheden om te voldoen aan regionale woningbehoefte. Dit ondanks het feit dat de gemeenteraad in haar raadsprogramma duidelijk heeft aangegeven geen grote nieuwe uitbreidingswijken wenst te realiseren. De SGLA vindt dit onbehoorlijk ook naar de inwoners toe. Door het niet opnemen van de wijzigingsbevoegdheid én het feit dat alsnog er een aparte discussie komt over de invulling van Vathorst West betekent dat de SGLA in haar bezwaren gelijk krijgt. Nu wijzigingsbevoegdheid is komen te vervallen, verzoekt de SGLA de gemeenteraad om de discussie over Vathorst West en Noord via een kaderstellingsprocedure uit te werken met interactieve inspraak en onder regie van de gemeenteraad zelf. Waarbij de optie om het gebied nu verder te laten zoals het nu is, óók nadrukkelijk aan de orde moet komen. Het eerder verleende mandaat aan het College zou onzes inziens moeten worden herroepen.

2. Hindercontour niet 250 meter

De SGLA blijft zich nu en in de toekomst verzetten tegen het tenminste halveren van de hindercontour. Wij achtten dit in strijd met alle maatschappelijke onrust en zorg bij het onverhoopt doorgaan van een baggerberging. De provincie is niet in staat gebleken met het vasthouden aan een hindercontour van 500m, waarbij zij verder ging dan zij wettelijk verplicht was, de maatschappelijke onrust weg te nemen. (Publicatie Stadsberichten Extra januari 2002)Nu wordt doodgemoedereerd door ons eigen stadsbestuur voorgesteld om de hindercontour te halveren indien realisering van een baggerberging onvermijdelijk is. Sterker, hier wordt nog aan toegevoegd: "tenzij uit een mer-rapport blijkt dat met een kleinere afstand dan de hiervoor genoemde afstanden (250m) kan worden volstaan" (zie planvoorschriften art. 4.a.1. ). 'De gemeente' stelt zich nu op het standpunt dat 250m ook mag en dus kiest zij, in weerwil van groeiende maatschappelijke bezwaren, juist voor een verkleining van de hindercontour. Door de hindercontour vast te stellen op 250m, wordt de raad en daarmee heel Amersfoort niet serieus genomen. De hindercontour dient op tenminste 500m te worden gehandhaafd. Niet vanuit milieuoverwegingen alleen misschien, zoals de provincie al eerder heeft opgemerkt, maar vanuit maatschappelijke overwegingen of zoals het wordt genoemd, maatschappelijke compassie. Indien de raad toch nu of straks overgaat tot een kleinere contour dan de van tenminste 500m, maakt de raad zich compleet ongeloofwaardig. De SGLA verzoekt de raad zich hierover nu al uit te laten, omdat het anders als een instemming met toekomstig beleid zou kunnen worden opgevat.

3. Overige Bezwaren

Bezwaren tegen beantwoording inspraakreacties en voorlichting. In onze zienswijze zijn we daar uitgebreid op in gegaan. Het College antwoord in de reactienota dat zij heeft gehandeld binnen het mandaat van de Gemeenteraad. Verder zegt het College dat zij onze reactie en voorstellen over betere inspraak ter kennis neemt. Wij zijn daarover teleurgesteld en vragen de Raad het College hierop aan te spreken.

Beroep op nog niet vastgestelde plannen als Groenblauwe structuur, enz. De SGLA handhaaft haar stelling dat de Groen Blauwe structuur nog niet is vastgesteld, maar slechts vrijgegeven is voor inspraak en dus ook niet als onderlegger voor het bestemmingsplan kan worden gebruikt. Temeer omdat, volgens de eerste en voorlopige reactie van het College, met de vaststelling van het plan zelf de daarin opgenomen beleidsuitgangspunten worden vastgesteld. Om deze wijze ontstaat een getrapte besluitvorming die de inspraak over de Groen Blauwe Structuur tot een wassen neus maakt. In de reactienota wordt niet meer gereageerd op dit bezwaar.

4. Samenvatting

We vragen de Raad zich nu al nadrukkelijk uit te spreken voor een hindercontour op tenminste 500 meter.

We vragen de Raad om de discussie over Vathorst West en Noord niet te delegeren aan het College, maar zelf via een kaderstellende notitie en interactieve inspraak hierover de regie te voeren. Eventueel eerder verleende mandaat zou de raad dan ook moeten intrekken.

De SGLA is tegen een nieuwe uitbreidingswijk Vathorst West, zeker als die naast de baggerberging kan/mag worden gerealiseerd.

De SGLA verzoekt de gemeenteraad iedere verwijzing naar de nog niet vastgestelde Groen Blauwe Structuur uit het bestemmingsplan te schrappen. Dit kan ook zonder problemen aangezien deze verwijzingen uitsluitend betrekking heeft op de ten onrechte opgenomen wijzigingsbevoegdheid en inmiddels geschrapte wijzigingsbevoegdheid

Tenslotte, we gaan er vanuit dat straks bij de behandeling de zorg die aanleiding is geweest voor alle commotie en het aanwijzingsbesluit terug te vinden is in de standpunten van de raadsfracties. Het kan toch niet zo zijn dat met deze raadsstukken de commotie over en de stad wordt opgescheept met én een baggerberging én een nieuwe woonwijk!

Peter de Langen, voorzitter SGLA, 18 augustus 2003