VERENIGING SAMENWERKENDE GROEPERINGEN LEEFBAAR AMERSFOORT S.G.L.A.

VERENIGING SAMENWERKENDE GROEPERINGEN LEEFBAAR AMERSFOORT S.G.L.A.

RSIN nummer 8047 00 837

KvK nummer 40507906

POST en BEZOEK ADRES : Drapiersgilde 119 , 3813GV , Amersfoort

MAIL adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ( zie ook knop “contact” op deze website)

WEBSITE www.sgla.nl

Bankrekening NL81 RABO 0123 1173 99 t.n.v. SGLA

 

BESTUUR SGLA:

De Heer P.L. de Langen, voorzitter

De Heer G.G. Hilhorst, penningmeester

Mevrouw M.J. den Hartog, lid

De Heer G.J.A. Smit, vice-voorzitter

Mevrouw R. Pasman, lid

 

om onderstaande items te lezen scroll naar beneden

Financieel Overzicht 2017

Speerpunten 2017 (tevens beleidsplan 2018

ACTUEEL BELEIDSPLAN = NOTITIE TOEKOMST SGLA”

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2016

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2015

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2014

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2013

SECRETARIEEL VERSLAG = VERSLAG SPEERPUNTEN JUNI 2015- DECEMBER 2016

SECRETARIEEL VERSLAG = Verslag speerpunten september 2013- mei 2015

SECRETARIEEL VERSLAG = Verslag speerpunten september 2012- september 2013

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole door de kascommissiebestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een beknopteversie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG SGLA JAAR 2017

Banksaldo per 1 januari 2017                                       € 1589,05

Inkomsten

Bijdragen leden                                                                 €   285,00

Uitgaven

Website                                € 158,99

Bankkosten                          -   66,69

Overige kosten                    - 119,00

                                               _______________

Totaal kosten                                                                      €  344,68

                                                                                              _____________

Banksaldo per 31 december 2017                                 € 1529,37

De SGLA heeft per 31 december 2017 :

Geen vorderingen, schulden of bezittingen

 

 

Verslag speerpunten 2017 (tevens Beleidsplan 2018)

1. Bestuur.

Opnieuw was het een druk jaar voor het bestuur. Wij hebben ons o.a. bezig gehouden met het inspreken over verschillende onderwerpen, het geven van commentaar op bestemmingsplannen, bijwonen van participatiebijeenkomsten, bijwonen van rondes en besluiten van de Gemeenteraad, het voeren van gesprekken met fracties en/of raadsleden, de procedure Westelijke Ontsluiting en ook met onze eigen bestuursvergaderingen. Het blijft elk jaar een uitdaging om alonze taken te vervullen.

Wij zijn blij dat wij ondersteuning hebben gevonden in de persoon van Daan Valkenburg die ons is komen versterken als juridisch adviseur voor Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet en Milieurecht. Hij heeft al een aantal leden kunnen adviseren.

Van de Werkgroep Wonen hebben wij het eindverslag ontvangen. (zie: http://www.sgla.nl/actueel/404-toewijzing-van-woningen-en-andere-perikelen-m-b-t-sociale-woningbouw )

In ons verslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de belangrijkste onderwerpen.

2. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • De Nieuwe Stad.

  Voor dit gebied geldt een zogenaamde organische ontwikkeling. Dit betekent dat steeds per onderdeel (Kamer) gekeken wordt naar de bestemming. Wij hebben over dit onderwerp een aantal keren ingesproken. Wij maken ons zorgen over de gefragmenteerde ontwikkeling van dit gebied. Hierdoor is er nog steeds geen duidelijkheid over het eindbeeld. Wij hebben aangegeven dat hoogbouw aan de Eemkade niet wenselijk is omdat het juist een aantrekkelijk verblijfsgebied moet zijn c.q. worden. Ook hebben wij ons uitgesproken tegen de nu opgenomen optie om bovenop het monumentale gebouw van Prodent te bouwen tot een hoogte van 30 meter. Helaas zijn er door de Raad geen duidelijke uitspraken gedaan over ontwikkelingen als deze. Wij zullen alert blijven.

 • Visie Stadshart

Er is een nieuwe uitwerking in 2017 gekomen omdat de Raad de in 2016 gepresenteerde versie onvoldoende vond. Dat waren wij met hen eens. De uitwerking van 2017 leverde niet veel nieuws op, waardoor wij dus moesten constateren dat zowel de door ons aangegeven positieve als de negatieve punten zijn gehandhaafd. Wij gaan vooral de uitwerking goed in de gaten houden.

Zie: http://www.sgla.nl/actueel/391-visie-op-het-stadshart en http://www.sgla.nl/actueel/389-aantekeningen-bestemd-voor-de-amersfoortse-politieke-partijen-over-de-visie-stadshart

 • Vathorst West

Wij hebben ons standpunt van de afgelopen jaren niet herzien. Wij vinden dit een onmogelijke locatie omdat dit een locatie achter de stort van Smink betreft. Wij hebben de Raad gevraagd: Wie wil daar nu wonen? Een antwoord is daarop niet gekomen. De locatie ligt ook buiten de rode contour en is dus helemaal niet vanzelfsprekend als uitleggebied bedoeld. Daarnaast vrezen wij voor negatieve gevolgen t.o.v. de ecologische hoofdstructuur, het grondwaterpeil en de bodemgesteldheid. Er zijn heel veel kanttekeningen te zetten bij de economische uitvoerbaarheid. Kortom ons advies: stoppen met onderzoek en zeker niet bouwen.

Zie: http://www.sgla.nl/actueel/392-inspreeknotitie-over-vathorst-west-sgla-d-d-2-mei-2017

 • Uitwerking Strategie Sociale Woningbouw

Wij vinden het belangrijk dat wordt ingezet op sociale woningbouw en hebben dus ook een positieve grondhouding ten opzichte van de gepresenteerde uitwerking. In onze reactie aan de Raad hebben wij echter een aantal kanttekeningen geplaatst. Kortheidshalve verwijzen wij u naar: http://www.sgla.nl/actueel/393-inspreeknotitie-sgla-met-betrekking-tot-raadsvoorstel-uitwerking-strategie-sociale-woningbouw

 • Regionale Ruimtelijke Visie

Het onderwerp Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) heeft ons behoorlijk bezig gehouden. Het is een belangrijk onderwerp voor de toekomst van Amersfoort. Het gaat om belangrijke keuzen, zoals: blijft Amersfoort doorgroeien, met alle gevolgen van dien, of wordt de (eventueel benodigde) groei verdeeld over de regio. In onze uitgebreide zienswijze zijn wij ingegaan op de onvoldoende onderbouwing van de verwachte groeicijfers, het gebrek aan democratische legitimering, afzien van bouwen in het groen en op sportvelden, in vrij liggende groenstroken etc. Wij hebben onze zorg uitgesproken over verdichting van Amersfoort in relatie tot de leefbaarheid. Kortom een onderwerp waarover een uitgebreide discussie met de burgers van Amersfoort nodig is.

Groot was dan ook onze verbazing toen eind december tot vaststelling van de (iets aangepaste) RRV werd besloten onder het motto dat “een regionale visie vaak te abstract wordt bevonden door inwoners en dat de gemeenteraden weten wat er leeft onder hun inwoners en daarom hun inwoners op de juiste manier vertegenwoordigen”. Deze uitspraak is ons behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten, wat de aanleiding vormde voor een laatste brandbrief aan de Gemeenteraad. Wij hebben moeten constateren dat slechts enkele partijen ons wilden ondersteunen.

