Verslag speerpunten september 2013 - mei 2015

              

            Verslag speerpunten september 2013 - mei 2015

 

1. Bestuur.

Het bestuur heeft in deze periode veel tijd gestoken in de participatie rond de Westelijke Ontsluiting, Inrichting Groene Elisabethlocatie, Het Nieuwe Samenwerken en nieuwe vormen van participatie, en het opstellen van een Groenvisie. Ook de bezuinigingen en het financiële toezicht van de Provincie op de gemeente hebben onze aandacht.

2. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

  • Keerkring 5. Er is een ontwikkelaar die op deze locatie een grootschalige ontwikkeling wil. De buurt wil ook graag dat op deze locatie een verbetering plaatsvindt, maar wel met mate. De plannen zijn inmiddels deels aangepast, maar de buurt is teleurgesteld in de wijze waarop de gemeenteraad is omgegaan met de suggesties vanuit de Participatiegroep. We blijven hierbij betrokken.
  • De Lichtenberglocatie. De SGLA heeft in het kader van het vooroverleg in samenspraak met betrokken bewoners een reactie ingediend. De procedures rond de partiële herziening van het bestemmingsplan zijn verwarrend en inhoudelijk zijn er bezwaren tegen de aanpassing.
  • De nieuwe gemeenteraad heeft een deel van haar bevoegdheden in het kader van de WABO besluitvorming overgedragen aan het College. Wij hebben hen op de risico’s hiervan gewezen.
  • Wij hebben een brandbrief verstuurd over dreigende bezuinigingen op wijkcentra en dorpsverenigingen.
  • Wij hebben een reactie verstuurd aan de gemeenteraad over de vestiging van een supermarkt aan de Ierse Pond (Vathorst).
  • Wij hebben de gemeente opgeroepen om een totaal visie voor Vathorst Noord te ontwikkelen. Hieraan lijkt nu te worden voldaan, maar waakzaamheid is hierbij wel geboden.
  • En uiteraard is er regelmatig ingesproken over de Westelijke Ontsluitingen en hebben wij hierover een reactie ingediend in het kader van het vooroverleg over het ontwerp conceptbestemmingsplan.

3. Verkeer.

Het Verkeer- en Vervoersplan is vastgesteld en de participatie daarover is geëvalueerd. De lessen daaruit zijn meegenomen bij de afronding van het Nieuwe Samenwerken. (zie punt 4)

De Westelijke Ontsluiting blijft de gemoederen bezig houden. Samen met betrokken bewonersgroepen proberen wij ons in te zetten voor aanpassingen op dit traject volgens de bewonersvariant. Dat betekent kleine ingrepen zonder nieuwe wegvlakken en het voorkomen van grote ecologische schade. Het proces van participatie vinden wij dermate slecht, dat wij samen met een aantal betrokken bewonersorganisaties een klacht bij de nationale ombudsman hebben ingediend. Ook is second opinion gehouden door verkeerskundigen. Hun conclusie: de Westelijke ontsluiting is niet nodig en niet wenselijk!

4. Het Nieuwe Samenwerken

In maart 2014 is Het Nieuwe Samenwerken in een sluimertoestand gezet en is het project overgedragen aan de stad. Hiervan is een overdrachtsdossier gemaakt: http://www.hetnieuwesamenwerken.net/wp-content/uploads/visie-HNS-voor-overdrachtdossier-05-03-2014-def-3.pdf De resultaten zijn vermeld op de website: http://www.hetnieuwesamenwerken.net/

De verschillende werkgroepen hebben ook verslagen gemaakt:

https://prezi.com/kb5mymkg7vx3/initiatieven-uit-de-stad/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Werkgroep Werkwijze Raad: https://prezi.com/759tr8zikpl1/copy-of-het-nieuwe-samenwerken-geeft-het-stokje-door/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

  • Ook de overige verslagen en informatie is op de website te vinden.

De nieuwe gemeenteraad is voortvarend begonnen en met een wethouder voor Bestuurlijke Ontwikkeling leek het de goede kant op te gaan. Helaas zijn wij de afgelopen tijd teleurgesteld in de werkwijze tijdens de participatie op de bezuinigingen. De gemeente liet allerlei onuitgewerkte voorstellen op de website zetten en haalde zich daarmee de boosheid vanuit de stad op de hals. Samen met BewonersWeb organiseerde de SGLA een bijeenkomst hierover dat leidde tot het aanbieden van een Manifest aan de gemeenteraad. hier de video van de aanbieding: http://bewoners033.nl/oproep-aan-het-gemeentebestuur/ Het uiteindelijk aangeboden exemplaar, inclusief de ondertekenaars vindt u hier:

https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1189640/type=pdf/_Manifest_-_Oproep_aan_het_gemeentebestuur.pdf

 

Er zijn wel allerlei overleggen gaande tussen gemeente en bewoners in het kader van bestuurlijke vernieuwing waaraan ook bestuursleden deelnemen. We constateren dat er nog een lange weg is te gaan!

5. Financieel overzicht

 

Sinds kort zijn wij vanwege nieuwe ANBI richtlijnen verplicht om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een korte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

Beknopt financieel overzicht SGLA over het jaar 2014

BEKNOPT FINANCIEEL OVERZICHT SGLA jaar 2014  
           
BANKSALDO per 1 januari 2014   1490,25  
           
Inkomsten        
Leden en donaties     415,00  
        1905,250  
Uitgaven          
bestuurskosten (website) 87,12    
bankkosten   35,95    
        123,07  
BANKSALDO per 31 december 2014 1782,18  
           

 

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

6. Overige onderwerpen.

In juni 2014 is Raphaël Smit de gelederen in het bestuur komen versterken, en we kunnen nog regelmatig terugvallen op de kennis van Ria Pasman omdat zij als adviseur verbonden blijft aan het bestuur. Mariëtte den Hartog heeft veel tijd gestoken in het mede opstellen van de Groenvisie. Een mooi project van samenwerking tussen Gemeenteraad, Bewoners en ambtenaren. Voor de zomer hoopt men klaar te zijn.

Het droevig overlijden van Julie-Anne Borm heeft ons diep geraakt. Zij was onze contactpersoon vanuit de Bomenstichting. Zij heeft ons in meerdere gevallen waardevolle informatie kunnen verschaffen over gewenst beleid op het gebied van de natuur en bomen in het bijzonder. Ze was onder andere betrokken bij de discussie over het afschaffen van de kapvergunning en had daar een zeer uitgesproken mening over. Ook bij het opstellen van de Groenvisie heeft zij haar inbreng nog gegeven. Wij zullen haar expertise en aandachtige betrokkenheid missen. Zij was niet alleen deskundig maar ook een buitengewoon vriendelijk persoon.

 

NB: voor meer informatie over de meeste van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl