Groen/blauwe Structuur

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West

Vervolg

Op blz. 10  onder punt 4.3 van deze nota wordt gesteld dat mogelijke knelpunten zullen worden genoemd en oplossingen aangedragen, welke niet altijd randvoorwaardelijk zijn. Wij vernemen daarom graag welke oplossingen wel en welke niet randvoorwaardelijk zijn. Aansluitend wordt in de tekst aangegeven dat knelpunten pas worden opgelost als er financiële middelen aanwezig zijn. Wij lezen hier uit dat knelpunten niet opgelost worden, als er geen financiële middelen zijn, terwijl de oplossingen de voorwaarde vormen voor het Tenzij. Welke garanties kunt u ons geven dat er voldoende gelden gereserveerd zijn om de knelpunten op te lossen?

Wij constateren dat het aanleggen van het fietspad in de EVZ niet ter plekke wordt gecompenseerd, maar ergens in het traject Bunschoterstraat (niet Weg!) – Coelhorst. Hier zou1,85 ha moeten worden aangelegd in de vorm van zgn. stapstenen. De inrichting kan bestaan uit een aantal poelen en nat schraal grasland, volgens de nota. Onder ‘Aantasting functionaliteit EVZ” staat bij de oplossing voor het eerste knelpunt, dat deze stapstenen met name geplaatst moeten worden op die delen van de dijk waar weinig dekking aanwezig is. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe poelen en nat schraal grasland dekking kunnen geven aan het reewild. Graag zien wij dit nader toegelicht.

Om verstoring te voorkomen tussen zonsondergang en zonsopkomst worden fiets- en wandelpad gesloten. Vraag: Hoe worden deze afgesloten en als dit niet door enorme hekwerken met sloten erop gebeurt, wie handhaaft er dan?

Verstoring:  Oplossing bij knelpunt 1. Het lijkt ons geen goede zaak om fietsers en voetgangers op zo’n relatief smal pad te mengen. Als de wandelaars steeds in conflict komen met de fietsers, zullen ze toch uitwijken naar het wandelpad, wat eigenlijk niet de bedoeling is volgens de nota. Wij concluderen hieruit dat de verstoring buitendijks wel degelijk aanzienlijk zal zijn en dat de genoemde oplossing in de praktijk niet zal werken.

Wij lezen in de toets dat er ook overdag sprake is van diverse verboden, zoals het verbod op honden in het gebied en het betreden van de dijkhellingen. Ook hier rijst de vraag: wie gaat deze verboden handhaven?

Het is een goede zaak dat brommers worden verboden op het fietspad. Wij zouden hier de snorfietsen aan toegevoegd willen zien. Opnieuw vragen wij ons af, wie de hier benodigde (strenge) handhaving gaat toepassen.

Onder punt 7.1 wordt gesteld dat de maatregelen, zoals genoemd onder 4.3, noodzakelijk zijn en persé moeten worden uitgevoerd om de gevolgen van het wandel- en fietspad in EVZ te compenseren. Dat betekent o.i. dat de nota zegt, dat als deze maatregelen niet worden genomen, het wandel- en fietspad niet mogen worden aangelegd. Het is dan van fundamenteel belang, mede in het licht van de bezuinigingen, dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de maatregelen uit te voeren en te handhaven. Welke garanties geeft u als Gemeenteraad hiervoor?

De ervaring leert dat het handhaven van dit soort maatregelen, waarvan sommige nu ook al van toepassing zijn in parken van onze stad, lastig is en zelden gebeurt. Zeker als er, zoals in het geval van deze toets, een 24-uurs regiem zou moeten worden gevoerd van voortdurend toezicht. Op deze wijze lijkt handhaving ons bijna onmogelijk.

Onder 7.4.2. wordt de situatie beschreven van de afstand van het fietspad tot het rustgebied [elzenbos] van de reeën. Wij hebben het vermoeden dat hier sprake is van de huidige situatie en niet van de situatie zoals deze ontstaat na realisering van het Dijkverbeterplan. Wij hebben n.l. begrepen van het Waterschap dat ter hoogte van Coelhorst op enkele plaatsen de wetering wordt verlegd en i.v.m. de aanberming van de dijk de begroeiing aan de voet wordt verwijderd. Hierdoor zou er geen sprake meer zijn van de dekking voor het reewild zoals deze is beschreven in de toets. Wij vernemen graag wat de exacte situatie wordt van het dijktraject binnendijks dat grenst aan landgoed Coelhorst.

Resumerend komen wij tot de conclusie dat het gezien de te nemen maatregelen en de  benodigde handhaving in feite onmogelijk is om aan de voorwaarden van het “Tenzij” te voldoen. Het lijkt ons dus beter om van het fietspad af te zien en dit uit het bestemmingsplan te verwijderen.