Zie ook: http://www.sgla.nl/actueel/394-inspreken-door-sgla-bij-het-onderwerp-regionale-ruimtelijke-visie-6-juni-2017

en : http://www.sgla.nl/actueel/395-zienswijze-c-q-reactie-op-concept-20-april-2017-regionale-ruimtelijke-visie-rrv

En http://www.sgla.nl/actueel/396-betreft-brandbrief-regionale-ruimtelijke-visie

3. Groenvisie

In 2017 was er gelukkig ook nog goed nieuws. De groenvisie, een samenwerkingsproject tussen bewoners, groeperingen, raadsleden en ambtenaren, is door de Gemeenteraad aangenomen. Hiermee is een basis gelegd voor beleid waar rekening mee moet worden gehouden in toekomstige beleidsplannen. De SGLA heeft in dit project geparticipeerd. Inmiddels is daar een eerste beleidsstuk uit voortgekomen, namelijk de Bomenleiddraad.

4. Verkeer

 • Westelijke Ontsluiting.

Een onderwerp dat ons al vele jaren bezig houdt. Dit jaar was er dan eindelijk de procedure bij de Raad van State. Wij hebben uitvoerige informatie aangeleverd en ons laten bijstaan door advocaten, een verkeersdeskundige, een ecoloog, een deskundige van de Dassenwerkgroep en een geluidsdeskundige. Er was een lange zitting, van 10.00-17.00 uur, bij de Raad van State, waarbij veel vragen werden gesteld. Wij waren gematigd hoopvol, maar hebben inmiddels moeten constateren dat er een voor ons negatieve uitspraak is gekomen. We geven de moed echter nog niet op, er lopen nog procedures.

 • Werkgroep Zevenhuizerstraat Hoogland

Wij hebben deelgenomen aan een werkgroep ontstaan vanuit bewoners uit Hoogland die zich zorgen maakten over de verkeersdruk op de Zevenhuizerstraat. Scholen, de Fietsersbond, de werkgroep Verkeer van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, (VDH) en ondernemers maakten deel uit van deze werkgroep. Er bleek echter geen draagvlak te zijn voor een samenwerking in deze samenstelling. De SGLA heeft daarom besloten om niet langer aan deze werkgroep deel te nemen.

5. Participatieprojecten

De SGLA heeft deelgenomen aan een aantal participatieprojecten zoals Het Hogekwartier, de uitwerking van knooppunt Hoevelaken, Werkgroep Experimenten Werkwijze Raad, Hotspotmonitor (Archief Eemland) en de Samenwerkingstafel Nimmerdor locatie Manage Leusderweg.

6. Financieel overzicht 2017

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole door de kascommissiebestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een beknopteversie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG SGLA JAAR 2017

Banksaldo per 1 januari 2017                                       € 1589,05

Inkomsten

Bijdragen leden                                                                 €   285,00

Uitgaven

Website                                € 158,99

Bankkosten                          -   66,69

Overige kosten                    - 119,00

                                               _______________

Totaal kosten                                                                      €  344,68

                                                                                              _____________

Banksaldo per 31 december 2017                                 € 1529,37

De SGLA heeft per 31 december 2017 :

Geen vorderingen, schulden of bezittingen

7. Overige onderwerpen.

Zonder uitvoerig en volledig te willen zijn, nog enkele onderwerpen:

 • Ambulancedienst Meander Ziekenhuis. Een aantal bewoners maakt zich grote zorgen over de mogelijke komst van een Ambulancepost bij het ziekenhuis ondanks de nadrukkelijke toezegging van zowelGemeente als de directie van het Ziekenhuis dat dit niet zou gebeuren. Wij hebben met de bewoners overlegd en hen ondersteund.

 • Huize Randenbroek. Wij hebben de groeperingen ondersteund die zich zorgen maken over het toekomstig gebruik van dit historisch belangrijk gebouw in het Park Randenbroek.

 • Wij hebben een korte zienswijze met betrekking tot bestemmingsplan Coelhorst ingediend.

