Groen/blauwe Structuur

Inspreken SGLA inzake ontwikkelingen Amersfoort West

Vervolg

Het onderzoek van DHV (2004) wordt als bron gebruikt. In dat onderzoek waren de geplande verbeteringen aan de A28, A1 en knooppunt Hoevelaken, zoals nu voorzien in het kader van VERDER, nog niet opgenomen. De effecten daarvan zullen ook het verkeer aan de westkant gunstiger beïnvloeden. Wij zetten dus ook vraagtekens bij de waarde van dat onderzoek, die er overigens bij de Raadsleden in 2004 ook al over dat rapport van DHV waren.

Indien verdubbeling van het spoor op termijn alsnog een onderdoorgang noodzakelijk maakt, zijn de kosten voor de NS. En een 1 x 2 is dan voldoende. Nu zomaar een ongelijkvloerse spoorwegkruising aanleggen, leidt tot een aanzienlijke toename van het verkeer op deze route, die strijdig is met de functie van dit gebied. Dit verkeer kan heel goed via de oostelijke route worden afgewikkeld, zeker als de verbreding van de rijkswegen is gerealiseerd.

Wij denken dat wel gewenste ontwikkelingen, zoals bevordering van mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving en beschermen van de ecologische structuren erg strijdig zijn met toename van het verkeer over de BW laan door het aanleggen van een ongelijkvloerse spoorwegkruising. De schade daarvan is vele male groter dan van de files die nu op de Daam Fockemalaan en de BW-laan ter weerszijden van die spoorwegovergang staan.

Van het rapport Must zijn de ecologische rapporten over de Natuurwaarden van Birkhoven Bokkeduinen blijkbaar geen onderdeel geweest. Zij worden niet als bron genoemd. Naar het zich laat aanzien is weer alleen vanuit het Rood gekeken.

Wij vinden het tijdstip, zo vlak voor de verkiezingen, ongewenst om nu een besluit inzake de ontwikkelingen Amersfoort West te nemen. Wij vinden ook dat, als u alleen het rapport Must als uitgangspunt neemt, u te eenzijdig naar dit gebied kijkt. Wij verzoeken u daarom een echt integraal onderzoek [ o.i. is dit in 2009 al toegezegd] , waarbij aan de natuurwaarden van het gebied óók een belangrijke kernwaarde wordt toegekend, te laten uitvoeren.