BELEIDSPLAN 2013

         Verslag speerpunten september 2012 - september 2013

1. Bestuur. 

Het bestuur heeft in deze periode veel tijd gestoken in de participatie rond de Westelijke Ontsluiting, Verkeer- en Vervoersplan, Structuurvisie, het nieuwe bomenbeleid en Knooppunt Hoevelaken.

In maart 2013 is het project Samenwerking Elisabeth Groen gestart. Bewoners en Gemeente maken op basis van gelijkwaardigheid een Inrichting- en Beheerplan om deze locatie groen in te richten. Eind van dit jaar moet dit plan klaar zijn, samen met het bestemmingsplan. Hard werken, maar wel een project waarin positieve energie wordt opgedaan. Zie voor meer informatie www.buurbook.nl

2. Bestemmingsplannen en inspreken in de Ronde.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

  • Bestemmingsplan Utrechtseweg en Berg. O.a. een aantal onjuistheden (bv. m.b.t. ALTA) op de Verbeelding en in de Regels zijn door ons aangekaart en door de gemeente gecorrigeerd.

  • Verkeer- en Vervoerplan. Het participatieproject vonden wij geen succes. Veel deelnemers haakten af en aan het slot gingen zelfs de ambtenaren mee participeren. In onze reactie hebben wij dit aan de orde gesteld. Verder vonden wij het plan te abstract en te weinig concreet. Hierdoor is het onduidelijk op welke wijze genoemde maatregelen concreet worden uitgewerkt, hetgeen tot verrassingen kan leiden bij de uitwerking. N.a.v. onze opmerkingen is naderhand wel een extra hoofdstuk toegevoegd, waarin wat meer is uitgewerkt. Ook een aantal aanbevelingen is overgenomen. Een evaluatie van dit proces wordt voorzien in het kader van Het Nieuwe Samenwerken.

  • M.b.t. enkele andere conserverende bestemmingsplannen hebben wij het reageren overgelaten aan betrokken leden en/of samenwerkingspartners.

  • Co - financiering Knooppunt Hoevelaken: de Gemeente wil 10 miljoen beschikbaar stellen om extra wensen te kunnen realiseren. Wij hebben de gemeenteraad gevraagd in te zetten op extra maatregelen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit, ecologische verbindingszones en het openhouden van de afslag Hoevelaken.

  • Structuurvisie Amersfoort. 2030. Wij hebben samen met de NMU vorig jaar 7 speerpunten aangeleverd. Deze zijn grotendeels overgenomen. Wij constateren dat deze visie realistischer is dan voorgaande plannen. Wel maken wij ons zorgen over de zogenaamde uitnodigingsplanologie en overheidsparticipatie.

 • Kapvergunningenbeleid. De gemeenteraad heeft besloten om de kapvergunning af te schaffen. Wij hebben samen met andere organisaties ons hiertegen verzet en in ieder geval gevraagd om i.v.m. het afschaffen van de vergunning dan zeer duidelijke vervangende criteria op te stellen. De Raad heeft verschillende amendementen aangenomen en een klankbordgroep Bomenbeleid ingesteld. Namens de SGLA zit Mariëtte den Hartog bij deze groep.

3. Verkeer.

De Westelijke Ontsluiting heeft deze periode voor veel commotie gezorgd. Het college is erover gevallen en nadat er een nieuw collegeakkoord was gesloten, werd de participatie weer opgestart. Dit bleek in de praktijk echter fors tegen te vallen. De participatiegroep werd geacht zelf alles te regelen en kreeg met moeite informatie. Uiteindelijk is in mei wel een advies ingediend door een groot deel van de participatiegroep, waar de SGLA achter staat. Een verdiepte aanleg over het defensieterrein met handhaving van de bestaande groenstrook aan de Aletta Jacobslaan is daarbij wel voorwaarde. De Raad heeft in juni het principebesluit voor verdere uitwerking genomen. De SGLA heeft nog ingesproken en de principiële vraag aan de raadsleden voorgelegd of zij het verantwoord vinden om minimaal 75 miljoen euro uit te geven voor een oplossing van een probleem dat niet of nauwelijks bestaat, terwijl er goedkopere oplossingen voor handen zijn. Helaas hebben slechts enkele fracties deze vraag durven te beantwoorden. Wij constateren dat dit project vooral een politiek project is. De afloop is nog ongewis.

4. Het Nieuwe Samenwerken

Het Nieuwe Samenwerken is goed doorgedrongen in de burelen van het Amersfoortse stadhuis. N.a.v. de conferentie van september 2012 is een verslag aangeboden aan zowel het College als de Raad. Er is een stuurgroep opgericht (De Hoed) met daarin 2 Raadsleden, de Burgemeester, een wethouder, de gemeentesecretaris, de griffier, het hoofd communicatie en de 5 ambassadeurs van Het Nieuwe Samenwerken. Deze Hoed bewaakt de voortgang van de verbeterslag die gemaakt wordt. Er zijn ook drie werkgroepen opgericht die zich bezig houden met de verbeterslag voor Participatie, Werkwijze Raad en Burgerinitiatieven. De pilot Samenwerking Elisabeth Groen is de eerste in het kader van Het Nieuwe Samenwerken een project op basis van gelijkwaardigheid. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.hetnieuwesamenwerken.net.

5. Financieel overzicht

Sinds kort zijn wij vanwege nieuwe ANBI richtlijnen verplicht om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een korte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL OVERZICHT SGLA JAAR 2013

Banksaldo per 1 januari 2013                 769,37
INKOMSTEN;
leden en donateurs                                803,43
                                                          1572,80
UITGAVEN;
bankkosten en representatie                     82,55
 Banksaldo per 31 december 2013       € 1490,25

Balans 

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

6. Overige onderwerpen.

Met het komende vertrek van Ria Pasman laat het bestuur een grote veer.Zij heeft er dus 16 jaar opzitten en stelt zich niet meer herkiesbaar. Wij betreuren dat besluit ten zeerste, maar begrijpen het wel. Wij hebben grote waardering voor haar inzet en nemen op de ledenvergadering afscheid van haar. Het bestuur heeft regelmatig met mogelijke kandidaat bestuursleden gesproken. Helaas heeft dat tot op heden niet geleid tot een actieve aanmelding, Wij doen meer dan een dringend beroep op onze leden om kandidaten voor te dragen.

NB: voor meer informatie over de meeste van de bovengenoemde onderwerpen zie www.sgla.nl