 • Ook hebben wij overleg gehad met de Stichting Vrienden van De Kamp, bestuur VDH, De Wetenschapswinkel van Universiteit Wageningen over het opstellen van een MKBA voor de Westelijke Ontsluiting, Amersfoort Kiest en de Stichting Elisabeth Groen.

NB: voor meer informatie over het merendeel van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl                           

Notitie Toekomst SGLA

De ledenvergadering van de SGLA heeft gesproken over de wijze waarop haar vereniging de toekomst tegemoet gaat. Geconstateerd werd dat de participatie in Amersfoort zich in de loop der jaren heeft verbeterd. Daarnaast is geconstateerd dat de zelfredzaamheid onder de leden van de SGLA is toegenomen. Hierdoor wordt minder dan in het verleden een beroep gedaan op het SGLA-bestuur of op de overige leden. De participatie in Amersfoort heeft zich ook ontwikkeld door initiatieven zoals Bewoners033, Het Nieuwe Samenwerken, G1000 en dergelijke. Bij het tot stand komen van deze initiatieven heeft het SGLA-bestuur in veel gevallen op verschillende wijze een bijdrage geleverd. Door nieuwe initiatieven is de samenwerking binnen de stad verbreed en vinden bewonersgroepen elkaar steeds sneller.

Daarnaast ontstaan in de stad steeds nieuwe ontwikkelingsprojecten waarbij bewoners, ten behoeve van informatie en begeleiding, een beroep doen op de SGLA. In veel gevallen gebeurt dit zonder dat hiervoor specifieke groeperingen ontstaan die lid zouden kunnen worden van de SGLA. De SGLA, en met name het bestuur van de vereniging, treedt hierdoor steeds vaker op als een vliegende keep. Bestuursleden spreken in, nemen deel in participatieprojecten en ondersteunen bewonersgroepen die bij nieuwe projecten zijn betrokken. Deze accentverschuivingen binnen de stedelijke participatie hebben tot gevolg dat ledenvergaderingen van de SGLA minder worden bezocht. Het netwerk waarop de SGLA steunt is daardoor toe aan een herijking.

De discussie binnen de ledenvergadering leverde een aantal suggesties op. Op basis hiervan heeft het bestuur het hier volgende toekomstplan ontwikkeld.

 1. De SGLA blijft zich, conform haar statuten, bezig houden met het bevorderen en beschermen van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en zijn regio. Haar belangrijkste intentie is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in stad en regio.
 2. De SGLA ondersteunt haar leden en andere bewoners(groepen) bij participatietrajecten.
 3. De SGLA opereert naar de geest van het Nieuwe Samenwerken en streeft naar goede samenwerking met andere groepen in stad en regio.
 4. De SGLA is overlegpartner volgens artikel 3.1.1.Bro om daardoor aan het begin van een RO-proces invloed te kunnen uitoefenen. Participatie in velerlei vormen is daarbij een belangrijk instrument
 5. Het SGLA-bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover het openbaar bestuur ter wille van het verwezenlijken van de doelstellingen van de SGLA.
 6. De SGLA zet zich in voor het verspreiden van kennis onder haar leden.
 7. Het SGLA-bestuur communiceert met zijn leden, partners en belangstellenden door het periodiek uitgeven van een informatiebulletin met actuele informatie over ontwikkelingen in stad en regio. Het bulletin bevat niet alleen informatie maar ook analyse en duiding van ontwikkelingen. De SGLA ontwikkelt een blog op haar website over actuele ontwikkelingen. Bij het verspreiden van informatie wordt nauw samengewerkt met de samenstellers van Bewonersweb en Bewoners033, zonder daarbij de eigen identiteit van de SGLA te verwaarlozen.
 8. Twee keer per jaar wordt door het SGLA-bestuur een algemene ledenvergadering (alv) uitgeschreven. De eerste hiervan is vooral van huishoudelijke aard, tijdens de tweede alv wordt vooral aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen waarvoor zo nodig gastsprekers worden uitgenodigd.
 9. Het SGLA-bestuur organiseert opiniërend onderzoek onder zijn leden om daarmee de meningsvorming binnen de SGLA te stimuleren.
 10. De SGLA blijft alert op nieuwe ontwikkelingen binnen de stad en de regio, onder meer door het verrichten van onderzoek.

