Groen/blauwe Structuur

bezwaar tegen kapvergunning Grebbeliniedijk (nr. SOB 2141315 gepubliceerd 19 juli 2006) Amersfoort, 23 augustus 2006

Betreft: bezwaar tegen kapvergunning Grebbeliniedijk (nr. SOB 2141315 gepubliceerd 19 juli 2006)

Amersfoort, 23 augustus 2006

Geacht College,

Hierbij maken wij bezwaar tegen uw voornemen om een groot aantal bomen te kappen op de Grebbeliniedijk.

Onze bezwaren zijn:

  1. Dat de kap in strijd is met het rapport Natuurwaarde van het Buitengebied West, dat het belang aangeeft van het behoud van houtwallen, boomrijen en solitaire bomen als ori‘ntatiepunt voor vleermuizen om hun weg te vinden. Het verwijderen van slechts enkele bomen kan al ingrijpende gevolgen hebben. Voor zover ons bekend is het verplichte veldonderzoek in het kader van de Flora en Faunawet ook nog niet uitgevoerd (of afgerond).
  1. Ook lijkt het in strijd met de op handen zijnde ondertekening van Gebiedsafspraken Grebbelinie (zie B en W voorstel nr. 2108241), waarin juist gesproken wordt over versterking van het ecologisch netwerk op en rond de linie.
  1. Het is tevens in strijd met de aanwijzing van het gebied als ecologische verbindingszone in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
  1. De toewijzing van dit gebied tot beschermd monument lijkt ons strijdig met het openhouden van de mogelijkheid tot kappen. Verder zullen er nog procedures doorlopen moeten worden waar de verlening van een kapvergunning niet op vooruit zou moeten lopen.
  1. Behalve voor de flora en fauna die zou moeten wijken, vinden wij de kaalslag ook een enorme verarming van dit monumentale gebied. De belevingswaarde voor wandelaars in dit gebied zal dan ook sterk teruglopen.

Wij begrijpen dat groot onderhoud moet plaatsvinden in het kader van het voldoen aan de Keur van het Waterschap, echter dit zou dan wel moeten geschieden met respect voor de ecologische- en de belevingswaarde. Dat dit mogelijk is bewijst de oplossing  van de ãBomendijkä langs de IJssel in Gelderland.

Zoals door gemeente zelf ook wordt erkend onder punt 3 van de Kanttekeningen van de Nota Groot Onderhoud Grebbelinie (B en W nota 2090250) ligt er vanuit de Boswet en de Flora- en Faunawet een verplichting om de negatieve effecten van het verwijderen van de beplanting te compenseren. Binnen het gebied zijn geen compensatiemogelijkheden te vinden noch in de nabijheid en ook elders in de gemeente niet. Dit gegeven pleit nog eens extra voor de keuze van versterking met damwanden. We moeten ons realiseren dat de soorten die we met eventuele kap verjagen voor het gebied verloren zijn, maar in feite ook nergens anders heen kunnen.

Al met al concluderen wij dat het verlenen van een kapvergunning op zijn minst voorbarig en wat ons betreft, gezien de mogelijke alternatieven, hoogst waarschijnlijk overbodig is. We sluiten ons verder aan bij bezwaren die tegen deze kapvergunning zijn ingediend van de heer D. Logemann, d.d. 15 augustus 2006 en bij de brief van de bewoners van De Schans 4, 6,8 en 10 d.d. 22 augustus 2006.

Wij verzoeken u dan ook geen kapvergunning te verlenen en onze bezwaren te honoreren.