  1. Landgoederen

Allereerst vinden wij het vreemd dat terwijl er in het Voorontwerpbestemmingsplan geen landgoederen waren opgenomen, zoals deze ook in de Groene Blauwe Structuur voor het Buitengebied West werden uitgesloten,  er nu plotseling wel landgoederen mogen worden aangelegd. Ook hebben wij moeite met het feit dat er dan maximaal 4 landhuizen mogen komen, terwijl in de ruimtelijke verkenning nog sprake was van maximaal 2 landhuizen. Dit is in tegenspraak met het uitgangspunt onder 4.1. van de planbeschrijving, waarbij gesteld wordt dat op 10 ha in principe 2 landhuizen mogen worden gebouwd. In de Regels komen wij onder 11.2.1 veel meer vrijheid tegen, dan in de planbeschrijving wordt gesuggereerd.

Verder is er sprake van maximaal 3600 m3, terwijl in de ruimtelijke verkenning sprake was van 1500 m3. Ook hier worden in de planbeschrijving andere getallen aangehouden dan in de Regels. Dit werkt verwarrend en zelfs misleidend.

Hierbij dringt de vraag zich aan ons op of er in de genoemde landhuizen ook nog appartementen mogen komen, Wij kunnen hierover in de regels niets terug vinden, evenmin als over de toegestane hoogte. Wij vragen om duidelijkheid over dit punt en hopen dat de raad het met ons eens is dat ook in dit buitengebied  geen appartementencomplexen thuis horen.

Buiten de opgenomen landgoederen wordt via de Wijzigingsbevoegdheden de mogelijkheid geschapen om nog meer landgoederen te ontwikkelen. Samen met de ruimte voor ruimte regeling zouden deze bevoegdheden, wel eens kunnen leiden tot een veel grotere toename van de bebouwing. dan nu wordt gesuggereerd. Het grotere aantal verkeersbewegingen dat een dergelijke ontwikkeling met zich mee zal brengen baart ons dan ook zorgen.

  1. Regels

De SGLA constateert dat er buitengewoon veel wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen in de Regels. Dit betekent dat hierdoor, ondanks het nu vast te stellen bestemmingsplan, het College van Burgemeester en Wethouders wel heel veel ruimte krijgt om zonder invloed van de Gemeenteraad de feitelijke situatie in het gebied aan te passen. Ons inziens zou juist in dit  kwetsbare gebied de Gemeenteraad in ieder geval die bevoegdheid bij zichzelf moeten houden. Dat is ook in lijn met het aangenomen amendement inzake de WABO. Wij verzoeken u de desbetreffende artikelen te wijzigen zodanig dat de bevoegdheid tot wijziging bij de Gemeenteraad komt te liggen. Dit geldt in ieder geval voor de volgende artikelen:

  • 3.4.2, 3.4.2, 5.4.2 (Afwijken niet agrarische nevenactiviteiten);
  • 3.4.1, 4.4.1, 5.4.1 (Intensieve veehouderij)
  • 3.4.4. 4.4.4, 5.4.4 (Overschrijden bouwgrenzen met 20%)
  • 3.4.6, 4.4.6. 5.4.6 (Andere bouwwerken buiten bouwvlak)
  • 6.3.2 (Toestaan zwaardere bedrijvigheid)
  • 31.1 (Wijzigingsbevoegdheid recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling)
  • 31.2 (Wijzigingsbevoegdheid nieuwe landgoederen)
  • 31.8 (Wijzigingsbevoegdheid ruimte voor ruimteregeling)

De SGLA constateert dat dit bestemmingsplan wel heel veel lijkt te legaliseren. In veel artikelen komt de zinsnede voor “tenzij op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan een grotere inhoud/ meer bedrijfswoningen/ werken werkzaamheden/etc. aanwezig was”  Het is voor de SGLA niet te controleren om hoeveel van deze uitzonderingen het gaat. Graag ontvangen wij hier inzicht in, waarbij wij ook willen vernemen of het gaat  om reeds lang bestaande uitzonderingen (dus blijkbaar nooit gehandhaafd) of om vlak voor de ter inzage legging gedane wijzigingen.

De artikelen met betrekking tot Landgoed en Landhuizen zijn ons inziens te ruim. In artikel 11.2.1b worden minimaal 3 en maximaal 4 landhuizen .toegestaan  Hier wordt afgeweken van de gangbare regels voor landgoederen. Wij verzoeken u dit aan te passen tot maximaal 3 landhuizen.

In artikel 11.2.1d wordt een inhoudsmaat van maximaal 3600 m3 genoemd. Dit is in afwijking van de gebruikelijke regel. Wij verzoeken u dit aan te passen tot maximaal 3000 m3.

Het is niet uitgesloten dat landhuizen gesplist worden in appartementen. Hierdoor kan er sprake zijn van veel meer bewoning dan o.i. gewenst is. Wij verzoeken u een artikel op te nemen dat splitsen in appartementenrechten expliciet uitsluit.

Tot Slot.

We verzoeken u rekening te houden met de genoemde op- en aanmerkingen en de plannen daarop inhoudelijk aan te passen.