Het SGLA-bestuur houdt de temperatuur van de stad in de gaten en zal naar behoefte medicatie en naar vermogen verzorgen. Al deze punten kunnen slechts worden ontwikkeld door de gezamenlijke inzet van het bestuur en de leden. In het verleden steunde het werk van de vereniging op de inbreng en activiteiten van onderwerp-gerichte werkgroepen. Het bestuur is van mening dat dit ook voor de toekomst een effectieve werkwijze is.

Tot slot: de SGLA is ooit opgericht om samen te werken aan een leefbare stad. De grondgedachte daarbij was: Samen Sta Je Sterker! Dit uitgangspunt heeft niets aan geldigheid verloren. De ontwikkeling van de participatie in de stad heeft er toe geleid dat de SGLA zich steeds meer manifesteert als een actief bewonersnetwerk. Maar ook in deze vernieuwde situatie blijft voor de SGLA de ondersteuning bij participatietrajecten een belangrijk uitgangspunt.

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2016      
           
Banksaldo per 1 januari 2016     € 2.207,07
           
INKOMSTEN jaar 2016      
Leden en donateurs     €       360,00  
Bijdrage procedure Westtangent € 1.200,00  
          € 1.560,00
          € 3.767,07
UITGAVEN jaar 2016        
Procedure Westtangent   € 1.949,50  
Bankkosten     €         69,53  
Website SGLA     €       158,99  
          € 2.178,02
Banksaldo per 31 dec 2016     € 1.589,05
           
SGLA heeft per 31 december 2016:    
Geen vorderingen, schulden of bezittingen  
           
           
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2015    
         
BANKSALDO per 1 januari 2015   1782,18
         
INKOMSTEN      
Leden en donaties     590,00
        2372,18
         
UITGAVEN        
Bankkosten   65,11  
Acties     100,00  
        165,11
Banksaldo per 31 dec 2015   2207,07
         
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2014      
           
BANKSALDO per 1 januari 2014   1490,250  
           
Inkomsten        
Leden en donaties     415,000  
        1905,250  
Uitgaven          
bestuurskosten (website) 87,12    
bankkosten   35,95    
        123,07  
BANKSALDO per 31 december 2014 1782,18  
           
FINANCIEEL VERSLAG jaar 2013    
         
Banksaldo per 1 jan uari 2013   €       769,37
INKOMSTEN 2013      
Leden en donateurs     €       803,43
        € 1.572,80
UITGAVEN 2013      
Bankkosten en representatie   €         82,55
Banksaldo per 31 december 2013 € 1.490,25
         

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

                                                                                                                                                     E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Internet: ¨http://www.sgla.nl

              

           

Verslag speerpunten juni 2015 – december 2016

1. Bestuur.

Het laatste speerpuntenverslag was tot mei 2015, vandaar dat we nu rapporteren over anderhalf jaar.

Ook de afgelopen periode was het bijzonder druk. Het bestuur heeft bijna maandelijks vergaderd en onderwerpen besproken. Er wordt deelgenomen aan participatieprocessen en werkgroepen. We voeren overleg met politieke partijen, bewonersorganisaties en ambtenaren. We geven advies, spreken in en maken zienswijzen en inspreeknotities. Wij constateren regelmatig dat het eigenlijk te veel is voor ons bestuur. Opnieuw doen wij dringend beroep tot ondersteuning. Aanvulling in het bestuur zou zeer op prijs worden gesteld! In ons verslag leggen wij verantwoording af over de belangrijkste onderwerpen.

2. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • Keerkring 5. De SGLA heeft de bewoners ondersteund en was vertegenwoordigd in de Participatiegroep. Wij hebben ons verbaasd over het feit dat de meerderheid van de politiek geen rekening wilde houden met de bezwaren uit de buurt. In dit geval ging het over een plan dat door iedereen gewenst was, maar lagen de bezwaren vooral op de hoeveelheid woningen c.q. bouwvolume (200 woningen) en de hoogte (13 verdiepingen, circa 40 meter). De politiek had ons inziens hier makkelijk tot een compromis kunnen komen, maar de politieke wil bij vooral de coalitie ontbrak. Er zijn bewoners n.a.v. het genomen besluit naar de Raad van State gestapt. Het bestuur heeft besloten dit niet te doen, omdat de Raad van State forse beleidsvrijheid toekent aan de gemeente op het gebied van Ruimtelijke Ordening. En wij denken dat een beroep moet worden onderbouwd met aanvullende onderzoeken en goede motivering. Wij vonden dit in deze zaak te lastig om hiervoor naar de Raad van State te gaan.
 • Groengordel Soesterkwartier. Samen met een aantal bewoners en het WBT-Soesterkwartier hebben wij bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een pand aan de Dollardstraat in de bestemming wonen en/of kinderdagverblijf, omdat het strijdig is met de uitgangspunten van het bestemmingsplan Soesterkwartier. Dit bestemmingsplan is in nauw overleg met de wijk tot stand gekomen en wij zijn verbaasd dat een afwijking van deze aard niet in overleg met wijk c.q. buurt wordt voorgesteld. De afwijking kan grote gevolgen hebben voor de Groengordel. Het bezwaar is niet gehonoreerd.
 • De Nieuwe Stad. Voor dit gebied geldt een zogenaamde organische ontwikkeling. Dit betekent dat steeds per onderdeel (Kamer) gekeken wordt naar de bestemming. Wij hebben in het algemeen aangegeven niet tegen de organische ontwikkeling te zijn, maar wij vinden het masterplan te veel naar binnen gericht en te weinig uitstraling hebben naar de Eemhaven. De ontwikkeling van Kamer 3 heeft tot commotie geleid, omdat de Klankbordgroep zich tegen het hoogte accent (wederom plm. 30 meter!) heeft uitgesproken, maar dit is genegeerd door de zgn. Stuurgroep (o.a. de architect en ambtenaren). De SGLA heeft hierover ingesproken en daarbij 4 punten aangedragen: 1. Advies van de Klankbordgroep kan niet zomaar genegeerd worden; 2. Kwaliteit van het totale Eemgebied c.q. Eemhaven verhoudt zich niet tot het plan; 3. Woningaanbod is niet gericht op de huidige vraag; 4. Hoogteaccent is strijdig met de wens te bouwen tot maximaal 15 meter. De discussie in de Raad heeft geleid tot het opnieuw bespreken van het masterplan en een aangenomen motie: https://amersfoort.notubiz.nl/document/4737950/4/2016-187M_VVD_CDA_Hoogtecompromis_Eemoever

Wij werken hier samen met o.a. de Stichting Vrienden van de Eem.

 • We zijn door de gemeente gevraagd commentaar te leveren op de startnotitie pilot omgevingsplan Amersfoort zuid en Kattenbroek. Wij hebben dit zeer uitvoerig gedaan. Zie

https://amersfoort.notubiz.nl/document/4000785/2/_E-mail_SGLA_betreft_notitie_bij_pilot_omgevingsplan De antwoorden zijn ontvangen en we wachten af hoe e.e.a. verder in de uitwerking wordt meegenomen.

 • Vathorst Noord. Een groot succes! De zone over de Laak wordt groen en deels recreatief ingericht met een plan dat uit de participatie is gekomen en breed wordt gedragen. De overgrote meerderheid van de Raad steunde het plan.
 • Masterplan Wagenwerkplaats. Een voorbeeld van samenwerking van bewoners, particuliere eigenaren en gemeente. De SGLA heeft op (gepaste) afstand het proces gevolgd. Bij de eindpresentatie waren wij onder de indruk van de plannen. Slechts op enkele punten hebben wij een reactie gegeven: Wij maken ons zorgen over de ontsluiting via de rotonde De Nieuwe Poort (bij het Eemplein) omdat deze al druk genoeg is en erg onoverzichtelijk. Dit moet worden opgelost. Het aantal woningen (650) is voor het plan ruim voldoende, maar wel beduidend minder dan eerder werd genoemd (1000-2000). Er worden kantoren opgenomen, hoe verhoudt zich dat tot de beslissing van de Provincie? En ook hier worden weer hoogteaccenten opgenomen die strijdig zijn met de structuurvisie.

Inmiddels is echter gebleken dat de NS een deel van het te ontwikkelen plan zelf wil behouden en dat er dus een nieuw plan moet worden opgesteld.

3. Verkeer

 • Westelijke Ontsluiting. Het dossier Westelijke Ontsluiting is een echt hoofdpijndossier. De SGLA heeft samen met diverse bewonersorganisaties bijna 6 jaar geparticipeerd om tot een gedragen oplossing te komen. Er is een alternatieve oplossing aangedragen, maar de gemeente heeft steeds geweigerd om deze goed te onderzoeken. De coalitie heeft in het coalitieakkoord gekozen voor één oplossing en er is geen ruimte gebleken voor inbreng vanuit de participatie. Wij hebben samen met een aantal andere organisaties de Nationale Ombudsman gevraagd zich uit te spreken over het gevoerde participatieproces. De Nationale Ombudsman heeft op 13 september 2016 uitspraak gedaan en heeft naar aanleiding van de klachten over de gemeente Amersfoort bij zijn onderzoek vastgesteld dat: "dit proces precies de spanning tussen participatie en representatie is". Hij vervolgt verder: “Hoe je het ook wendt of keert, het is de raad van de gemeente Amersfoort, het bevoegd gezag, die uiteindelijk de knoop diende door te hakken. En dat ook heeft gedaan.” De Nationale Ombudsman is daarom van mening dat de Gemeente niet onbehoorlijk heeft gehandeld en verklaart de klacht ongegrond.

In ons persbericht hebben wij hierover o.a. gezegd: Het is duidelijk dat ook in Amersfoort een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over wat er wordt gedaan met de inbreng van participanten. Wil de kloof tussen de burger en de politiek niet verder worden vergroot, dan zal het verwachtingsmanagement over participatie moeten worden verbeterd. Dit is ook conform de aanbeveling van de Nationale Ombudsman.

De Gemeenteraad heeft toch besloten tot het vaststellen van het bestemmingsplan. Na ampel beraad zowel in het bestuur als met een groot aantal betrokkenen, is besloten naar de Raad van State te gaan. Het beroep is gezamenlijk aangetekend door 3 belangenorganisaties en 23 individuele bewoners. Ook de VBBBB is naar de Raad van State gegaan. Het beroep gaat o.a. over de Nut en Noodzaak; Onjuiste Input van het verkeersmodel; Er is geen rekening gehouden met alternatieven; Strijdigheid met de Provinciale Verordening met betrekking tot onderzoeken over Ecologie en toetsing aan de EHS (Ecologische Hoofdstructuur); Er is geen rekening gehouden met de leefomgeving van de das; Onvoldoende compensatie en borging van de te nemen maatregelen; Onzorgvuldige toetsing aan de cultuurhistorische waarden; Onvoldoende onderzoek geluid en parkeren. Door het gezamenlijk optreden kunnen we een advocaat inhuren en aanvullende onderzoeken doen.

4. Bestuurlijke vernieuwing, Groenvisie

 • Een uitwerking van het Nieuwe Samenwerken, zo kun je het gezamenlijk opstellen van de Groenvisie zeker noemen. Raadsleden, bewoners, belangenorganisaties (waaronder de SGLA) en ambtenaren hebben samen de Groenvisie opgesteld. Vanuit de SGLA nam Mariëtte den Hartog deel aan dit proces. Het was een zwaar proces dat veel tijd heeft gekost, maar het resultaat mag er wezen. De Groenvisie is door de gemeenteraad op 11 oktober 2016 aangenomen. Er is een delegatie van het ambtenarenapparaat van Hoorn op bezoek geweest om de projectgroep van de Groenvisie te interviewen over het proces.
 • De SGLA neemt deel aan een werkgroep Experimenteren met werkvormen van de Raad. De opdracht van deze werkgroep is: Meer ruimte te creëren voor burgers in het besluitvormingsproces; de samenwerking tussen stad, raad en stadhuis te verbeteren; het besluitvormingsproces te versterken door verbeterde inhoudelijke behandeling. Er zijn inmiddels een aantal pilots geweest. Een pilot die nog uitgewerkt wordt, is bijvoorbeeld werken met een vorm van een gelote burgerraad.

5. Financieel overzicht 2015, 2016

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een korte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2015      
           
BANKSALDO per 1 januari 2015   1782,18  
           
INKOMSTEN        
Leden en donaties     590,00  
        2372,18  
           
UITGAVEN          
Bankkosten   65,11    
Acties     100,00    
        165,11  
Banksaldo per 31 dec 2015   2207,07  
           

FINANCIEEL VERSLAG jaar 2016

     
           

Banksaldo per 1 januari 2016

   

€ 2.207,07

           

INKOMSTEN jaar 2016

     

Leden en donateurs

   

€ 360,00

 

Bijdrage procedure Westtangent

€ 1.200,00

 
         

€ 1.560,00

         

€ 3.767,07

UITGAVEN jaar 2016

       

Procedure Westtangent

 

€ 1.949,50

 

Bankkosten

   

€ 69,53

 

Website SGLA

   

€ 158,99

 
         

€ 2.178,02

Banksaldo per 31 dec 2016

   

€ 1.589,05

           

SGLA heeft per 31 december 2016:

   

Geen vorderingen, schulden of bezittingen

 
           

 

6. Overige onderwerpen.

 • De War. De SGLA heeft niet als organisatie ingesproken, maar de voorzitter heeft de War wel van advies voorzien. We zien mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Kop van Isselt met behoud van de huidige functie van de War. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de meerderheid (coalitie) van de Raad heeft ingestemd met de huidige plannen.
 • Werkgroep Sociale Woningbouw. Naar aanleiding van de vorige ledenvergadering is een kleine werkgroep door het bestuur in het leven geroepen met als doel de SGLA te adviseren over achterliggende beweegredenen voor het investeren in een forse bouwopgave voor sociale woningbouw. We zullen hierover rapporteren naar de Ledenvergadering.
 • Visie Stadshart. De SGLA heeft meegedaan aan een enkele werksessie over het Stadshart en daarnaast hierover een aantal keren ingesproken. Bij het presenteren van de Visie Stadshart hebben wij niet ingesproken, maar de raadsleden vooraf een notitie gestuurd. De raadsleden hebben hier positief op gereageerd, uiteindelijk hebben zij de wethouder gevraagd de visie terug te nemen en nader (beter) uit te werken.

Zie https://amersfoort.notubiz.nl/document/4635251/2/Bijlage_e-mail_van_SGLA_22-11-2016_over_notitie_SGLA_t_b_v__behandeling_Visie_Stadshart

NB: voor meer informatie over het merendeel van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl                           

 


¨ De SGLA is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eemland onder nr. 40507906.

¨De SGLA is aangemerkt als instelling bedoeld in art 24, lid 4 van de Successiewet 1956 onder nummer 25146. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de IB. Rekeningnummer: NL81 RABO 0123 1173 99.n.v. SGLA, Hooglanderveen.